Konání dobrých skutků v prvních deseti dnech měsíce dhú l-hidždža - část 2

18.09.2015 23:01

Páteční kázání 18. 9. 2015, šejch Ahmad Rajab, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Ten, koho Alláh uvede na správnou cestu, toho z ní nikdo nesvede, a ten, komu Alláh dá zbloudit, toho už na správnou cestu nikdo neuvede. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.

Hovoříme dále o konání dobrých skutků v prvních deseti dnech měsíce dzú l-hidždža. Minule jsme hovořili o některých věcech, které si dát jako závazek, a činech, které by muslim během těchto významných dní neměl zanedbávat. Dnes – dá-li Alláh – dokončíme naše povídání o tom, co si dát jako úkol či závazek:

Dobročinný dar: Konání zbožných činů během těchto deseti dní patří mezi významné a Alláhem oceňované skutky, mezi něž patří také dávání dobročinných darů. Alláh pravil: „To, co rozdáváte dobrého, je ve prospěch vás samých, avšak vydávejte jen z touhy popatřit na tvář Alláhovu. A to, co vydáte dobrého, bude vám plně nahrazeno a nebude vám ukřivděno.“ (Kráva, 2:272) Dávání dobročinných darů je velice užitečné, ale bohužel nemáme dostatek času, abychom se o tom zmínili více.

Den cArafa: Minule jsme hovořili o tom, že je dobré postit se prvních devět dnů tohoto měsíce a zejména den cArafa, neboť Prorok (sAs) řekl: „Dodržujte půst v den cArafa, neboť očekávám, že Alláh odpustí hříchy za celý uplynulý rok a celý nadcházející rok. Dodržujte půst v den cašúrá‘, neboť očekávám, že Alláh odpustí hříchy za celý uplynulý rok.“ (podle Muslima)

Den cArafa je jedním z nejlepších a nejvýznamnějších dní pro Alláha, a proto má každý muslim využít této příležitosti v tento významný den a postit se, věnovat se citování Alláhových jmen a prosebných modliteb. Každý muslim by se měl ve zvýšené míře věnovat citování Alláhových jmen a hlavně pronášení slov: „lá iláha illalláh“ (není božstva kromě Alláha), „Alláhu akbar“ (Alláh je Veliký), a „al-hamdu lilláh“ (budiž chvála Alláhovi). Traduje se, že Prorok (sAs) řekl: „Nejlepší prosebná modlitba je v Den cArafa, nejlepší, co jsem řekl já a Proroci, kteří byli přede mnou, je: ‚lá iláha illalláh wahdahu lá šaríka lahu lahu-l-mulk wa lahu-l-hamd wa huwa alá kulli šaj’in qadír‘“ (upraveno al-Albáním)

Svátek: Vězte, že den Velkého svátku je vůbec nejlepším dnem z celého roku. Prorok (sAs) o něm řekl: „Nejlepším dnem u Alláha je Den obětování a den, který je po něm.“ Den obětování je desátý den měsíce dzú l-hidždža.

V tento den by se měl každý muslim věnovat těmto věcem:

- začít sváteční modlitbou, být šťastný, radovat se, připomínáme všem, aby se zúčastnili sváteční modlitby a aby se při ní drželi tradice, zvyků a islámských pravidel, žena by měla dodržovat islámská pravidla, když odchází z domu, všichni muslimové by měli v den svátku opakovat slova „Alláhu akbar“ i v následujících dnech, tedy v den jedenáctý, dvanáctý a třináctý měsíce dzú l-hidždža.

- obětina: Někteří učenci tvrdí, že je povinná, jiní říkají, že je to sunna. V každém případě je za ni velká odměna. Al-Barrá‘ bincÁzib vyprávěl, že slyšel Proroka (sAs), jak říká: „První, čím začneme v tento den, je modlitba, pak se vrátíme a obětujeme. Kdo tak učiní, dodrží naši tradici. Kdo obětuje předtím, dá maso své rodině a není to považováno za obětinu.“ (podle al-Buchárího)

Traduje se podle Proroka (sAs): „Člověk neudělá v Den obětování nic, co by bylo milejší Alláhovi, než obětování. V Soudný den předstoupí (zvíře) se svými rohy, kopyty a srstí. Jeho krev je přijata Alláhem ještě před tím, než ukápne na zem. Buďte tedy klidní, když tak činíte.“

V tento den by každý muslim měl udržovat příbuzenské vztahy, konat dobro ve prospěch svých rodičů, navštěvovat příbuzné a přátele.

—————

Zpět