Islám vyzývá k pravdomluvnosti a zakazuje lež

11.01.2019 14:07

Páteční kázání 11. 1. 2019, šejch Ahmad Rajab, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (sallalláhuʻalajhiwasallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Dnes budeme hovořit s dovolením Všemohoucího, Požehnaného Alláha o jedné významné mravní zásadě, významném způsobu uctívání, který patří k nejlepším způsobům uctívání z těch, které se projevují v jednání člověka, který se jimi vyznačuje. Je to upřímnost. Upřímnost je významná mravní zásada, která spojuje oddanost a dobro, neboť je ozdobou svobodných a zbožných, zdobí ty, kdo konají zbožné skutky a dobro. Všemohoucí Alláh, chvála Mu, se zmiňuje o upřímných mužích a ženách mezi těmi, které chválí a jimž dopřál dobrého osudu a přislíbil jim odpuštění a velkou odměnu, jako v súře Spojenci.

Upřímnost znamená mluvit pravdu, „co na srdci to na jazyku“, říkat to, co odpovídá skutečnosti a co je pravda. Když mluvíte, měli byste říkat jen to, co je pravda. Když o něčem informujete nebo mluvíte o nějaké vlastnosti zboží a podobně, musí vaše slova a vaše informace odpovídat skutečnosti a pravdě. Když vás někdo požádá o radu, měli byste být upřímní, říkat pravdu, když radíte, jste-li k tomu povoláni. Když vykonáváte nějaký zbožný čin uctívání, máte ho vykonávat s upřímným přesvědčením s naprostou oddaností k Alláhovi. A tak se upřímnost stane mravní zásadou muslima, vlastností, kterou se vyznačuje ve všech záležitostech a ve všech věcech.

Všemohoucí Alláh pravil: „Vy, kteří věříte! Bojte se Alláha a buďte s pravdomluvnými!“ (Pokání, 9:119) Al-Qurtubí řekl: „Každý, kdo dobře pochopil od Alláha, že má být pravdomluvný, oddaný ve svých činech a ničím neposkvrněný, je právem mezi těmi, kdo konají dobro a dosáhli spokojenosti Odpouštějícího.“

Prorok (sAs) radil svému lidu, aby byli upřímní ve svých slovech, činech i vzájemném jednání. Abdulláh bin Masúd (rAa) vyprávěl, že Prorok (sAs) řekl: „Buďte pravdomluvní, neboť pravdomluvnost vede k dobru a dobro vede k Ráji. Mluví-li člověk stále pravdu a je-li pravda jeho cílem, bude zapsán u Alláha mezi pravdomluvnými. Vyhýbejte se lži, neboť lež vede ke špatnosti a špatnost vede do Pekla. Pokud člověk stále lže a je-li lež jeho cílem, bude zapsán u Alláha mezi lháři.“ (podle Muslima) Není lepší mravní zásady, než je pravdomluvnost, a není lepší odměny za ni. Není nic horšího než lež a není horší odplaty za ni. Abdulláh bin Umar bin al-Chattáb (rAa) vyprávěl, že Prorok (sAs) řekl: „Jsou čtyři vlastnosti, a když budeš mít tyto čtyři vlastnosti, nic ti neuškodí, ať bys přišel o cokoli na tomto světě: nezklamání svěřené důvěry, pravdomluvnost, dobrý charakter a zdrženlivost v jídle.“ (upraveno al-Albáním) Náš Prorok (sAs) proslul svou pravdomluvností, byl znám jako pravdomluvný a důvěryhodný. Všichni, kdo s ním jednali, toto dosvědčili. Touto mravní zásadou se vyznačovali také všichni, kdo následovali jeho vedení, tj. jeho druhové a následovníci, a existuje mnoho příkladů tohoto jejich chování. Vypráví se například, že když Bilál a Suhajb přišli žádat o ruku, zeptali se jich: „Kdo jste?“ Bilál odpověděl: „Já jsem Bilál a tohle je můj bratr Suhajb. Bloudili jsme a Alláh nás přivedl na správnou cestu. Byli jsme otroky a Alláh nám dal svobodu. Byli jsme chudí a Alláh nám dal bohatství. Když nám dáte manželky, tak díky Alláhovi, když nás odmítnete, tak chvála Alláhovi.“ Odpověděli: „Ale oženíte se. Díky Alláhovi.“ Suhajb řekl: „Když jsem se zmiňoval o tom, co jsme viděli a zažili s Poslem Alláhovým (sAs), řekl: ‚Mlč. Cos řekl, je pravda. Zasnoubil ses s pravdou.‘“ Zijád bin ar-Rabíc vyprávěl podle svého otce, který viděl Muhammada bin Wásic na trhu, jak nabízí svého osla na prodej. Jeden člověk se ho zeptal: „Přeješ mi ho?“ Odpověděl: „Kdybych ti ho přál, tak bych ho neprodával.“ Patřil mezi upřímné muslimské obchodníky, kteří šířili islám a vyzývali k islámu svými opravdovými morálními zásadami a upřímným jednáním a mnoho lidí přestoupilo na jejich víru díky tomu, když viděli, jaké mají dobré chování a jednání.

Učenci rozdělili upřímnost podle tří hledisek. Upřímnost zahrnuje upřímnost k Alláhovi, tedy že člověk plní to, co Všemohoucímu Alláhovi právem náleží, žije ve skutečné bohabojnosti, je Mu upřímně oddán ve všech činech uctívání a poslušnosti, protože skutečná víra znamená uvěření. Zahrnuje také upřímnost k sobě samému tím, že bude sám sebe vést podle toho, co stanovil Všemohoucí Alláh. Zahrnuje také upřímnost k lidem. Každý muslim musí být pravdomluvný, musí plnit své sliby, musí být upřímný ve svém jednání při prodeji a koupi, při sňatku, nesmí podvádět, uvádět v omyl, falšovat, nesmí zatajovat skutečnosti apod. Co je uvnitř, to musí být i navenek, co na srdci, to na jazyku. Hakím bin Hizám (rAa) vyprávěl, že Prorok (sAs) řekl: „Obě strany transakce mají právo ji zrušit, dokud se nerozejdou. Když mluví pravdu a navzájem si všechno objasní, bude jejich transakce požehnána. Pokud něco zatají a zalžou, požehnání jejich transakce bude vyloučeno.“

Služebníci Alláhovi, stejně jako islám přikazuje upřímnost, zakázal také lež. Dejte si pozor na lež. Dejte si pozor na lež při uctívání Alláha, neuctívejte Alláha pokrytecky a ne jen kvůli reputaci. Dejte si pozor na lež vůči Prorokovi (sAs), když prohlašujete, jak ho milujete a přitom se neřídíte jeho vedením. Dejte si pozor na lež vůči lidem a to ve svých slovech i činech. Neříkejte lidem nic, co je v rozporu se skutečností, jednejte s nimi opravdově, dejte si pozor na lež, i kdyby to mělo být jen v legraci, neboť Prorok (sAs) řekl: „Běda tomu, kdo mluví a neříká pravdu, aby rozesmál lidi. Běda mu! Běda mu!“

Služebníci Alláhovi, buďte bohabojní, buďte upřímní, neboť to pro vás znamená dobro u vašeho Pána, je to dobré pro vaši víru, vaše jednání, je to dobré pro vyzývání lidí k následování víry vašeho Pána. Není krásnější víry než je tato, která vyzývá k upřímnosti a zakazuje lež.

—————

Zpět