Klíče k poženání, co se týče věku a živobytí

11.12.2020 14:12

Páteční kázání 11. 12. 2020 (27. rabí´II. 1442 H), Dr. Usama al-Diri, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Všemohoucí Alláh stvořil člověka a předurčil mu délku života i obživu. Všemohoucí Alláh praví: „A není na světě zvířete jediného, jehož obživa by od Alláha nezávisela; a On zná spočinutí jeho i složení jeho a to vše je v Knize zjevné zapsáno.“ (11:6) Ať je člověk v životě zkoušen sebevíc, je jeho přirozeností, že chce víc a víc dobra, obživy, delší život. Abdulláh (radhia lláhu anhu) vyprávěl, že Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) nakreslil čtverec, doprostřed něho čáru, která čtverec přesahovala. Dále přes středovou čáru nakreslil menší čáry, pak řekl: „Toto je zobrazení člověka. Čtverec, který je kolem, je smrt, která ho obklopuje. Středová čára představuje jeho přání a menší čáry jsou zvraty osudu. Když ho jeden mine, druhý ho zasáhne, a když ho zasáhne ten, padne za oběť jinému.“ (všichni se na něm shodují)

Všemohoucí Alláh je k muslimům milostivý a ukazuje jim to, co je požehnáním pro trvání jejich života, během kterého narůstají zbožné skutky, násobí se v něm výkon. Musí vykonávat co nejvíce dobrých skutků, mít požitek ze života, musí žít svůj život s klidným srdcem, spokojeně a s pokojnou myslí.

Je-li člověku požehnáno, co se týče obživy, pocítí člověk, jaké to je mít mnoho prostředků, pocítí dobro, které z toho plyne. Je to jedna z milostí, kterými Alláh oplývá, které jsou nespočetné a nezměrné. Všemohoucí Alláh praví: „Kdybyste chtěli spočítat všechnu laskavost Alláhovu, nikdy ji nespočtete – a Alláh věru odpouštějící je i slitovný.“ (16:18)

Požehnání, co se týče délky věku, a požehnání v práci je darem od Všemohoucího Alláha, chvála Mu. Kolik zbožných lidí a učenců, kteří žili krátce, mělo významný vliv, mnoho vykonali. Například Saad bin Muáz (radhia lláhu anhu), vůdce Ausovců, zemřel, když mu bylo třicet sedm. Byl muslimem pouhých šest let a přesto Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) v den jeho smrti řekl: „Kvůli smrti Saada bin Muáze se otřásl trůn Milostivého.“ (všichni se na něm shodují) Jaké požehnání muselo být v životě a práci Saada, když jeho smrt otřásla trůnem Milostivého (Alláha)! Imám Al-Šáfií zemřel, když mu bylo padesát čtyři let a přitom zanechal odkaz, který osvítil východ i západ až do dnešních dnů, v podobě islámského zákonodárství a vědění. Imám Al-Ghazálí – nechť je k němu Alláh milostivý – žil padesát pět let. Po celý život byl tak pracovitým učencem, že mu jiní učenci dávali přezdívku „Důkaz islámu“ pro obrovské úsilí, které věnoval islámu. Je-li něčemu požehnáno, roste to a přibývá. Je-li požehnání odejmuto, strádá to a zhyne.

Všemohoucí Alláh nás navádí k různým způsobům, jak získat požehnání v délce života, práci, obživě. Jedním z nich je bohabojnost ve skrytu i veřejně, mít Všemohoucího Alláha – chvála Mu – na paměti při každé práci, do které se člověk pustí, pokaždé když utrácí nějaké peníze. Všemohoucí Alláh praví: „Kdyby byli obyvatelé měst těchto uvěřili a bohabojní byli, byli bychom pro ně zajisté požehnání nebes a země otevřeli.“ (7:96) Dalším způsobem a cestou jak získat více požehnání v životě a obživě jsou příbuzenské vztahy, zjišťovat, jak se příbuzní mají a pomáhat jim finančně. Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) řekl: „Kdo se chce těšit z toho, že jeho živobytí poroste a že bude žít delším životem, nechť udržuje dobré vztahy s příbuznými.“ Kdo udržuje dobré vztahy s příbuznými a vynakládá na ně prostředky, tomu Všemohoucí Alláh usnadní obživu a situaci. Abú Hurajra (radhia lláhu anhu) vyprávěl, že Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) řekl: „Alláh praví: ‚Dávej, člověče, a Já dám tobě.‘“

Věnování se Koránu a jeho čtení Všemohoucí Alláh také učinil jednou z činností, kterou je možné získat požehnání v čase a životě. Člověk to pociťuje v každém okamžiku svého života, potvrzují se tím slova Všemohoucího: „A také toto Písmo, jež seslali jsme nyní, je požehnané; následujte je a buďte bohabojní – snad dosáhnete milosti!“ (6:155) Požehnané znamená, že přináší mnoho užitku, že je prospěšné. Alláh ho označuje za požehnání, protože je požehnán ten, kdo ho následuje a řídí se jím.

Abú Hurajra (radhia lláhu anhu) říkával: „Dům, ve kterém se recituje Písmo Alláhovo, je plný lidí, je v něm mnoho dobra, navštěvují ho andělé a není v něm ďábel. Dům, ve kterém se nerecituje Písmo Alláhovo, je liduprázdný, je v něm málo dobra, andělé se mu vyhýbají a obývá ho ďábel.“

Jedním ze způsobů, jak získat více požehnání v obživě a délce života, je zorganizování si času. Není třeba plýtvat něčím, z čeho není žádný užitek, člověka by neměla odvádět zábava v životě od jeho pravého úkolu. Měl by vyhledávat jen to, z čeho mu plyne povolený zisk, měl by se stranit toho, o čem jsou pochybnosti nebo co by bylo neuposlechnutím, protože to může být důvodem odejmutí požehnání z jeho majetku, může se zadlužit, dopustit se podvodu, nesplácet… Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) řekl: „Kdo si vezme peníze jiných lidí s cílem zničit je, toho zničí Alláh.“

Prosíme Všemohoucího Alláha, aby ochraňoval své služebníky, aby ochraňoval všechny země a aby je zbavil pandemie a neštěstí, neboť On je Blízký a prosby vyslyší.

 

—————

Zpět