Jak posílit víru

10.05.2013 00:01

Páteční kázání 10. 5. 2013 (30. džumádá th-thání 1434), šejch Samer Shehadeh, mešita v Praze 

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a jen Jeho o pomoc, o vedení správnou cestou a o odpuštění prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (sAs) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Alláh říká (ve významu): „Věřící jsou ti, jejichž srdce se naplní bázní, když je Alláh připomenut; když jsou jim recitovány Jeho verše, nabydou na víře a na svého Pána se spoléhají.“ Víra muslima není neměnná ‒ stoupá a klesá, jak Alláh jasně říká v Koránu. Každý dobrý skutek přidává věřícímu na víře a každý špatný skutek mu z ní zas ubírá. Čím je víra silnější, je poslušnost k Alláhu snazší a naopak: Když je člověk hříšný, jeho víra je slabá, a je tak pro něj těžké hříchy opustit a být poslušným služebníkem Alláha. Povinností každého z nás je tedy svou víru posílit, a přiblížit se tak k Alláhu.

Začíná léto a muslim má ještě větší potřebu si posílit víru než kdykoliv jindy v roce. Nevěřící ženy totiž začínají svlékat ze sebe svou důstojnost a odhalovat na veřejnosti svou nahotu. Muslimky však svou důstojnost chrání a neklesají na takovou úroveň, aby svá těla ukazovaly zrakům každého muže. Muslimové (muži) si musejí připomenout slova Alláha, ve kterých jim přikazuje klopit zrak (ve významu): „Řekni věřícím (mužům), aby klopili své zraky a chránili svá pohlaví! To je pro ně čistší. Alláh je vskutku znalý toho, co konají.“ (Korán, 24:30)

Vyslyšení tohoto i dalších příkazů však od muslima vyžaduje silnou víru. Jak si tedy můžeme víru posílit?

1. Neustále si připomínej smrt a měj ji na paměti. Tento život není určen pro užívání. Je to zkouška a nic víc, než zkouška. Skutečný život je až v ráji. Tam se ale nedostaneme, pokud neuspějeme v tomto testu. Žádný psychicky zdravý člověk nepopírá, že přijde den, kdy zemře. Jak tedy může muslim, který věří v peklo a ráj, opomíjet tento nezpochybnitelný fakt? Proč většina muslimů zavírá oči a nechce o smrti ani slyšet? To, že zavřeme oči a zapomeneme na smrt, nás s před ní ani před peklem nezachrání. Pokud muslim pevně věří v odměnu a trest v hrobě a v Soudný den, jak může smrt opomíjet? Toto úmyslné zapomínání na smrt a láska k tomuto bezcennému pozemskému světu je hlavní příčinou toho, že se muslimové tak vzdálili od islámu a zaostali za ostatními národy. Bez nejmenších pochyb přijde den, kdy zemřeš! Co ti pak bude tento pozemský svět platný, až se tě Alláh bude ptát na to, cos vykonal(a)? Máš snad slíbeno od Alláha, že nezemřeš dříve, než zestárneš a uděláš pokání? Muslim, který má smrt vždy před očima, nemůže trvat na hříchu. Takový člověk myslí na to, jak se bude zodpovídat před Alláhem za své činy. Prorok (sAs) řekl: „Připomínejte si hodně to, co boří každou slast – smrt!“ Smrt nerozlišuje mezi mladým a starým, dítětem a dospělým, zdravým a nemocným – smrt přichází bez varování! Jsi na ni připraven(a)?!

2. Usiluj o pokoru při modlitbě. Nestačí se pomodlit pětkrát denně. Je třeba se modlit pětkrát denně s pokorou. Za prvé si musíme před každou modlitbou uvědomit, proč se modlíme: Modlíme se proto, abychom získali spokojenost Alláha a ráj. Pro nic jiného. Tento úmysl si musíš uvědomit před každou modlitbou a každým dobrým skutkem. Za druhé: Zjisti si, jak se modlil Prorok (sAs) a snaž se modlit přesně tak. Dbej na to, aby každé slovo a každý pohyb byl správný. Za třetí: Dělej každý pohyb a říkej každé slovo pomalu. Pokud budeš dělat rychlé pohyby a budeš předříkávat slova modlitby rychle, těžko dosáhneš pokory v modlitbě. Za čtvrté: Uvědom si, že pokory nedosáhneš svou šikovností. Je to dar, který ti může uštědřit jen Alláh ze Své milostivosti. Musíš si ho ale zasloužit. Za páté: Buď trpělivý! Pokora není drobná záležitost. Je to velice cenná věc, a proto může trvat delší dobu, než tento dar dostaneš.

3. Korán je pevným poutem, které spojuje služebníka s jeho Pánem. Korán je třeba číst pravidelně, ne příležitostně. Čti Korán každý den – i kdyby jen něco málo. Nikdy ho však neopouštěj! Čtením Koránu a zamýšlením se nad jeho významy si muslim výrazně posílí víru, jak Alláh jasně říká ve zmíněném verši.

4. Opusť špatné přátele a najdi si dobré. Špatný přítel je takový přítel, který ti nepřipomene Alláha a baví se většinou jen o věcech tohoto pozemského života. Najdi si takové přátele, kteří ti budou připomínat Alláha. Přátele, se kterými se ti posílí víra. Prorok (sAs) řekl: „Lidé, kteří se sejdou a nepřipomenou si Alláha a nepomodlí se za svého proroka, budou toho litovat. Pokud Alláh bude chtít, potrestá je a pokud bude chtít, odpustí jim.“

5. Dále obecně platí, jak jsme už řekli, že každý dobrý skutek posiluje víru a každý špatný skutek víru zeslabuje. Opusť tedy hříchy a dělej co nejvíc dobrých skutků – tím se ti víra posílí.

A nezapomeň, že nejlepší skutky jsou skutky srdce: Upřednostňovat lásku k Alláhovi před láskou ke komukoliv jinému, spoléhat se jen na Alláha, mít upřímný úmysl při uctívání, přát ostatním jen to dobré, skromnost a další. A stejně tak nezapomeň, že největší hříchy jsou hříchy srdce: Milovat někoho více než Alláha, spoléhat na někoho jiného než na Alláha, pokrytectví, neupřímný úmysl při uctívání, závist, přát svým bratrům a sestrám v islámu špatné, namyšlenost a povyšování se nad ostatní a další.

—————

Zpět