Konání dobrých skutků v ramadánu

25.05.2018 00:15

Páteční kázání 25.5.2018, šejch Ahmad Rajab, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (sallalláhuʻalajhiwasallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Vznešený Alláh praví: „Snažte se vzájemně překonávat v dobrých skutcích!“ (Kráva, 2:148)

Pravil také: „Pospíchejte k milosti od Pána svého a k zahradě, jejíž šířka se rovná nebesům a zemi a jež připravena je pro bohabojné.“ (Rod cImránův, 3:133)

Posel Alláhův (sAs) radil využívat čas: Ibn Abbás (rAa) vyprávěl, že Posel Alláhův (sAs) varoval jednoho člověka: „Využij pěti (věcí), než nastane jiných pět: mládí, než přijde stáří, zdraví, než onemocníš, bohatství, než zchudneš, volného času, než budeš zaneprázdněn, života, než přijde smrt.“

A takto se zbožní předci – nechť je s nimi se všemi Alláh spokojen – předháněli v dobrých skutcích. Abú Hurajra (rAa) vyprávěl, že Posel Alláhův (sAs) se zeptal: „Kdo z vás se dnes postí?“ Abú Bakr (rAa) odpověděl: „Já.“ Ptal se dál: „Kdo z vás se dnes zúčastnil pohřbu?“ Abú Bakr (rAa) odpověděl: „Já.“ Zeptal se: „Kdo z vás dnes nakrmil potřebného?“ Abú Bakr (rAa) odpověděl: „Já.“ Nakonec se zeptal: „Kdo dnes navštívil nemocného?“ Abú Bakr (rAa) odpověděl: „Já.“ Posel Alláhův pak řekl: „Každý, kdo nashromáždí tyto dobré skutky, vejde do Ráje.“ (podle Muslima)

Měsíc ramadán je nejlepší příležitostí k vynaložení úsilí a vzájemnému překonávání se v dobrých skutcích a využívání času. Abdulláh bin Abbás (rAa) vyprávěl, že Posel Alláhův (sAs) byl tím nejlepším člověkem a byl nejlepším v ramadánu, kdy se s ním setkal Gabriel a přicházel k němu každý večer v ramadánu, aby ho učil Koránu. Posel Alláhův (sAs) byl štědřejší v konání dobra než osvěžující vánek. (podle al-Buchárího)

Abú Hurajra (rAr) vyprávěl, že Posel Alláhův (sAs) nabádal lidi, aby vykonávali dobrovolné noční modlitby v měsíci ramadánu. Nepřikázal jim to, ani jim to neuložil za povinnost. Řekl (sAs): „Kdo vykonává dobrovolné noční modlitby v měsíci ramadánu s vírou a doufaje v odměnu od Alláha, tomu budou odpuštěny jeho hříchy.“

Muslimové by měli dodržovat taráwíh – noční modlitby v ramadánu, měli by je trpělivě dokončit se svým imámem a neměli by v nich s ničím přehánět. Prorok (sAs) řekl: „Kdo se modlí s imámem noční modlitby, dokud neskončí, tomu budou zapsány modlitby za celou noc.“

Imám Málik vypráví ve své knize opíraje se o Sá’iba bin Jazída, který vyprávěl, že Umar ibn al-Chattáb přikázal Abú bin Kaabovi a Tamímovi ad-Dárímu, aby vedli v ramadánu pro lidi modlitbu o jedenácti rakcách. Ten, kdo recitoval Korán, recitoval súry o sto a více verších, až byl nucen se opírat o hůl od dlouhého stání. Řekl, že odcházeli teprve za rozbřesku.

Příběhů o tom, jak se Prorokovi druhové a ti, kdo přišli po nich, předháněli v konání dobrých skutků a vynakládali úsilí na uctívání po celou dobu a zejména během tohoto požehnaného měsíce, je mnoho. Předhánějte se tedy v konání dobrých skutků, jako se předháněli oni, konejte zbožné skutky, jako je vykonávali oni, připravte si pro sebe dobré skutky, jako si je připravovali oni. Alláh pravil: „A co jste z dobrých skutků sami pro sebe si předem připravili, to naleznete u Alláha lepší a větší v podobě odměny. A Alláha proste za odpuštění, vždyť Alláh je odpouštějící, slitovný!“ (Zahalený, 73:20)

Je mnoho způsobů, jak konat dobro, díky Alláhovi. Každý muslim by měl využít příležitost tohoto měsíce, vynakládat úsilí na zbožné skutky, mezi něž patří modlitby taráwíh, noční modlitby, čtení Koránu, dobročinné dary, vynakládání majetku s bohulibým úmyslem, budování mešit, podání pokrmu postícím se na přerušení půstu, nakrmení lidí, vykonání toho, co lidé potřebují, pomoc potřebným a další zbožné skutky. Nechť Alláh dopřeje úspěchu všem v tom, v čem nalézá zalíbení a spokojenost.

—————

Zpět