Krása víry

31.07.2020 12:24

Páteční kázání 31. 7. 2020 (10. dhú l-hidždža 1441 H), šejch Usama al-Deiri, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Správné vedení k Pravdě a úspěšné dospění k víře ve Všemohoucího Alláha a Jeho Proroka (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) je jedním ze vznešených božských požehnání, štědrý božský dar, protože víra a správné vedení jsou světlem, které Alláh zažehne v srdci, aby člověk spatřil Pravdu a dospěl úspěšně ke klidu v duši a zabránil mu v odklonění se, klopýtnutí a tvrdošíjnému odmítání.

Všemohoucí Alláh chválí věřící slovy: „Šťastní jsou ti věřící, kteří v modlitbách svých jsou pokorní, kteří od planých řečí se odvracejí, kteří almužny rozdávají, kteří pohlaví svá ochraňují jen pro manželky své či otrokyně; a nebudou za to pokáráni – však kdo více než po tomto touží, to věru jsou přestupníci – kteří svěření opatrují a úmluvy své pevně dodržují, kteří o modlitby své pilně dbají. Tito zajisté dědici se stanou, kteří Ráj zdědí a věčně v něm budou.“ (23:2-11)

Každý muslim, který žije tady na Západě, by měl vědět, že víra není jen teoretické přesvědčení, je to zdroj zbožných činů, vznešené morálky a hmatatelných stop zanechaných v realitě zde v Česku.

Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) nám říká, že víru si vychutná věřící, nachází její stopy a požehnání v sobě a ve své rodině, svých dětech a majetku, nachází v ní tu největší duchovní radost. Anas (radhia lláhu anhu) vyprávěl, že Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) řekl: „Kdo se vyznačuje těmito třemi charakteristikami, okusí krásu víry: miluje Alláha a Jeho Proroka (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) více než kohokoli jiného, miluje Alláhova služebníka jen pro lásku k Alláhovi, děsí se návratu k nevěrectví po té, co ho před ním Alláh zachránil, stejně, jako by se děsil toho být vhozen do Ohně pekelného.“ (všichni se na něm shodují)

Víra, jejíž krásu pociťuje věřící, se vyznačuje uspokojením s Alláhem jako Pánem, islámem jako náboženstvím, Muhammadem (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) jako prorokem, jak je zmiňováno v hadísu tradovaném podle al-Abbáse bin Abdulmuttaliba, který slyšel Proroka (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) říkat: „Okusil chuť víry z uspokojení s Alláhem jako Pánem, islámem jako vírou a Muhammadem jako prorokem.“ (podle Muslima)

Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) také spojoval vnímání krásy víry a poslušnosti s láskou k lidem a dobrým chováním k nim. Spojoval také lásku k Mocnému a Vznešenému Alláhovi a Jeho lásku k Prorokovi a lásku k věřícím. Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) řekl: „Když miluje jeden Alláhův služebník druhého, nechť jej miluje jen z lásky k Vznešenému a Mocnému Alláhovi.“

Kdo chce pocítit krásu víry, musí milovat věřící, ba dokonce všechny lidi. Jeho vztah k bratrům ve víře a ke společnosti musí být nadřazen jeho osobnímu prospěchu, osobním ziskům, aby postupoval dál ke vztahu, jehož cílem a účelem je upevnění se v zásadách upřímné lásky k lidem a přejícnosti, zanechání neposlušnosti, zavrženíhodného a myšlenek a svodů, které škodí společnosti a ničí pilíře, na kterých stojí, šíří spory a nevraživost mezi lidmi jedné komunity. Toto jsou ti, kteří jsou mezi nejbližšími u Všemohoucího Alláha, o kterých Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) říká: „Jsou takoví lidé mezi služebníky Alláhovými, kteří nejsou proroky ani mučedníky, a přesto jim v Soudný den budou proroci a mučedníci závidět, pro jejich místo, které u Všemohoucího Alláha zaujmou.“ Požádali Proroka, aby jim řekl, jací lidé to jsou. Odpověděl jim: „Jsou to lidé, kteří se navzájem milují pro ducha Alláha (tj. Korán), aniž by byli příbuznými nebo si dávali majetek. Přísahám při Alláhovi, že jejich tváře budou zářit, budou zaliti světlem, nebudou se ničeho bát v den (Soudný den), kdy se druzí bát budou, nebudou truchlit, až budou truchlit druzí.“ Pak zarecitoval tyto verše: „Nikoliv, přátelé Alláhovi věru nemusí mít strach žádný, a nebudou zarmouceni.“ (10:62)

Služebníci Alláhovi,

Všemohoucí Alláh, chvála Mu, učinil z víry regulátor chování věřícího, v souladu s ustanoveními Všemohoucího Alláha, vede ho k poslušnosti vůči Alláhovi, chvályhodné morálce ve vztahu k muslimům i nemuslimům. Pozice člověka v tomto životě závisí na tom, jak člověk na tomto světě žije, a nese plody na Onom světě před Alláhem, chvála Mu. Obojí je dvojího druhu. Víra vyvolává v srdci uspokojení a klid, vyhýbání se připomínání si Všemohoucího Alláha a poslušnosti vůči Němu přináší člověku útrapy, chudobu, nesnáze a starosti na tomto světě a škodu v Soudný den, jak pravil Všemohoucí Alláh: „… zatímco ten, jenž odvrátí se od připomenutí Mého, život povede stísněný.“ (20:124)

Vy, kteří věříte,

díky víře věřící získává lásku Alláha a lásku zbožných věřících, je přijímán na tomto světě, jak pravil Všemohoucí Alláh: „Těm, kdož uvěřili a zbožné skutky konali, těm věru Milostivý lásku Svou poskytne.“ (19:96) Al-Qurtubí (nechť je k němu Alláh milostivý) to vysvětluje jako lásku v srdcích Alláhových služebníků. Abú Hurajra vyprávěl, že Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) řekl: „Když si Alláh zamiluje některého služebníka, zavolá Gabriela a řekne mu, že si ho zamiloval, a aby si ho Gabriel také zamiloval. Gabriel si ho zamiluje a pak oznámí na nebesích, že si Alláh zamiloval toho a toho a že by ho také měli milovat, takže si ho zamilují všichni, kdo jsou na nebesích, a pak je mu dána také láska lidí na Zemi. To je vysvětlení verše, že Milostivý jim lásku Svou poskytne. Když se Mu však někdo zprotiví, zavolá Gabriela a oznámí mu, že se mu zprotivil ten a ten. Gabriel to oznámí na nebesích a pak se proti takovému člověku obrátí zloba i na Zemi.“ (podle at-Tirmídhího)

Nechť nám dá Alláh pevnou víru a nechť dá, aby se situace muslimů zlepšila.

Ó Alláhu, ochraňuj muslimy všude na světě a nechť je v České republice a dalších zemích, kde žijí muslimové, bezpečí a bezpečno.

—————

Zpět