Jak se projevuje osud v příběhu o Mojžíšovi a o al-Chidrovi

13.01.2023 08:45

Datum: 13. 1. 2023 (20. džumádá l-áchira 1444 h), dr. Usama al-Deiri, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

K pilířům víry patří víra v předurčenost a osud, ať je dobrý či špatný. Je to víra v to, že všechno se děje z rozhodnutí Alláha a Jeho řízením. Všemohoucí Alláh praví: „A každou věc jsme vskutku v určených rozměrech stvořili…“ (54:49) Al-Chidr v tomto příběhu představuje promlouvající osud určený Alláhem. Je skryté řízení osudu Alláhem, o kterém nemá člověk ponětí a za které nedohlédne, nedohlédne jeho skutečnou podstatu, neboť jeho prostřednictvím dává Všemohoucí Alláh – chvála Mu – lekci, ale díky víře v Mocného a Vznešeného Alláha se Mu člověk odevzdává a je rád za vše, co Alláh předurčí a jaký osud mu stanoví. V tomto požehnaném příběhu jsou tři výjevy, které ukazují moudrost skrytou za vším, co se člověku přihodí.

1) výjev o nalodění se a poškození lodi

2) výjev o zabití chlapce

3) výjev o zdi a jejím zboření a postavení nové zdi

Po té následují verše vyslovené ústy al-Chidra, aby nám vysvětlil, jaká Alláhova moudrost zůstala skryta před Mojžíšem a která nám zůstává skryta v mnohých zvratech osudu předurčených Mocným a Vznešeným Alláhem. Tato otázka je velmi důležitá, neboť předurčenost a osud vyžaduje naprostou důvěru a víru v Alláha, pevné přesvědčení o Všemohoucím Alláhovi – chvála Mu.

Zamyslete se nad slovy Proroka – salla lláhu alajhi wa sallam: „Co se vám přihodilo, vás nemohlo minout, a co vás minulo, to se vám nemohlo přihodit.“ V islámu neexistuje nic jako štěstí a smůla, jak je to obecně vnímáno. To vše je porušením víry. Neboť vše se děje řízením a z rozhodnutí Mocného a Vznešeného Alláha. Není třeba skrývat, že vše, co se na světě děje, se děje z rozhodnutí Alláha, Jeho řízením a díky Jeho moudrosti: „Požehnán buď ten, v jehož rukou je království a jenž všemocný je nad každou věcí…“ (67:1) V Jeho moci je celé království – sláva budiž Jeho Všemohoucnosti. Ve všech Alláhových příkazech je moudrost. Ve všech Alláhových zákazech je moudrost. Ve všem, co stanovil a co předurčil, je moudrost.

1) Příběh lodi

Loď patřila skupině chudých, kteří s její pomocí lovili, zboží prodávali a živili sebe a své rodiny. Ale dostali se do místa, kde vládl tyranský král, který silou své moci a svých vojáků zabavil každou loď. Božskou moudrostí bylo loď trochu poškodit, aby to na ni nemělo velký vliv, a to odstraněním jednoho prkna, a když to král uvidí, nebude loď s vadou chtít. Alláh tímto menším zlem zažehnal zlo větší.

Takovým věcem člověk nerozumí, když k nim dojde, ale Všemohoucí Alláh – sláva Mu – vyjeví později, jaká moudrost se za tím skrývá, aniž by člověk věděl, co zůstává skryté. Nebuďte tedy smutní, když se vám porouchá auto, když se vám stane menší úraz, když nemůžete pracovat, když se zpozdí váš odjezd. Vězte, že za vším se skrývá moudrost Všemohoucího Alláha – sláva Mu.

Všemohoucí Alláh praví: „A každou věc jsme vskutku v určených rozměrech stvořili…“ (54:49)

2) Druhý výjev o zabití chlapce

Všemohoucí Alláh praví: „A co týká se chlapce toho, rodiče jeho byli věřící, a obávali jsme se, že vzpurností a nevděkem svým on zavede je oba, a přáli jsme si, aby Pán jejich jim jej vyměnil za jiného, jenž bezúhonnější by byl a lásky jejich více byl hoden.“ (18:80-81) Takto zabitý chlapec? Co udělal špatně? Čeho se dopustil? Následuje odpověď, že Alláh věděl předem, že tento chlapec, pokud by žil, bude nevěřícím a svou vzpurností svede své rodiče na scestí. Alláh tedy učinil jeho smrt milosrdenstvím a dal jim za něj lepšího potomka.

Někdo se může ptát, čím se provinily děti, které onemocní rakovinou. Čím se provinily děti, které umírají ve válkách, masakrech, hladomorech? Jaká se za tím skrývá moudrost? Takovou moudrostí může být, že Všemohoucí Alláh – sláva Mu – člověka zkouší.

3) Výjev třetí o zboření zdi a postavení nové

V dřívějších dobách nebyly trezory na ukrývání bohatství, ani banky a tento zbožný muž měl dva chlapce sirotky, pro které nashromáždil poklad. Věděl, že obyvatelé vesnice jsou nečestní a lakomí, jak bylo vidět, neboť odmítli pohostit Mojžíše a al-Chidra, nedali jim ani trochu jídla. Když muž ucítil, že se blíží jeho smrt, uložil poklad na určité místo ve svém domě a na tomto místě postavil zeď. Kdyby se zeď zbořila, byl by poklad objeven a lidé z vesnice by se ho zmocnili, protože chlapci byli ještě malí. Bylo tedy prospěšné zeď zbořit a postavit novou. Jaké tajemství se skrývá za tímto činem? Jaké tajemství se skrývá za tím, že Alláh vedl svého mluvčího Mojžíše a proroka al-Chidra k tomu, aby zbořili zeď a postavili novou kvůli dvěma sirotkům? Vysvětlení následuje slovy Alláha: „…otec jejich muž bezúhonný byl…“ (18:82), a proto je Alláh pověřil, aby byl ochráněn majetek sirotka.

Nejlépe jsou děti zajištěny bohabojností, výchovou k víře, poznávání Mocného a Vznešeného Alláha. Nebudou zajištěny množstvím majetku pocházejícího z něčeho zakázaného, nebo tím, že nebudou dbát na svou víru nebo ji opustí, sejdou na scestí, aby získaly pozemské statky, a budou zanedbávat víru. „…Otec jejich muž bezúhonný byl…“ – někteří se radují, když získají majetek z něčeho zakázaného, je to jednoduché, rychlé a je ho mnoho, ale trest za to stihne vás, vaše děti, vaši rodinu. Zakázané věci narušují život, ničí požehnání, ale díky dobrým věcem, povoleným, i když je jich málo, Alláh dovolí, abyste zanechali správnou stopu ve svých dětech, a ze svých služebníků určí někoho, kdo vaše děti uchrání a bude je ochraňovat.

Saíd bin al-Musajjib řekl svému synovi: „Kvůli tobě se tolik modlím, doufaje v to, že budu uchován v tobě.“ Pak mu zarecitoval Alláhova slova: „…Otec jejich muž bezúhonný byl…“ Říkával: „Modlím se a vzpomenu si na svého syna a začnu se modlit ještě usilovněji.“

Přemýšlejte, jak zajistíte budoucnost svých dětí. Modlitbou o dvou rak’ách uprostřed noci. Tajným dobročinným darem potřebnému, aby o tom nevěděl nikdo jiný než Alláh. Podílením se na konání dobra. Toto ochrání vaše děti před mnohým zlem. Všemohoucí Alláh praví: „A nechť se střeží ti, kdož – v případě, že po sobě zanechají slabé potomstvo – se o ně budou také strachovat, utiskovat jiné! Nechť bojí se Alláha a nechť hovoří slovo přímé!“ (4:9)

—————

Zpět