Kázání svátku eid al-adhá

15.10.2013 20:56

Sváteční kázání, Samer Shehadeh

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Ten, koho Alláh uvede na správnou cestu, toho z ní nikdo nesvede, a ten, komu Alláh dá zbloudit, toho už na správnou cestu nikdo neuvede. Dosvědčuji, že není Božstva kromě Alláha a že Muhammad (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Toto je den svátku, den radosti a velebení Alláha! Je to nejlepší den v roce, jak řekl Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání). Alláhu náleží veškerá chvála a jen díky Jeho laskavosti jsme se dožili těchto velkolepých dní  ‒ prvních deseti dní tohoto poutního měsíce.

Alláhův posel (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) řekl: „Vždy bude jedna skupina z mé ummy, která se bude vítězně držet pravdy, dokud nepřijde Alláhův příkaz!“ Tato umma nebude nikdy zničena, ačkoliv by si to nepřátelé islámu přáli. Islám je náboženství Svrchovaného Stvořitele, Jenž je nade vším Mocný, a proto islám nemůže být poražen. Jsou to jenom zkoušky, ve kterých je skryto mnoho moudra. My však musíme dokázat Alláhu, že jsme to my, kdo si zaslouží, aby islámu byla navrácena jeho svrchovanost v zemi právě skrz ně. Je třeba, abychom se stali skutečnými věřícími. Alláh říká (ve významu): „Alláh přislíbil těm z vás, kdož uvěřili a zbožné skutky konali, že z nich učiní nástupce na zemi, tak jako již učinil nástupci ty, kdož byli před nimi. A přislíbil jim, že upevní pro ně náboženství jejich, které se mu zlíbilo jim dát, a že nahradí posléze strach jejich bezpečím - to je pro ty, kteří Mne uctívají a nic ke Mně nepřidružují!“ (24:55).

- Nemějte tedy svá srdce svázaná k nikomu a k ničemu ze stvoření, jen k Alláhu! Láska, strach a upřímná odevzdanost – to smí člověk jen vůči svému Stvořiteli. To je tauhíd!

- Buďte si vědomí toho, že nejdůležitější skutky jsou ty povinné. Alláh řekl ve svatém výroku, který o něm vyprávěl prorok Muhammad (nechť ho Alláh pochválí a ochrání): „A není nic Mně tak milého a čím se může ke Mně Můj služebník přiblížit, jako to, co jsem mu uložil za povinnost.“

- Dbejte na povinnou modlitbu včas, jelikož ta je pilířem náboženství, bez kterého člověk nemá víru, a zároveň je nejlepším dobrým skutkem. Alláh říká (ve významu): „Běda tedy těm, kteří se modlí, ale svou modlitbu zanedbávají!“ (107:4-5). To je o těch, kteří se modlí, ale svou modlitbu zanedbávají, tak co teprve ti, kdo se nemodlí vůbec?

- Majetní muslimové! Buďte bohabojní a odvádějte zakát, povinnou almužnu, kterou vám Alláh uložil! Peníze vám v Soudný den nepomůžou, pokud s nimi v tomto životě nenaložíte správně.

- Muslimští obchodníci! Buďte bohabojní a dělejte islámu dobrou reklamu skrze své dobré chování a poctivé obchodování! Vždyť přes obchodníky se islám rozšířil do dalekých koutů světa.

- Muslimky! Vy jste naše ctěné a vážené matky a manželky, chraňte proto svou důstojnost tím, že budete dbát na cudnost a zahalování, které vám Alláh uložil, a nenechte se svést klamavými a třpytivými hesly do bažiny falešné svobody!

—————

Zpět