Islám je řád a jeho dodržování

14.10.2022 13:03

Datum: 14. října 2022 (18. rabíʻu l-awwal 1444 H), imám: dr. Usáma al-Deiri, mešita v Teplicích

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu alajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Islám přinesl kompletní božský systém práva, který řídí život člověka tak, aby to bylo dobré pro tento svět i pro Onen svět: „A věru tento Korán vede k cestě, jež nejpřímější je…“ (17:9) Člověk nebyl stvořen zbytečně, ani nebyl ponechán jen tak napospas. Všemohoucí Alláh praví: „Domníváte se snad, že jsme vás stvořili jen bezúčelně a že k Nám nebudete navráceni?“ (23:115) Člověk potřebuje zákon a řád, který vymezí jeho vztahy a povinnosti vůči ostatním, musí jej plnit a respektovat a musí se jím řídit. Organizování, uspořádávání a vydávání zákonů je běžnou součástí života. Když je řád a zákon porušován a zmizí z života lidí, nastává chaos a nastupuje použití síly a násilí, jehož prostřednictvím je získáván osobní prospěch na úkor hodnot a morálky. V tom okamžiku se život stává zkaženým a stává se nesnesitelným peklem. Zavládne právo džungle, kdy se silnější zmocní slabšího.

Proto nám Vznešený Korán v řadě věcí ukazuje ideál božského řádu ve stvoření vesmíru i člověka. Všemohoucí Alláh praví: „A každou věc jsme vskutku v určených rozměrech stvořili…“ (54:49) A dále praví – sláva Mu: „A nepřísluší slunci, aby dohonilo měsíc, a noci, aby předhonila den…“ (36:40) Takto funguje vesmír podle přesného řádu, není v něm žádný chaos, nahodilost, protiklad nebo konflikt, protože ten, kdo ho vytvořil a ovládl, je Stvořitel, Mocný a Vznešený.

Na druhou stranu Vznešený Korán obrací naši pozornost k tomu, abychom si představili, jak by narušení tohoto řádu uškodilo člověku: „Rci: ‚Co si myslíte? Kdyby Alláh učinil nad vámi noc nepřetržitou až do dne zmrtvýchvstání, které božstvo kromě Alláha by vám mohlo dát světlo denní? Což vůbec neslyšíte?‘“ (28:71) Člověk je vyzýván také k tomu, aby přemýšlel o sobě a o svém stvoření, o dokonalém systému, jakým fungují jednotlivá ústrojí jeho těla. Když onemocní některý orgán v těle člověka, má to vliv na celé tělo, které je zachváceno nespavostí a horečkou. A tak je to s celým naším životem. Je-li chaos v našich společenských, politických a ekonomických vztazích, neřídíme se právem a spravedlivými zákony a nerespektujeme obecný pořádek, který uspokojuje všechny a díky kterému vládne společenská spravedlnost, je život jednotlivců i společností vystavován rizikům, hrozí jim problémy a chaos se stane překážkou pokroku, vývoje a rozvoje.

Řád a organizace a jeho dodržování, respektování zákonů, které uspořádávají život, jsou důkazem vývoje a rozumového a společenského rozvoje, protože uspořádání života jednotlivce a společnosti tím, co doprovází obecná pravidla islámského práva, vede ke vzájemné náklonnosti, rozvoji společností, jejich růstu, obrození a štěstí.

Kdo se podívá na přikázání islámu, jeho ustanovení a pravidla, zjistí, že je to dobře uspořádaná víra ve všech ohledech, přikazuje dodržování řádu a zabývá se jím ve všech oblastech života, v životě osobním, rodinném i společenském.

Numán ibn Bašír – radija lláhu anhu – vyprávěl, že slyšel Alláhova Posla – salla lláhu alajhi wa sallam – jak řekl: „Vyrovnejte své řady, nebo Alláh učiní, že budete obracet své duše jiným směrem.“ V jiné verzi je „své tváře jiným směrem“. Abú Hurajra – radija lláhu anhu – vyprávěl, že Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Imám je od toho, abyste se řídili podle něj, tak se od něj neodchylujte.“ (podle al-Buchárího)

Je to náboženství řádu a ne náboženství chaosu.

Pokud jde o společenský a rodinný život, stanovil islám způsoby chování a jednání a ustanovil zákony a řády týkající se koupě a prodeje, sňatku a rozvodu i vztahu mezi manželi, vztahu muslima a druhého muslima a vztahu s nemuslimy. Islám nabádá k dodržování zásad dobrého chování, respektování zákonů, zachovávání obecného vkusu. Alláh – sláva Mu – praví: „Toto jsou omezení Alláhem daná, nepřekračujte je! Ti, kdož překračují Alláhova omezení, ti jsou nespravedliví!“ (2:229) Když vidíme úžasný pokrok, kterého dosáhly státy světa z hlediska občanského života, stalo se to díky řádu a organizovanosti. Lidé ve skutečnosti respektují člověka, který je dobře zorganizovaný: je dochvilný a má dobře zorganizovanou svou práci i ostatní stránky svého života.

Služebníci Alláhovi, pokud bychom chtěli znát rozsah pokroku různých národů, míru jejich růstu a úroveň jejich civilizace, podívejme se na to, jestli v nich existují řády a zákony pro všechny stránky života a jestli se týkají všech lidí a jestli je tito lidé dodržují. Také z hlediska společenských a politických sporů mezi jednotlivci těchto společností existují ústavy, zákony, soudy, jednání, advokáti, podávání žaloby, existuje porada a hlasování, na základě názoru většiny mají lidé dojít k řešením problémů v životě pomocí nesmírně přesného řádu a pravidel, která řeší lidské nedostatky, rozpouští rozdíly mezi různými typy myšlení, vypořádávají se se sobeckostí a sebestředností, neboť většina respektuje přání většiny. Přirozeností člověka je to, že má rád uspořádanost, ne chaos a nahodilost a porušování obecného pořádku. Je-li přítomna tato disciplína a dodržování zákonů a vyhlášek, které uspořádávají náš život, jsou zachována všechna práva a ochráněn majetek, životu vládne spravedlnost a mezi lidmi ve společnosti se šíří duch spolupráce a vzájemná náklonnost. Každý dostane, co mu právem náleží, každý, komu bylo ukřivděno, dosáhne nápravy, v celé zemi vládne dobro. Toto je běh života, kdy jsou si všichni lidé rovni před zákonem, soudy a právem.

Organizovanost, uspořádanost, zákon práva a řád přinesl právě islám a jsou zcela zřetelné v mnohých textech Koránu a tradice, v životě Proroka, v životě chalífů, životě spravedlivých služebníků Alláhových a nepopíráme to, čeho lidstvo během své dlouhé historie dosáhlo při vytváření různých řádů a zákonů, neboť je to patří k přirozenosti člověka a jeho potřebám.

—————

Zpět