Kázání Svátku Íd al-Fitr 1439/2018

15.06.2018 11:35

Kázání Svátku Íd al-Fitr 1439/2018, 15. 6. 2018 (1. 10. 1439)

„Alláhu akbar, Alláhu akbar, Alláhu akbar, lá iláha illalláh, w-Alláhu akbar, Alláhu akbar, wa li-lláhi-l-hamd.“

Muslimové, dnes je požehnaný svátek přerušení půstu, den veselí a radosti, ano, je to den veselí a radosti pro toho, kdo měl upřímné přesvědčení, kdo měl správný úmysl a jehož půst a noční modlitby byly přijaty. Ramadán přišel a odešel jako fantastický host, přišel s dobrem, dobrodiním a požehnáním, jsme zase o něco starší a Alláh je po celou dobu svědkem v náš prospěch nebo proti nám, podle toho, co jsme vykonali dobrého nebo špatného. Prosíme Alláha, aby nám požehnal v tom, co bylo dobré, a aby prominul to, co bylo nedostatečné nebo špatné.

Rozumný a bystrý člověk nepřemýšlí o svátku tolik, jako přemýšlí a stará se o to, jestli byly jeho činy přijaty, protože největší katastrofou je to, když se postíte a váš půst není přijat, když se modlíte a vaše modlitby nejsou přijaty. Alí ibn Abí Tálib řekl: „Starejte se nejvíce o to, aby byly přijaty vaše činy, neboť Alláh praví: ‚Alláh přijímá (oběť) jen od bohabojných.‘(Prostřený stůl, 5:27)“

Svátek je ohromnou příležitostí pro zlepšení vztahů, urovnání sporů, rodinná setkání, odstranění nepřátelství mezi lidmi. Nechť je Alláh milostivý ke každému, kdo pomůže vrátit vše do správných kolejí. Musíme odpustit každému, kdo nám způsobil křivdu, navázat kontakt s každým, kdo s námi kontakt přerušil, dát tomu, kdo nás o něco připravil.

Odpuštění přináší Alláhovu lásku. Vznešený Alláh pravil: „…(kdo) odpouštějí lidem. Alláh věru miluje ty, kdož dobro činí.“ (Rod cImránův, 3:134) Odpuštění někomu je příčinou odpuštění hříchů. Vznešený Alláh pravil: „Nechť raději odpouštějí a promíjejí. Což byste nebyli rádi, aby vám Alláh odpustil – a Alláh je odpouštějící, slitovný.“

Odpuštění přináší sílu a moc. Prorok (sAs) řekl: „Alláh zvýší respekt toho, kdo odpouští.“ (podle Muslima)

Náš Prorok Josef – mír s ním – byl vystaven špatnému zacházení ze strany svých bratrů, po většinu jeho života byli příčinou jeho utrpení. A když Alláh dal, aby se setkali tváří v tvář, neoplatil jim stejnou kartou, ale odpustil jim a řekl to, o čem hovoří Vznešený Korán: „Nechť na vás dnes nepadne žádná výčitka! Alláh vám odpustí, vždyť On nejslitovnější je ze slitovníků.“ (Josef, 12:92) Nejvíce je nám třeba této úžasné morálky.

Služebníci Alláhovi, svátek je skvělou příležitostí pro setkání se členy naší rodiny, pro sjednocení se, pro to, aby naše slova byla silná. Vznešený a Mocný Alláh nás k tomuto vyzývá. Ten, jemuž patří chvála, pravil: „Přidržujte se pevně provazu Alláhova všichni a nerozdělujte se!“ (Rod cImránův, 3:103) Prorok (sAs) nás vyzývá k tomu, abychom se shromáždili a byli jednotní, když říká v hadísu, který zaznamenal at-Tirmídhí podle vyprávění Ibn Umara: „Ruka Alláhovi je se skupinou.“

Imám Ahmad vypráví podle an-Nucmána bin Bašír (rAa), že Prorok (sAs) řekl: „Skupina je milost, rozdělení se jsou muka.“ Buďte jednotní, mluvte jednotně, zanechte nenávisti, nechť jsou vaše srdce čistá pro Alláha.

Muslimové, připomínám vám při této významné příležitosti, abyste se chovali pěkně ke svým rodičům, abyste udržovali kontakt se svými příbuznými, abyste pomáhali chudým, vdovám a sirotkům, abyste muslimům působili radost a potěšení. Nezapomínejte na své nemocné, nechť s vámi mohou sdílet váš svátek, potěšte je svou návštěvou. Radost ze svátku se neomezuje jen na zdravé, ale i nemocní na něm mají svůj podíl. Navštivte je, zavolejte jim a popřejte jim k svátku.

„Alláhu akbar, Alláhu akbar, alláhu akbar, lá iláha illalláh, w-Alláhu akbar, Alláhu akbar, wa li-lláhi-l-hamd.“

Při tomto požehnaném setkání nesmím vynechat své provolání k muslimkám. Muslimky, máte být nápomocny svým mužům, stát při nich, být poslušné, pečovat o jejich děti a dávat pozor na jejich majetek. Za to vám náleží velká a bohatá odměna. Prorok (sAs) řekl: „Jestliže se muslimka modlí všech pět modliteb, postí se celý měsíc, chrání svou čest a poslouchá svého muže, bude jí řečeno, aby vstoupila kteroukoli branou Ráje, kterou si bude přát.“

Závěrem bych nám všem chtěl doporučit, abychom se postili šest dní měsíce šauwálu, neboť je za to velká odměna. Prorok (sAs) řekl: „Kdo se postí v ramadánu a pak ještě šest dní v šauwálu, je to, jako by se postil celý věk.“ (podle Muslima)

Prosím Alláha, aby od nás všech přijal modlitby, půst, noční modlitby a naše dobré skutky.

—————

Zpět