Kázání při příležitosti požehnaného Svátku oběti

26.10.2012 23:15

Sváteční kázání 26. 10. 2012 (10. dzu l-hidždža 1433), šejch Saddám Hussein, Praha

Je tu opět svátek (Íd) přinášející nám dobro, požehnání a vše, co symbolizuje radost a potěšení. Přichází k nám se vším, co je obsaženo ve slovech láska a bratrství, spojenectví, podpora a spolupráce.

Jakoby se před námi otevřela brána nesmírného dobra, s cílem odstranit případné neshody a nevraživosti, jež se mezi námi mohly vyskytnout, a opět navázat dobrý vztah s každým, ať již je to příbuzný či kdokoliv jiný, a abychom očistili duše a srdce a vzali si tak za příklad slova Prorokova (sAs): „…a nejlepší z nich je ten, jenž pozdravil jako první.“

Po dnech strávených poslušností a uctíváním k nám přišel svátek. A právě to je charakteristika svátků nás, muslimů. Vždy přijdou po poslušnosti a uctívání Alláha. Zatímco Íd al-Fitr v sobě nese požehnané dobro předešlého měsíce ramadánu a jeho posledních deseti nocí a noci Úradku, která je lepší než tisíc měsíců, pro Íd al-Adhá (Svátek oběti) je typických předešlých deset dní dzu l-hidždža, nejlepších dní na Zemi a také den stání na planině Arafátu.

Den svátku oběti je jeden ze dní velké pouti do Mekky (hadždže) nejvelkolepějších dnů u Alláha.

Íd představuje dar od Alláha za naši poslušnost. A radost při něm projevovaná je pak radostí opravdovou, pramenící z našich srdcí naplněných vírou, klidem, mírem a pokojem po dnech strávených uctíváním a poslušností. Jak velký je rozdíl v pocitu radosti poslušného věřícího a věřícího nedbalého!

Služebníci Alláhovi!

V tento nesmírný den bych vám chtěl připomenout modlitbu, kterou mnozí opomíjejí, modlitbu, jež představuje navázání vztahu mezi služebníkem a jeho Pánem, modlitbu, jednu z nejdůležitějších pilířů islámu po vyznání víry: „Není boha kromě Alláha a Muhammad je poslem Alláhovým.“

Modlitba je sloupem náboženství. Kdo ji dodržuje, jeho náboženství je pevné, kdo ji nedodržuje, ten zničil své náboženství. Modlitba je první věcí, na kterou bude tázán člověk v Den zmrtvýchvstání a bude povolán k odpovědnosti za její řádné konání. Pokud byla řádně prováděna, pak i ostatní jeho záležitosti budou v pořádku, pakliže ale byla zanedbána, i ostatní skutky padnou vniveč.

O tom, jenž modlitbu opustil, řekl Vznešený Alláh: „Po nich však následovali nástupci, kteří modlitbu opustili a jen vášně své sledovali, a ti se setkají s bludem.“ (Korán, 19:59)

Prorokův společník Ibn Mas‘úd vysvětlil, že výraz „a ti se setkají s bludem“ zde znamená údolí v Pekle. Prorok, nechť ho Alláh pochválí a ochrání, řekl: Mezi mužem a mezi modloslužebnictvím a bezvěrectvím je opomíjení modlitby.“ (Zaznamenal Muslim)

Prorok (sAs) řekl rovněž o modlitbě: „Pět modliteb předepsal Alláh svým služebníkům během dne i večera. Tomu, kdo je dodržoval, se Alláh zavázal vstupem do ráje, tomu však, kdo je opustil, se nezavázal k ničemu. Možná, že ho potrestá a možná, že mu odpustí.“

Chtěl bych vám také připomenout nesmírnost Alláhovy milostivosti a rozsáhlou možnost odpuštění pro kajícníky.

A On ve své velikosti a vznešenosti odpouští hříchy, ať již dosáhly jakéhokoliv rozsahu, snaž se tedy ty, jenž se dopouštíš hříchů a ty, jenž neposloucháš Alláha a kaj se! Neodkládej pokání, nýbrž s ním pospíchej a neztrácej naději v Alláhovu milostivost.

Vždyť vznešený Alláh řekl: Rci: „Služebníci moji, kteří jste se dopustili přestupků proti sobě samým, neztrácejte naději v Alláhovu milostivost, vždyť Alláh věru odpouští viny všechny. On odpouštějící je i slitovný.

Obracejte se kajícně k Pánu svému a odevzdejte se do vůle Jeho, dříve než vás trest zasáhne, neboť pak vám pomoženo nebude.“ (Korán, 39:53-54)

A to není všechno, pokud bude tvé pokání opravdové a upřímné, pak Alláh tvé hříchy přemění na dobré skutky.

K tomu řekl Vznešený Alláh ve své Knize: „…kromě těch, kdož pokání činili, uvěřili a zbožné skutky konali. A takovým Alláh špatné skutky jejich za dobré vymění, vždyť Alláh odpouštějící je a slitovný.“ (Korán, 25:70)

Rovněž bych vám chtěl připomenout, abyste nezapomněli na udržování dobrých příbuzenských vztahů, protože dobrý vztah s příbuznými vám pomůže získat Alláhovu spokojenost, přidá na věku a rozšíří živobytí.
Udržování dobrých příbuzenských vztahů může být uskutečněno jakkoliv, návštěvou či spojením se přes internet nebo telefon.

Nakonec bychom si všichni měli připomenout naše bratry, kteří jsou každým dnem zabíjeni, vražděni a jsou porušována jejich práva ať již je to v Sýrii, Palestině, Barmě nebo v jakékoliv jiné zemi.

Nezapomínejme s nimi soucítit, nezapomínejme jim poskytnout pomoc, podpořme je, jak jen můžeme. Možnost každého z nás je jiná. To nejmenší, co pro naše bratry můžeme udělat, je naléhavě za ně prosit Alláha.

Nechť Alláh přijme naši poslušnost a vynese nás výše ve stupních.

Prosíme Alláha, aby muslimy obklopil bezpečím a dobrem a nechal je zvítězit.

Přejeme vám krásný a požehnaný Svátek oběti i celý následující rok.

—————

Zpět