Jak přivítat ramadán

17.03.2023 14:06

Datum: 17. 3. 2023 (25. šaabán 1444 h), dr. Usama al-Deiri, Mešita v Teplicích

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství

Všemohoucí Alláh praví: „Vy, kteří věříte, předepsán vám jest půst, tak jako byl již předepsán těm, kdož před vámi byli – snad budete bohabojní! Postěte se jen po určitý počet dní! Ten z vás, kdo je nemocen anebo na cestách, nechť postí se stejný počet dní později. Ti, kdož mohou se postit, však nečiní tak, ti nechť se vykoupí nakrmením jednoho chudého. Kdo však dobrovolně učiní více dobrého, bude to přičteno k jeho dobru. A půst je pro vás lepší, jste-li rozumní. Postním měsícem je měsíc ramadán, v němž Korán byl seslán jako vedení správné pro lidi a jako vysvětlení tohoto vedení i jako spásné rozlišení. Kdo z vás spatří na vlastní oči měsíc, nechť se postí! Ten z vás, kdo je nemocen nebo na cestách, nechť postí se stejný počet dní později; Alláh si přeje vám to usnadnit a nechce na vás obtížné. Dodržujte plně tento počet a chvalte Alláha za to, že správně vás vede – snad budete vděční!“ (2:183–185)

V obou sbírkách správných hadísů se traduje podle Abú Hurajry – radija lláhu anhu – že Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Kdo se v ramadánu postí s vírou, očekávaje odměnu, tomu budou odpuštěny všechny dřívější prohřešky.“

Všemohoucí Alláh byl ke Svým služebníkům tak milostivý, že jim stanovil významná období v roce určená pro uctívání a konání dobrých skutků, pro konání ještě většího množství činů poslušnosti, kdy jim jsou odpouštěny hříchy a dobré skutky se jim násobí, jsou jim sesílány milosti. Jedním z největších a nejposvátnějších období je požehnaný měsíc ramadán. Je to měsíc požehnání a dobrých skutků, měsíc půstu a nočních modliteb, měsíc milosti a odpuštění a záchrany před Ohněm pekelným, měsíc dobroty a štědrosti, dávání a rozdávání, konání toho, co se patří a pěkného chování k druhým. Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – oznamoval svým druhům dobrou zprávu o příchodu tohoto významného měsíce, zprávu o tom, že začalo toto vznešené období, nabádal je, aby vyvíjeli více snahy na zbožné činy. Imám Ahmad vypráví podle Anase ibn Málika – radija lláhu anhu, že Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Přišel ramadán a otevírají se brány Ráje a uzavírají se brány Pekla a ďábel je spoután řetězy.“ At-Tirmídhí a Ibn Mádža vyprávějí s dobrým řetězcem tradentů, že Abú Hurajra – radija lláhu anhu – vyprávěl, že Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Jakmile nastane první noc ramadánu, ďábel a zlí duchové jsou spoutáni, brány Pekla jsou uzavřeny a neotevře se žádná z nich. Brány Ráje jsou otevřeny a žádná z nich se neuzavře. Volající zvolá: ‚Ty, kdo toužíš po dobru, přistup blíže! Ty, kdo hledáš zlo, zůstaň stát! Jsou zde ti, které Alláh zachrání před Ohněm pekelným.‘ A takto to chodí každou noc.“ V obou sbírkách správných hadísů bylo potvrzeno podle Abú Hurajry – radija lláhu anhu – že Posel Alláhův – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Kdo se v ramadánu postí s vírou, očekávaje odměnu od Alláha, tomu budou odpuštěny všechny dřívější prohřešky. Kdo se v ramadánu v noci modlí s vírou, očekávaje odměnu od Alláha, tomu budou odpuštěny všechny dřívější prohřešky. Kdo se za noci Úradku (Osudu) modlí, očekávaje odměnu od Alláha, tomu budou odpuštěny všechny dřívější prohřešky.“

Muslimové,

největší ztrátu utrpí a nejvíce ochuzen bude ten, koho zastihne tento požehnaný, vznešený měsíc, aniž by mu byly odpuštěny jeho hříchy, aniž by byly sníženy jeho poklesky. Tento měsíc přijde a zase odejde a takový člověk dál bloudí a zanedbává ho, nepřibližuje se ke svému Pánovi, Mocnému a Vznešenému. Abú Hurajra – radija lláhu anhu – vypráví, že Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Přišel za mnou Gabriel a řekl mi: ‚Muhammade, kdo má naživu rodiče a zemře a přijde do Pekla, Alláh ho od Sebe vzdálí, řekni: ‚Ámen.‘ Řekl jsem: ‚Ámen.‘ Řekl: Muhammade, kdo se dožije ramadánu a není mu odpuštěno, přijde do Pekla a Alláh ho od Sebe vzdálí, řekni: ‚Ámen.‘ Řekl jsem: ‚Ámen.‘ Když je před někým zmíněno tvoje jméno a nepomodlí se za tebe, zemře a je uvržen do Pekla a Alláh ho od Sebe vzdálí, řekni: ‚Ámen.‘ Řekl jsem: ‚Ámen.‘“ (podle at-Tabarího se správným řetězcem tradentů)

Muslimové, měsíc ramadán je měsícem zisku a kořisti. Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – vyvíjel v tomto měsíci tolik úsilí jako v žádném jiném měsíci. Upouštěl od mnohých činností a věnoval se uctívání Mocného a Vznešeného Alláha, připomínání si Ho a vyjadřování Mu vděku. Zbožní předkové věnovali tomuto měsíci maximální pozornost, zcela se mu oddávali, aby se přiblížili k Alláhovi zbožnými skutky a činy poslušnosti. Vyvíjeli úsilí na noční modlitby a na to, aby vyplňovali svůj čas činy poslušnosti. Az-Zuhrí – nechť je k němu Alláh milostivý – řekl: „Když přišel ramadán, znamenalo to čtení Koránu a podání jídla.“ Takový byl ramadán u předků – nechť je k nim Alláh milostivý – měsíc, který byl brán se vší vážností, a bylo na něj vynakládáno veškeré úsilí, měsíc půstu a nočních modliteb, měsíc uctívání a recitace Koránu, měsíc provolávání ‚není boha kromě Alláha‘ a ‚chvála Alláhovi‘, oddanosti a dobrého chování, měsíc náklonnosti, pomoci a podání pokrmu.

Muslimové,

přivítejte svůj požehnaný měsíc tím, že učiníte pokání k Mocnému a Vznešenému Alláhovi, budete mít radost, že ho můžete přivítat, vyvíjejte během něj úsilí na to, abyste byli zaměstnáni poslušností k Alláhovi, přibližováním se k Němu – Všemohoucímu, chvála Mu – činy, se kterými bude spokojený a které vám přinesou užitek, požehnanými skutky a tím, že se budete co nejvíce chovat dobře, že se budete dobře postit, služebníci Alláhovi, budete bohabojní, budete se věnovat Jeho drahé Knize, budete si Ho připomínat, vyjadřovat Mu svou vděčnost a budete Ho dobře uctívat a přitom se budete vyhýbat všemu, co je zakázáno, přestanete všichni s tím, co je zakázané, jako je podvádění, křivdění, oklamávání a upírání práv.

Bylo potvrzeno jako správný hadís, že Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Když někdo nezanechá křivých slov, falešného jednání a nevědomosti, nemusí se kvůli Alláhovi vzdávat ani jídla a pití.“

—————

Zpět