Křivda a bezpráví

17.02.2012 17:24

Páteční kázání 17. 2. 2012 (25. rabí‘ al-awwal 1433), šejch Samer Shehadeh, mešita v Praze

BismiLLÁHirrahmánirrahím,

chvála Alláhu. Jeho chválíme a jen Jeho o pomoc, vedení a odpuštění prosíme. Dosvědčuji, že není Božstva kromě Alláha a že Muhammad (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Alláh říká (ve významu): „A nedomnívej se, že Alláh je lhostejný vůči tomu, co dělají nespravedliví. On je jen odkládá na den, kdy zraky budou vytřeštěné!“ (14:42).

Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) také řekl: „Alláh dává odklad tomu, kdo koná bezpráví, až když ho vezme, tak ho nepustí!“ Pak Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) zarecitoval tento verš (ve významu): „A takové je potrestání tvého Pána, když nějakou vesnici potrestá za to, že je nespravedlivá. Jeho potrestání je věru bolestné a přísné!“ (11:102).

Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) se jednou zeptal svých společníků: „Víte, kdo je ve skutečnosti na mizině?“ Odpověděli: „Na mizině je ten, kdo nemá jediný dirham ani dinár ani žádnou věc.“ Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) řekl: „Na mizině je z mého národa ten, který přijde v Den zmrtvýchvstání s modlitbou, almužnou a půstem, ale přitom tomuto nadával, jiného obvinil z cizoložství, toho okradl, prolil krev toho a uhodil tamtoho. Všem těmto bude dáno z jeho dobrých skutků, a pokud tyto dojdou dříve, než zaplatí za všechny své křivdy, bude vzato z jejich špatných skutků a bude to vrženo na něj, a pak bude on vržen do Ohně!“

Nespravedlnost má tři stupně:

- Přidružování k Alláhu: Alláh říká (ve významu): „Nepřidružuj k Alláhu, vždyť přidružování je věru nesmírná křivda.“ (31:13). Největší křivdou je, aby srdce člověka bylo svázáno s někým nebo něčím jiným než s Alláhem.

- Křivda člověka vůči sobě samotnému: Člověk, který se dopouští hříchů tím, že neposlouchá Alláha v některých Jeho příkazech a zákazech, tím škodí a křivdí jen sám sobě. Pokud neučiní včas upřímné pokání, riskuje po smrti přísný trest.

- Křivda vůči jiným lidem, což má mnoho podob:

· Krádež a podvod, které Alláh zakázal bez ohledu na to, zda je okradený a podvedený věřící či ne, protože tento ohavný čin je sám o sobě křivdou a nepřísluší muslimovi, aby se takto choval.

· Křivda vůči zaměstnancům a dělníkům neoprávněným zdržováním mzdy apod.

· Křivda zaměstnanců vůči svým zaměstnavatelům plýtváním času a neplněním svých povinností.

· Zdržování splátky dluhu ze strany dlužníka, který je schopný dluh včas splatit.

· Křivda vůči dětem upřednostňováním některých z nich před ostatními a tím, že je rodiče nevychovají k islámu a nepřipraví jim potřebné islámské prostředí.

· Napadení cti znásilněním či obviněním z cizoložství.

· Prolití zakázané krve.

Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) nám prozradil, že ukřivděný člověk má velice silnou zbraň: prosbu k Alláhu. Ve výroku stojí:„Chraňte se před prosbou ukřivděného, protože ta je vznesena nad mraky, a pak Alláh řekne: ,Přísahám při Své svrchovanosti a velkoleposti, že tě dovedu k vítězství, i kdyby až za nějaký čas!‘“ Prosba k Alláhu proti nespravedlivému člověku je v islámu povolena. Může se však stát až nezbytnou ve chvíli, kdy nespravedlnost a bezpráví páchá nevěřící nevděčník na celém lidu a bojuje proti islámu a muslimům a zároveň muslimové nemají žádnou jinou zbraň než prosbu k Alláhu. Toto vše můžeme v těchto dnech vidět v Sýrii, kde jsou lidé hromadně vyvražďováni, jako by byli jen hmyz. Mnoho lidí je umučeno k smrti a ženy a dívky jsou znásilňovány před zraky svých rodin. Připomínáme proto všem muslimům a muslimkám, aby prosili Alláha pro své bratry a sestry v Sýrii. Zároveň oznamujeme, že budeme ve společných povinných modlitbách prosit pro syrský lid, protože taková je tradice Proroka (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) vždy, když zasáhne muslimy velké neštěstí či křivda.

—————

Zpět