Kázání Svátku Íd al-Adha 1439/2018

21.08.2018 14:36

21. 8. 2018 (10. dzul hidždža 1439), Omar Kasem, Praha                                              

Alláhu akbar, On stvořil všechna stvoření, stanovil jejich počet, všichni, jeden každý, se k Němu navrátí v Soudný den, jejich tváře obrácené k Jeho Velikosti, všechna stvoření podřízená Jeho moci, Alláhu akbar,co připomínali připomínající, Alláhu akbar, jak provolávali ti, kdo provolávali, že není boha kromě Alláha, a ti, kdo provolávali „Alláhu akbar“.

Jedním z nejvýznamnějších pilířů islámu po obou vyznáních víry je dodržování modlitby. Kdo ji dodržuje, dodržuje i víru, kdo ji nedodržuje, nedodržuje ani víru. V islámu nedojde štěstí ten, kdo zanechal modlitby. Vznešený Alláh praví: „Dodržujte modlitbu.“  Alláh, jemuž patří chvála, dále praví: „Dodržujte modlitby a modlitbu prostřední a stůjte před Alláhem, pokorně Mu oddáni!“ Ibn Abbás (rAa) vyprávěl, že Prorok (sAs) řekl, když poslal Muáze do Jemenu: „Přijdeš k lidu Knihy. První, co musíš udělat, je vyzvat je, aby uctívali Alláha, Vznešeného a Mocného, a jakmile poznají Alláha, vysvětli jim, že jim uložil pět modliteb, které se mají modlit ve dne a večer…“

Dávejte si pozor, muslimové, na zanedbávání modlitby či její opuštění, či její vykonávání mimo stanovený čas, neboť Vznešený Alláh praví: „Běda těm, kdož při modlení o modlitbu svou se nestarají.“

Vy, otcové a matky, odpovídáte za výchovu, za péči o rostoucí generaci, dejte pozor, ať toto nezanedbáte. Pro toho, kdo zanedbal svěřenou výchovu, přišlo varování. Imám Muslim uvádí ve své sbírce správných hadísů tento výrok Proroka (sAs): „Zemře-li služebník, jemuž Alláh svěřil péči o druhé, a on se k nim přitom choval nečestně, bude mu zapovězen vstup do Ráje.“ Jaké nečestné chování je horší než zanedbávání synů, dcer a manželek? Rodiče, buďte bohabojní, neboť muka Alláhova jsou nesmírná.

Nejvýznamnějším právem po právu náležejícím Vznešenému Alláhovi a Jeho Prorokovi (sAs) je právo náležející rodičům, jejich právo je velké, je povinností synů a dcer chovat se k nim laskavě. Alláh, jemuž patří chvála, praví: „Ctěte Alláha a nepřidružujte k Němu nic! Chovejte se vlídně k rodičům…!“ S laskavostí vůči rodičům je podle Čistého Zjevení spojen úspěch, bezstarostný život a dobré živobytí. Anas bin Málik (rAa) vyprávěl, že slyšel Proroka (sAs), jak říká: „Kdo si přeje hojnost živobytí, nebo delší život, měl by se pěkně chovat ke svým příbuzným.“ Vznešený Zákonodárce varoval před neposlušností vůči rodičům – Vznešený Alláh, jemuž patří chvála, praví: „… neříkej jim ‚Uff!‘ a neodbývej je stroze, nýbrž mluv s nimi slovem laskavým!“ Svátek je příležitostí k nápravě, napravení chyby. Kdo neposlouchá své rodiče, nebo kdo zpřetrhal své rodinné vazby, nechť využije této příležitosti, protože možná žádná další příležitost nepřijde.

Jedním z nejvýznamnějších témat současnosti, kterým se zabývají všichni možní lidé, je téma žen a všemožné věci, které toto téma obestírají. Lidé neznající Pravdu znovu a znovu rozdmýchávají tuto záležitost, která byla již před stovkami let dávno vyřešena islámským zákonem, vyzývají k vysvobození ženy z práva daného jejím Pánem, k sejmutí pout, kterými ji svazuje islám, ale v islámu je žena ctěná, díky islámu dosáhla vyššího postavení, byla povýšena. Je politováníhodné, že je dnes určitá skupina muslimů, kteří pošlapávají práva žen v islámu, odepírají jim jejich práva. Dbejte o ženy, neboť toto je odkaz vašeho Vznešeného Pána – chvála Mu – jenž praví: „A zacházejte s nimi podle zvyklostí uznaných!“ cÁ’iša (rAa) vyprávěla, že Prorok (sAs) řekl: „Ti nejlepší z vás jsou ti, kdo se chovají nejlépe ke svým ženám, a já jsem ten, kdo se z vás nejlépe chová ke svým ženám.“ Buďte laskaví ke svým dcerám a sestrám a ke svým manželkám, neboť ony jsou vaší ochranou před Ohněm pekelným, jsou mostem k Rajským zahradám. Ve sbírce al-Buchárího i Muslima se traduje podle cÁ’iši (rAa), že Prorok (sAs) řekl: „Kdo je odpovědný za výchovu dcer a je k nim shovívavý, ochrání ho to před Ohněm pekelným.“

Není pochyb, že nejvážnější odklon islámského národa od náboženského přesvědčení a víry a příčina terorismu, zabíjení muslimů a lidu úmluvy a terorismu páchaného na lidech v bezpečí není ničím jiným než zhoubným plodem zrozeným z odchýlení se od následování správné cesty. Al-Buchárí traduje podle Ibn Abbáse (rAa), že se Prorok (sAs)  při svém kázání v den Velkého svátku zeptal: „Lidé, víte, co je dnes za den?“ Odpověděli mu: „Posvátný den.“ Zeptal se: „A co je toto za město?“ Odpověděli: „Posvátné město.“ Zeptal se dál: „A co je za měsíc?“ Odpověděli: „Posvátný měsíc.“ Řekl jim: „Vaše krev, váš majetek a vaše čest jsou pro vás posvátné, jako je tento den, v tomto městě, v tomto měsíci.“ Několikrát to zopakoval, pak pozvedl hlavu a řekl: „Ó Alláhu, předal jsem zprávu? Ó Alláhu, předal jsem zprávu?“ Ibn Abbás (rAa) dodal: „Přísahám při Tom, v Jehož rukách je má duše, že toto je jeho (Prorokův) odkaz určený jeho lidu: ‚Kdo jsou zde přítomni, musí předat zprávu těm, kdo zde nejsou. Mějte se na pozoru před tím, aby se z vás znovu nestali nevěřící, abyste nesráželi vaz jeden druhému…‘“

 

—————

Zpět