Kázání u příležitosti Malého svátku - Ídu l-Fitr

21.04.2023 11:50

Datum: 21. 4. 2023 (1. šawwál 1444)

Aláhu akbar, Alláhu akbar, Alláhu akbar, lá iláha illalláh. Walláhu akbar, Alláhu akbar wa lilláhi alhamd.

Muslimové, nechť je váš svátek požehnaný, nechť je váš den šťastný, oblečte si nové šaty, vyjadřujte svou vděčnost Alláhovi, Mocnému. Nechť od nás všech Alláh přijme naše činy. Nechť jsou vaše svátky požehnané. Nechť máte stále radost. Nechť vám pomáhá v tom, že si Ho budete připomínat, vyjadřovat Mu vděk, dobře Ho uctívat, nechť je vaše snažení po zásluze oceněno, nechť jsou vám odpuštěny vaše hříchy, ať jste v den vašeho svátku ještě veselejší, radostnější a šťastnější. Nechť tento svátek prožijeme všichni ve zdraví a dobré kondici.

Není nic krásnějšího než sváteční ráno! Nejšťastnějšími jsou ti, kteří dokončili celý měsíc, odevzdali almužnu, rozloučili se významnou částí roku, vykonali ty nejlepší činy poslušnosti, prosby k Alláhovi a zbožné skutky uctívání, nic je netěší tolik, jako že se s ním jednoho dne setkají, s Jeho Milostivostí a štědrostí: „Rci: ‚Nechť radují se z dobrodiní a milosti Alláhovy a z toho všeho – a to lepší je než to, co shromažďují.‘“ (10:58)

Sváteční den, je dnem dětí. Je pro nás i pro ně plný radosti a veselí. Je také dnem chudých, neboť se jim dostane ulehčení a dostatku. Je to den příbuzenstva. Scházejí se s oddaností a pojí je pouta. Je to den muslimů, scházejí se ve vzájemném odpuštění a navštěvují se. Je to den přátel, kdy se obnovují pouta lásky a náklonnosti. Je to den velkorysých duší, kdy je vzájemně zapomenuta zášť, znovu se scházejí po odloučení, projevují navzájem srdečnost po té, co byli zachmuření, podávají si ruce po té, co byli rezervovaní.

Je to den, který byl v islámu ustanoven. Den radosti z laskavosti Alláha a z toho, že dává svému služebníkovi uspět. „Postící se člověk má dvě radosti: když přeruší půst, raduje se, že ho přerušil, když se sejde se svým Pánem, je rád, že se postil.“

Alláhu akbar, Alláhu akbar, lá iláha illalláh. Walláhu akbar, Alláhu akbar wa lilláhi alhamd.

Muslim je ve spojení se svým Pánem uctíváním a projevovanou vděčností. Ten je ve spojení se svými stvořeními projevovanou láskou, bratrstvím, laskavostí a nákloností.

„Věřící muži a věřící ženy jsou si vzájemně přáteli a přikazují vhodné a zakazují zavrženíhodné, dodržují modlitbu, dávají almužnu a jsou poslušní vůči Alláhovi a Jeho Poslu. Nad těmi se Alláh věru slituje, neboť Alláh mocný je i moudrý.“ (9:71)

Buďte v den vašeho svátku, jak přikázal váš Pán: buďte si vzájemně přáteli, aby se vám od něj dostalo milosti a laskavosti. Zjistěte, jak se mají vaši bratři, vaši sousedé a vaši blízcí a příbuzní. Kdo pomůže svému bratru, tomu pomůže Alláh. „Dobročinný dar potřebnému je dobročinnost. Vůči příbuznému to znamená dva dobročinné dary: dobročinnost a udržování dobrých vztahů.“ Mějte čisté srdce, upřímné prosebné modlitby, zbožné úmysly. Jaké jsou úmysly, taková bude odměna nebo odplata. „Rozezná-li Alláh něco dobrého v srdcích vašich, daruje vám lepší než to, co bylo vám vzato, a odpustí vám, neboť Alláh je odpouštějící, slitovný.“ (8:70)

Alláhu akbar, Alláhu akbar, Alláhu akbar, lá iláha illalláh. Walláhu akbar, Alláhu akbar wa lilláhi alhamd.

Služebníci Alláhovi, váš měsíc odešel, ramadán skončil. Ale zbožné skutky nekončí. Nezavírejte Korán. Neodepírejte krajíc chleba, neodmítejte potřebného, nepřestávejte konat dobro, nepřestávejte s půstem a s nočními modlitbami, chovejte se dál pokorně k tomu, kdo vás neztrácí ze zřetele. Nejlepším pěkným chováním je takové, po kterém následuje pěkné chování. Nejhorší neposlušností je taková, která následuje po pěkném chování.

Kdo se postí v ramadánu a pak pokračuje ještě šest dní v šawwálu, jako by se postil celý čas.

Alláhu akbar, Alláhu akbar, lá iláha illalláh. Walláhu akbar, Alláhu akbar wa lilláhi alhamd.

Dobrá zpráva pro ty, kdo se v noci modlili a postili se. Dobrá zpráva pro ty, kdo dávali almužnu a vynakládali úsilí. Únava je pryč, vynakládání úsilí ustalo, odměna byla stanovena, dá-li Alláh. Nechť Alláh přijme váš půst i noční modlitby. Nechť zažijete ještě mnohokrát tyto požehnané dny, po dlouhá léta, ve zdraví, šťastní. Ó Alláhu, přijmi naši snahu a znásob ji, pozvedni nás na vyšší stupně, ještě výš, ó Alláhu, dej nám to nejzazší, v co doufáme, dej nám to největší dobro, ó Alláhu, přijmi náš půst a noční modlitby i naše prosby, Ty Nejmilostivější z milostivých.

—————

Zpět