Jak přivítat ramadán

09.04.2021 19:23

Páteční kázání 9. 4. 2021 (27. ša´bán 1442 H), Dr. Usama al-Deiri, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Měsíce a roky, noci a dny, časy určené pro práci a čas stanovený pro život, to vše ubíhá rychle, vše jednou skončí, jsou to dny, které stvořil Alláh a nasměroval je. Pro některé z nich vymezil více dobra. Není dne, aby v něm nebyla Alláhem pro Jeho služebníky určena nějaká povinnost z těch, kterými je prokazována poslušnost vůči Němu, něco příjemného, co přichází s Jeho vánkem. Ze své dobroty zahrnuje svou milostí, koho chce ze svých služebníků, a On je Odpouštějící, Slitovný.

Za několik dní muslimové přivítají významný měsíc, čas dobra, kdy je možné dostat se na vyšší stupeň, kdy jsou prolévány slzy, kdy jsou spoutány zlé síly ďábla. Lidé jsou různí a v ramadánu se dělí podle příkazů Všemohoucího Alláha na různé skupiny. Všemohoucí Alláh, chvála Mu, odkazuje na skupiny lidí ve verši: „Rozdílné je věru vaše snažení!“ (92:4) Někteří se z příchodu ramadánu radují, vidí ho jako dobré znamení, protože vědí, že se jedná jen o omezený počet dní: „Vy, kteří věříte, předepsán vám jest půst, tak jako byl již předepsán těm, kdož před vámi byli – snad budete bohabojní! Postěte se jen po určený počet dní!“ (2:183-184) A proč by se neměli radovat, když je to měsíc konání dobrých skutků, měsíc bohabojnosti a víry?! Proč by se neměli radovat, když vědí, že jsou v tomto měsíci odpouštěny hříchy, smazána pochybení, je možné dosáhnout vyššího stupně. Druhá skupina je z jeho příchodu nešťastná a považuje půst v něm za obtížný, nedbají jeho posvátnosti, neradují se a nevidí ho jako dobré znamení, ba naopak jsou z toho smutní. Nechť Alláh odpustí nám i jim.

Třetí skupina ho vítá s jídlem a pitím, co je dobré a lahodné, nepoznají z ramadánu nic než pokrmy podávané v ramadánu.

Každý muslim by se měl z příchodu ramadánu radovat, protože jsou v něm odpouštěny hříchy. Džábir bin Samra (radia lláhu anhu) vyprávěl, že Prorok (sallá lláhu alajhi wa sallam) řekl: „Přišel za mnou Gabriel a řekl mi: ‚Muhammade, kdo zemře v ramadánu, aniž by mu bylo odpuštěno, přijde do Pekla a Alláh mu odepře Svou přízeň.‘“ A řekl: „Amen.“ A já jsem na to odpověděl: „Amen.“

Podle Abú Hurajry (radia lláhu anhu) se traduje, že Prorok (sallá lláhu alajhi wa sallam) řekl: „Pět modliteb, od pátku do pátku a od ramadánu do ramadánu – vše, co je mezi nimi, ti bude odpuštěno, pokud se vyhneš velkým hříchům.“

Muslimové, poznejte sami sebe a dbejte na to, čemu věnujete svůj čas.

V ramadánu se otevírají brány Ráje, muslim v něm pozná vůni Ráje. Podle Abú Hurajry (radia lláhu anhu) se traduje, že Prorok (sallá lláhu alajhi wa sallam) řekl: „Jakmile přijde ramadán, otevřou se brány Ráje a uzavřou brány Pekla a zlé síly ďáblovy jsou spoutány.“

To, že se otevřou brány Ráje, je skutečnost a není třeba to jakkoli vysvětlovat. Je to nesmírný a štědrý dar od Alláha, kterým obdarovává Své služebníky v tomto měsíci.

Abú Málik Al-Ašarí vyprávěl, že Prorok (sallá lláhu alajhi wa sallam) řekl: „V Ráji je místnost, jejíž vnějšek je možné vidět z vnitřku a vnitřek je možné vidět zvnějšku, kterou Alláh připravil pro každého, kdo nakrmil druhého, mluvil pěkně, dodržoval půst a modlil se, když ostatní spali.“

Pro žádný národ nebyl Ráj tak pěkně vyzdoben jako pro lid Muhammada (sallá lláhu alajhi wa sallam).

Nechť nám Alláh dopřeje, abychom se dostali do Ráje a dožili se ramadánu. Prosíme Alláha, aby zbavil lidstvo epidemie a katastrof.

Chvála Alláhovi, Pánu všech světů.

—————

Zpět