Kázání svátku Íd al-Fitr

08.08.2013 15:05

Šejch Sa‘úd Náfi‘ al‘Anzi, kázání svátku Íd al-Fitr 1434/8.8.2013

Alláhu akbar, Alláhu akbar, Alláhu akbar, lá iláha illalláh, Alláhu akbar, Alláhu akbar, wa lilláhilhamd!

Chvála Alláhu, Pánu světů, jemuž náleží ta nejkrásnější jména a nejvznešenější vlastnosti. Služebníci Alláha! Tento váš den je vskutku velkolepý a tento svátek je vskutku vznešený! Je to den, kterému Alláh dal velkou důležitost a učinil ho výjimečným mezi všemi dny. Je to den, kdy se setkávají blízcí i vzdálení a den, kterým Alláh ukončil měsíc ramadán, nejvznešenější z měsíců, a kterým začal poutní měsíce. V tomto dni vám Alláh dovolil jíst a pít a zakázal vám půst.

Muslimové! Svátek je den radosti, a jak by ne, když muslimové získali ke svému dobru měsíc plný uctívání, dobrých skutků a poslušnosti k Alláhu! „Rci: ‚Nechť radují se z dobrodiní a milosrdenství Alláhova a z toho všeho a to lepší je než to, co shromažďují.‘“ (Jonáš, 58).

Muslimové! Skutečnou radost ze svátku má ten, kdo byl poslušný k Alláhu, ne ten, kdo si jen oblékl nové šaty. Al-Hasan řekl: „Každý den, kdy nehřešíme, je svátek; a každý den, který strávíme v poslušnosti k Alláhu, je svátek.“

Muslimové! Jak víte, naše umma prožívá těžké časy a prochází velice obtížným a nebezpečným stádiem. Je proto na čase, abychom si uvědomili, pochopili a pevně uvěřili v to, že jediná cesta k bezpečí  a úspěchu pro tuto ummu spočívá v návratu k našim zdrojům a zásadám – Koránu a sunně. Alláhův posel (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) řekl ve svém známém kázání: „Zanechal jsem mezi vámi něco, čeho když se budete držet, nikdy nezbloudíte – Korán a svou sunnu.“

Muslimové! Jedním z nejkrásnějších projevů svátku je to, jak se muslimové během svátku vzájemně navštěvují a blahopřejí si, což má velice pozitivní dopad na nápravu mezilidských vztahů, vzájemnou bratrskou lásku a pomoc, což vede k spokojenosti našeho Pána. Alláh říká (ve významu): „i ti, kdož spojují to, co Alláh přikázal, aby bylo spojeno, a Pána svého a účtování hrozného se obávají,“ (Hrom, 21). Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) řekl: „Kdo chce, aby mu bylo rozmnoženo jeho živobytí a prodloužen jeho věk, tak nechť udržuje kontakty se svými blízkými.“

Bratři a sestry v islámu! Svátek je obrovskou příležitostí, abyste navázali kontakty s těmi, kteří s vámi kontakt přerušili, a abyste pomohli tomu, kdo vám nepomohl, a abyste odpustili tomu, kdo vám ukřivdil, a vězte, že kdo zanechá něco pro Alláha, Alláh mu to vynahradí něčím lepším. Udržování kontaktu s blízkými je příčina odpuštění hříchů. ‘Abdulláh ibn ‘Umar vyprávěl, že k Prorokovi (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) přišel jeden muž a zeptal se ho: „Posle Alláha, dopustil jsem se obrovského hříchu, mám možnost učinit pokání?“ Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) se ho zeptal: „Je tvá matka naživu?“  Řekl: „Ne.“ Zeptal se: „A její sestra?“ Odpověděl: „Ano.“ Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) mu řekl: „Tak k ní buď poslušný.“

Muslimové! Zpřetrhání příbuzenských vztahů a vzájemné opouštění se je nesmírný hřích a příčina odmítnutí skutků. Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) řekl: „Kdo opustí svého bratra (po dobu celého roku), je to jako by prolil jeho krev!“ V dalším výroku o Prorokovi (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) stojí: „Brány ráje se otevírají každé pondělí a čtvrtek a je odpuštěno každému služebníkovi, který nic nepřidružuje k Alláhu, s výjimkou člověka, který zachovává se svým bratrem nepřátelství. O těch je vždy řečeno: ‚Odložte je, dokud se neusmíří, odložte je, dokud se neusmíří, odložte je, dokud se neusmíří!‘“

Věřící muslimky! Žena, když se modlí svých pět modliteb, postí se měsíc ramadán, chrání své pohlaví a poslouchá svého manžela, vstoupí do ráje kteroukoliv bránou bude chtít! Ženo, ty jsi ta starostlivá matka, milující manželka, poslušná dcera a vážená sestra. Ženo, když ty jsi dobrá, je dobrá celá společnost, a když ty jsi špatná, je celé rodině konec. Ženo, ty jsi cílem, na který útočí satan a jeho spojenci. Alláh vám ženám dal jako ozdobu stud a cudnost a ochránil vás zahalováním. Vaše poslání je péče o domácnost a manžela a výchova dětí. Buďte proto na pozoru před těmi, kteří se tě snaží oklamat svými líbivými hesly a tvrdí, že tě chtějí vysvobodit z otroctví manželství! Při Alláhu, nechtějí nic jiného než to, aby ses stala levným zbožím a ženou bez důstojnosti!

Muslimové! Držte se daleko od hříchů, zvláště pak od těch tří nejnebezpečnějších: riba, zina a pití alkoholu. Při Alláhu, tyto tři hříchy jsou zkáza, a navíc odstraní z života člověka požehnání a zúží jeho živobytí. Nejen to, ale jsou i příčinou rozšíření nemocí a zla ve společnosti. Když člověk dělá tyto hříchy, není v ten okamžik věřící.

Muslimové! Vy jste v této zemi vyslanci islámu, tak dbejte na to, abyste neodradili lidi od islámu! Vy zde plníte jedno z důležitých poslání islámu. Ukažte všem krásy islámu, zvláště v dobrém chování, pravdomluvnosti, důvěryhodnosti, dodržování slibů, termínů a dohod, a buďte co nejdále od lhaní, podvádění, hříšnosti a všech špatných vlastností, kterými někteří dělají ostudu islámu. Není povoleno žádnému muslimovi, aby považoval majetky ostatních za povolené pro něj s výmluvou, že jde o nevěřící. Toto je zločin proti islámu a špinění jeho obrazu a obrazu muslimů. Dobré chování je první vlastnost, kterou by měl mít muslim, a zvláště člověk, který se věnuje misijní činnosti da‘wa. Kolik národů přestoupilo na islám jen díky dobrému chování muslimů. Nejdůležitějším nástrojem Proroka (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) v jeho misijní činnosti bylo právě dobré chování. Byl přezdíván pravdomluvným a důvěryhodným. Alláh řekl o Prorokovi (ve významu): „Vždyť vskutku povaha tvá je vznešená“ (Pero, 4), a také řekl (ve významu): „Vyzývej k cestě Pána svého moudrostí i kázáním krásným a veď s nimi spor slovy nejlepšími! Pán tvůj zná nejlépe ty, kdož z cesty Jeho zbloudili, a zná dobře i ty, kdož správně jsou vedeni.“ (Včely, 125).

Alláhu akbar, Alláhu akbar, Alláhu akbar, lá iláha illalláh, Alláhu akbar, Alláhu akbar, wa lilláhilhamd!

—————

Zpět