Konec ramadánu a svátek eid al-fitr

17.08.2012 00:16

Páteční kázání 17. 8. 2012 (29. ramadán 1433), šejch Samer Shehadeh, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a jen Jeho o pomoc, o vedení správnou cestou a o odpuštění prosíme. Dosvědčuji, že není Božstva kromě Alláha a že Muhammad (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Zdá se to jako pár dní, když jsme vítali ramadán, a teď už se s ním loučíme. V tom, jak rychle uplynul ramadán, je pro nás veliké připomenutí. Je to upozornění od Alláha na to, jak rychle plyne čas a na to, že tento život nestojí za to, abychom kvůli němu přišli o štěstí v životě věčném. Alláh říká (ve významu): „Vězte, že život pozemský je pouze hra a zábava, marná okrasa, vzájemné vychloubání mezi vámi a soupeření v rozmnožování majetku a dětí. A podobá se dešti: nevěřícím se líbí rostlinstvo, jež z něho vyrůstá, avšak potom vadne a vidíš je zežloutlé, až nakonec se stane slámou suchou. A v životě budoucím je jednak trest přísný, avšak i odpuštění a zalíbení se Alláhu. A život pozemský není leč užívání klamavé. Předstihujte se tedy, abyste dosáhli odpuštění Pána svého a zahrady, jejíž šíře se rovná nebi i zemi, připravené pro ty, kdož v Alláha a posly Jeho uvěřili. A toto je přízeň Alláhova, kterou On uštědřuje, komu chce, vždyť Alláh vládcem je přízně nesmírné.“(Železo, 20–21). 

Ramadán je na konci – Pane, ať nejsme z těch, kteří prožili ramadán, a nebylo jim odpuštěno! Když jednou Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) vystoupil na minbar (kazatelnu), řekl Ámen, a pak řekl: „Přišel ke mně Gabriel (mír s ním) a řekl: ‚Muhammade, ten, kdo se dožije ramadánu a nebude mu odpuštěno, tak toho nechť Alláh oddálí (od Své milosti)!‘ Řekl jsem Ámen.“ My jsme se dožili ramadánu a jsme na jeho konci – co myslíš, bylo ti odpuštěno, nebo jsi byl oddálen?

Ramadán končí, a co dál? Opustíš Korán a dobré skutky, dokud nenastane další ramadán? Uctívej Alláha, ne ramadán! Alláh je Pánem všech měsíců, tak vytrvej na dobrých skutcích a recitaci Koránu až do smrti, nebudeš toho litovat! Pochopitelně, že v ramadánu má člověk intenzivnější program, to ale neznamená, že by mimo ramadán neměl mít vůbec žádný program. Stejně, jako sis udělal program recitace Koránu pro ramadán, udělej si méně intenzivní program pro zbytek roku. Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) říká: „Nejmilejší skutky k Alláhu jsou ty trvalé, i kdyby byly malé.“ Dále věz, že jedním ze znamení toho, že tvé uctívání v ramadánu bylo přijato, je to, že budeš pokračovat v konání dobra i po ramadánu. Člověk, který se po ramadánu vrátí úplně stejný, jako byl před ramadánem, by se měl nad sebou zamyslet.

Zítra nebo pozítří je svátek al-Fitr – víš, proč nám Alláh povolil tento svátek? Svátky máme v islámu dva, a oba přicházejí po velice významných dnech, kdy lidé plní jeden z pilířů islámu. Svátek al-Adhá přichází po nejlepších dnech v roce, kdy jsou dobré skutky lépe odměňovány než kdykoliv jindy, přičemž v těchto dnech lidé plní povinnost pouti do Mekky. Svátek al-Fitr přichází po požehnaném měsíci ramadánu, ve kterém je rovnou několik příležitostí pro odpuštění všech hříchů a ve kterém muslimové plní povinnost půstu. Alláh říká o ramadánu (ve významu):„… a abyste dokončili počet a velebili Alláha za to, k čemu vás uvedl, a snad budete děkovat!“ (Kráva, 185). A také říká (ve významu): „Řekni: ‚Z dobrodiní a milosti Alláha!‘ Z toho nechť se radují, to je lepší než to, co shromažďují!“ (Jonáš, 58). Z těchto dvou veršů vidíme, že svátek v islámu nám byl povolen proto, abychom se radovali z dobrodiní a milosti Alláha nad námi, že nám dovolil se dožít těchto požehnaných dnů, a abychom za to Alláhu děkovali a velebili Ho.

Svátek má svá pravidla, tak si pojďme v rychlosti připomenout ta nejdůležitější z nich:

·         Každý muslim musí vydat za sebe a za každého muslima, kterého živí, dospělého i dítě, zakátul-fitr, a to dříve, než začne sváteční modlitba, jak už jsme dříve objasnili. Kdo tak dosud neučinil, ať to rychle sám udělá, protože jinak bude jeho půst neúplný.

·         Na sváteční modlitbu by měl člověk přijít umytý a oblečený do těch nejlepších šatů.

·         Každý muslim by měl přijít na sváteční modlitbu, včetně dětí a žen, které se nemohou modlit.

·         Sunnou je také, abys před odchodem na sváteční modlitbu snědl několik datlí.

·         Je přísně zakázáno se v den svátku postit.

·         Sunnou je též dělat v den svátku takbír, tedy velebit Alláha slovy: „Alláhu akbar, Alláhu akbar, lá iláha illa-lláh, wa-lláhu akbar, Alláhu akbar, wa lilláhil-hamd!“ Tato slova by měl muslim opakovat od chvíle, kdy odejde z bytu na sváteční modlitbu až do chvíle, kdy se dostaví imám, aby začal sváteční modlitbu.

·         Není ze sunny, aby lidé dělali takbír hromadně a jednohlasně. Sunna je, aby každý dělal takbír sám.

·         Sváteční modlitba se skládá ze dvou rakca s tím rozdílem, že na začátku první se řekne Alláhu akbar sedmkrát a na začátku druhé pětkrát a že kázání je až po modlitbě.

·         Sváteční modlitba a sváteční kázání jsou sunna, kterou by muslim neměl vynechat. Nejsou však povinné, a proto pokud někdo bude potřebovat odejít dříve nebo vůbec nepřijde, nebude to pro něj hřích. To ho ale neopravňuje k tomu, aby si během kázání povídal, a tím rušil ty, kteří chtějí kázání slyšet. Bez pochyb však pro něj bude lepší, když přijde a zúčastní se sváteční modlitby a poslechne si sváteční kázání.

Nezapomeňte, že den přerušení půstu je svátek. Zajistěte proto svým dětem sváteční atmosféru, ať se radují a cítí, že je svátek a nezávidí nevěřícím jejich svátky. Vychovejte v nich hrdost na to, že jsou muslimové! Držte se však uvnitř Alláhových hranic a nepřekračujte je. Svátek nás neopravňuje k tomu, abychom se dopouštěli věcí, které nám Alláh zakázal.

A nakonec, ať je svátek al-Fitr radost pro všechny tvé příbuzné a známé – pokud je mezi tebou a někým z tvých příbuzných nebo někým z muslimů nepřátelství nebo spolu nemluvíte, využij této příležitosti a naprav to. Buď tím, který začne s pozdravem a zavoláním či návštěvou, a pokud ses dopustil vůči nim něčeho špatného, přiznej to a omluv se. Ať je svátek skutečným štěstím pro všechny muslimy! 

—————

Zpět