Jaké přednosti má ramadán

16.04.2021 13:19

Páteční kázání 16. 4. 2021 (4. ramadán 1442 H), Dr. Usama al-Deiri, Mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Měsíc ramadán je měsícem půstu a nočních modliteb. Alláh zaručil každému, kdo je vykonává s vírou a očekávaje odměnu, odpuštění předchozích hříchů. Je to měsíc zbožnosti a dobročinnosti, velkorysosti a pomoci. Alláh má v oblibě ty, kdo se chovají dobře. Není lepší odměny. Blahopřejme každému, kdo má víru a dobře koná.

Alláh projevuje Svou laskavost ke Svým služebníkům v tomto měsíci tím, že jejich skutky se násobí. Kdo splní jednu povinnost, jako by jich splnil sedmdesát. Stejně jako se násobí skutky v tomto měsíci, násobí se i odměna, čímž Vznešený, Dobrotivý Alláh projevuje Svou laskavost. Kdo nakrmí jednoho postícího se člověka, budou mu odpuštěny jeho hříchy a bude uchráněn od Ohně pekelného.

V tomto měsíci také přichází Noc úradku, která je lepší než tisíc měsíců. Kdo se během této noci modlí s vírou v očekávání odměny od Alláha, budou mu odpuštěny předchozí hříchy. Není nic jednoduššího a není lepší odměny od Vznešeného, Štědrého Alláha!

Jedním z velkých, proslulých darů, které nám Všemohoucí Alláh dal v tomto měsíci, je Jeho Zjevená Kniha seslaná jako milosrdenství lidstvu veškerému, ponaučení pro ty, kdo jsou nadáni prozíravostí, správné vedení pro bohabojné, vede k tomu nejsprávnějšímu, připomíná Alláha Velkého, Nejvznešenějšího, je důkazem pro ty, kdo nevěří, ukazuje, co je dobré, a probouzí touhu po dobru, upozorňuje na to, co je špatné, a zadržuje toho, kdo ke špatnému směřuje, Alláh ji učinil lékem pro duši, důkazem pro věřící, mají-li pochybnosti: „Ali lám rá! Toto je Písmo, jehož verše byly potvrzeny a potom srozumitelnými učiněny od Moudrého, Vševědoucího!“ (11:1)

Kdo se jí drží, zachrání se. Kdo v ní hledá správnou cestu, najde ji. Kdo se od ní odvrátí, bude zatracen a zničen. Recitujte ji a držte se jí pevně. V Soudný den podrží každého, kdo se jí drží, bude v ní mít zastání a dostane se díky ní do Ráje. „Přidržuj se tedy toho, co bylo ti vnuknuto, a tehdy zajisté půjdeš po cestě přímé. A je to věru připomenutí pro tebe i lid tvůj, a budete ohledně toho dotazováni.“ (43:43)

Vězte, že půst byl ustanoven proto, aby se člověk ozdobil bohabojností, aby jednotlivým částem svého těla zabránil v konání toho, co Alláh zakázal, aby přestal mluvit nehezky, přestal dělat zakázané věci, nepomlouval a neurážel, nevymýšlel si a nelhal, dával si pozor na podvádění a klamání, nechoval se nespravedlivě, správně měřil a vážil, nedopouštěl se lichvy nebo úplatkářství, ani žádného jiného podobného jednání, které znemožňuje přijetí dobročinného daru a vyslyšení prosebné modlitby.

V tomto měsíci konejte co nejvíce čtyři věci: dvěma z nich uspokojíte svého Pána – pronášením šahády (lá iláha illa lláh) a prosbami o odpuštění. Druhé dvě jsou nezbytné pro vás – proste Všemohoucího Alláha, abyste se dostali do Ráje, a aby vás ochránil před Ohněm pekelným.

Prosíme Alláha, aby nám byl nápomocný a aby přijal náš půst, noční modlitby a zbožné skutky.

—————

Zpět