K Alláhovi se utíkejte

17.11.2023 06:07

Datum: 17. 11. 2023 (3. džumádá al-úlá 1445 H)
Mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Když se člověk něčeho bojí, uteče od toho. Když se něco přihodí věřícímu, utíká se k Všemohoucímu Alláhovi. Když se něco přihodilo Prorokovi – salla lláhu alajhi wa sallam – modlil se. Všemohoucí Alláh – chvála Mu – nám přikázal, abychom se k Němu utíkali v každém okamžiku, nejen ve chvílích těžkostí a nouze. Všemohoucí Alláh praví: „K Alláhovi se utíkejte, neb já jsem od Něho pro vás varovatel zjevný.“ (51:50) Všemohoucí Alláh – chvála Mu – určuje běh věcí, pomáhá nebo působí škodu, má ve Své moci běh nebes i Země a je na služebníkovi, aby se utíkal k Všemohoucímu Alláhovi. Říká se: „Kdo se správně utíká k Všemohoucímu Alláhovi, ten učiní správné rozhodnutí.“

Utíkání se k Mocnému a Vznešenému Alláhovi znamená uchylování se k Němu v podřízenosti, s pokorou, spoléháním se na Něho, oddělením se od ostatních, zamýšlením se nad Jeho velikostí a v nadějném očekávání. Toto znamená přidržování se provazu pevného, a kdo se ho drží, ten bude zachráněn, zvítězí na tomto i na Onom světě. Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Tento svět je prokletý se vším, co je v něm, kromě připomínání si Všemohoucího Alláha, které Ho těší, a učenců a těch, kdo hledají vědění.“ V utíkání se k Všemohoucímu Alláhovi – chvála Mu – je spěch a rychlost. Mojžíš – mír s ním – řekl: „… zatímco já spěchám k Tobě, Pane můj, abych se ti zalíbil.“ A Všemohoucí Alláh praví: „Pospíchejte k milosti od Pána svého a k zahradě, jejíž šířka se rovná nebesům a zemi a jež připravena je pro bohabojné…“ (3:133) Ba dokonce je v tom ještě něco víc než rychlost – je v tom vzájemné předhánění se věřících. Všemohoucí praví: „Předstihujte se tedy, abyste dosáhli odpuštění Pána svého a zahrady, jejíž šíře se rovná nebi i zemi, připravené pro ty, kdož v Alláha a posly Jeho uvěřili. A toto je přízeň Alláhova, kterou On uštědřuje, komu chce, vždyť Alláh vládcem je přízně nesmírné.“ (57:21) „Předstihujte se“ znamená, abychom nic nenechávali být, abychom nevynechávali žádné úsilí, ale abychom ho vykonali, čímž budeme směřovat k Všemohoucímu Alláhovi, abychom mysleli na Jeho dary a připomínali si Ho a četli Jeho Knihu. Abychom se modlili nepovinné modlitby, uposlechli Ho v tom, co nám přikázal, abychom přestali dělat to, co nám zakázal. Abychom neztráceli čas planými řečmi, zbytečnostmi. Posel Alláhův – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „K pěknému chování muslima patří to, že si nevšímá toho, co se ho netýká.“

Díky tomu, že se utíkáme k Všemohoucímu Alláhovi, tak zlepšujeme své mínění o Něm. Abú Hurajra – radija lláhu anhu – vyprávěl, že Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl (ve významu): Všemohoucí Alláh praví: „Jsem s mým služebníkem, když na mě pomyslí, jsou s ním, když si Mě připomíná, když si Mě připomene v duchu, připomenu si ho v duchu, když si mě připomene ve společnosti, připomenu si ho v lepší společnosti. Když se ke mně přiblíží o píď, přiblížím se k němu o loket. Když se ke mně přiblíží o loket, přiblížím se k němu o vzdálenost rozpažených paží, když ke Mně přichází krokem, přicházím k němu spěšně.“

Utíkejte se k Alláhovi vždy, když se zvětší problémy a těžkosti. Utíkejte se k Alláhovi vždy, když pociťujete úzkost a máte sevřené srdce. Utíkejte se k Alláhovi vždy, když vám ustrnou oči a vyschnou slzy. Utíkejte se k Alláhovi vždy, když jazyk oněmí a objeví se více lži. Utíkejte se k Alláhovi a najdete u Něho vše, co plní srdce a duše přátelskostí, štěstím a radostí. Jonáš – mír s ním – ve třech temnotách našel jediné útočiště u Alláha. Utíkal se k Alláhovi uvnitř břicha velryby v hlubinách oceánu uprostřed noci. Všemohoucí Alláh řekl: „A volal nás v temnotách říkaje: ‚Není božstva kromě Tebe, sláva budiž Tobě! Věru jsem patřil k nespravedlivým!‘ I vyslyšeli jsme jej a zachránili jsme jej z útrap jeho. A takto My poskytujeme záchranu věřícím.“ (21:87-88) Zeptali se Proroka – salla lláhu alajhi wa sallam – jestli toto platí jen pro Jonáše – mír s ním. Prorok odpověděl: „Nikoli. Toto platí pro všechny muslimy v každé době na jakémkoli místě.“

Ó Alláhu, obracíme se na tebe s prosbou za palestinský lid, dopřej jim klidu a pokoje. Uzdrav zraněné a ty, které postihlo neštěstí. Ulehči jim, nechť jsou trpěliví.

—————

Zpět