Korán

11.05.2012 07:10

Páteční kázání 11. 5. 2012 (20. džumádá th-thání 1433), šejch Samer Shehadeh, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a jen Jeho o pomoc a odpuštění prosíme. Dosvědčuji, že není Božstva kromě Alláha a že Muhammad (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Alláh říká (ve významu): „A tvůj Pán tvoří, co chce, a vybírá si.“ (28:68). Alláh upřednostnil různá místa před ostatními a různé časy před zbylými. Stejně tak upřednostnil proroka Muhammada (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) před všemi proroky a dal mu knihu, kterou upřednostnil přede všemi knihami. Alláh říká, že Korán je svrchovaná kniha nade všemi předchozími. Alláh nazval Korán světlem, protože ukazuje lidem správnou cestu. Bez tohoto světla člověk bloudí v temnotách. Je to kniha, kterou Alláh ochránil před jakoukoliv změnou a zůstává tak zachována všem lidem v původní podobě. Alláh říká (ve významu): „To My jsme seslali Připomenutí a My ho vskutku ochráníme.“  (15:9). Korán je pro nás nesmírným darem, protože skrz něj nám Alláh ukázal správnou cestu. Jaká je však naše povinnost vůči Koránu?

- Věřit v něj: Korán je slovo Alláha. Není od žádného člověka ani anděla. Alláh říká (ve významu): „My jsme ho (Korán) seslali v noci rozhodnutí.“ (97:1). Také říká (ve významu): „My jsme ho seslali jako arabský Korán.“ (12:2). Povinnost každého muslima je pevně věřit ve všechny knihy, které Alláh seslal, a tím pádem i v Korán, který je tou poslední a tou svrchovanou ze všech Alláhových knih. Alláh říká (ve významu): „Posel uvěřil v to, co k němu bylo sesláno od jeho Pána, i věřící (tomu uvěřili). Každý z nich uvěřil v Alláha, Jeho anděly, Jeho knihy a Jeho posly.“ (2:285). A také říká (ve významu): „Copak neuvažují nad Koránem? Kdyby byl od někoho jiného než od Alláha, tak by v něm nalezli mnoho neshod.“ (4:82).

- Žít podle něj: Korán nebyl seslán pro pobavení nebo pro naplnění volného času. Korán byl seslán jako návod na úspěšný a šťastný život na zemi i po smrti. Ten, kdo podle něj nebude žít, ten prohraje a prodělá v životě na zemi i po smrti. Alláh říká (ve významu):„Pokud k vám přijde ode Mne vedení, pak ten, kdo bude následovat Mé vedení, ten nezbloudí ani nebude nešťastný. Ten však, kdo se odvrátí od Mého připomenutí, tomu náleží stísněný život, a v Den zmrtvýchvstání ho shromáždíme jako slepého. Řekne: ‚Pane, proč jsi mne shromáždil jako slepého, když jsem byl vidící?‘ Řekne: ‚Taktéž k tobě přišla naše znamení, a ty jsi na ně zapomněl, a tak je dnes zapomenuto na tebe.‘“ (20:123-126). Takovýto přísný trest je připravený pro toho, kdo nežil podle Koránu. Alláh odsoudil v Koránu ty, kteří obdrželi od Alláha Jeho knihu, a pak ji nepraktikovali. Alláh říká (ve významu): „Ti, kterým bylo přikázáno nosit Tóru, a pak ji neunesli, jsou jak osel, který nosí knihy.“ Co je člověku platné, že věří v Korán a recituje ho, pokud podle něj nežije? Takový člověk je jako osel, který na sobě nosí mnoho knih, ale netuší a nechápe, co je v nich. Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) řekl (volně přeloženo): „Věřící, který recituje Korán a praktikuje ho, se podobá plodu, který krásně voní i chutná. Věřící, který nerecituje Korán (ale praktikuje ho), se podobá plodu, který nemá vůni, ale chutná dobře. Pokrytec, který recituje Korán (ale nepraktikuje ho), se podobá rostlině, která hezky voní, ale má hořkou chuť; a pokrytec, který nerecituje Korán (a nepraktikuje ho), se podobá rostlině, která nemá vůni a má hořkou chuť.“ Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) též řekl:„Korán je (v Soudný den) buď důkaz pro tebe, nebo důkaz proti tobě!“ Korán bude v Soudný den svědčit – buď pro tebe, nebo proti tobě. Pokud jsi podle něj žil, bude svědčit pro tebe, jinak bude svědčit proti tobě.

- Recitovat ho: Alláh říká (ve významu): „Ti, kteří recitují knihu Alláha, plní modlitbu a rozdávají tajně i veřejně z toho, čím je Alláh obdaroval, ti touží po obchodu, který neprodělá. Těm Alláh předá jejich odměny úplné a přidá jim ze Své laskavosti. On je Odpouštějící a Štědře odměňující.“ (35:29-30). Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) řekl: „Tomu, kdo recitoval Korán, bude řečeno (v Soudný den): ‚Recituj a stoupej! Tvůj stupeň (v ráji) je u posledního verše, který zarecituješ!‘“

Vyzývat k němu: Alláh seslal Korán jako správné vedení pro celé lidstvo. Je naší povinností ho doručit všem lidem a ukázat jim tak správnou cestu. Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) řekl: „To, aby skrze tebe Alláh uvedl jednoho člověka (na islám), je pro tebe lepší než vše, nad čím slunce vyšlo i zapadlo.“

—————

Zpět