Hrozba drog - otrávená přítomnost a nulová budoucnost

09.09.2022 21:27

Páteční kázání 9. 9. 2022 (13. safar 1444 H), dr. Usama al-Deiri, mešita v Teplicích

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Jedním z největších požehnání, kterými Všemohoucí Alláh obdaroval člověka, je dar rozumu, kterým se odlišuje od zvířat a díky kterému rozlišuje mezi dobrem a zlem, pravdou a falší. Jeho ochrana je jednou z pěti nezbytností, na kterých stojí život člověka. Jsou to náboženství, rozum, duše, potomci, majetek. Všemohoucí Alláh přikazuje, abychom je chránili před vším, co by na ně mohlo mít vliv, zkazit je a poškodit. Proto jedním z projevů moudrosti Všemohoucího Alláha – budiž požehnán – a Jeho laskavosti a milosti vůči Svým služebníkům je to, že povolil to dobré z jídla a nápojů a zakázal to špatné, co škodí jejich duši, majetku, dobré pověsti.

Jednou z největších epidemií ohrožujících člověka v dnešní době, kvůli které státy a vlády vynakládají obrovské úsilí, aby před ní ochránili svou mládež, je epidemie drog, z nichž se šíří zlo vedoucí k destrukci člověka, ztrátě rozumu, rozvratu rodin, ohrožení bezpečí ve společnosti, ba dokonce je to jeden z největších hříchů, kterému se má člověk podle islámu vyhýbat, protože jde o omamné látky, které ničí rozum. Všemohoucí Alláh praví: „Vy, kteří věříte! Víno, hra majsir, obětní kameny a vrhání losů šípy jsou věru věci hnusné z díla satanova. Vystříhejte se toho – a možná že budete blažení.“ (5:90) Zákaz je vyjádřen ve slovech Všemohoucího Alláha „vystříhejte se toho“. Je to výraz, kterým je zdůrazněno zdržení se nějaké nepravosti i zákaz čehokoli, co by jí mohlo předcházet, či co by k ní mohlo vést, anebo k ní člověka přiblížit, aby nebyl dán prostor satanovi, ani našeptávání ke spáchání tohoto zločinu, protože následky této neposlušnosti se netýkají pouze jedince, ale zlo z ní plynoucí se přenáší dále na celou společnost. Vede k páchání zločinů, destrukci lidí, zničení dobré pověsti a ztrátě majetku. Proto ji Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – nazval „matkou všech špatností“, když řekl: „Vystříhejte se opojného nápoje, neboť je matkou všech špatností.“

Je nepochybné, že drogy jsou posuzovány stejně jako alkohol a omamné látky, ba dokonce jsou ještě nebezpečnější a škodlivější pro jednotlivce i společnost. Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Všechny omamné látky jsou zakázané.“

Také zákaz drog se nevztahuje pouze na jejich požívání, ale zahrnuje veškeré způsoby zacházení s nimi a získávání prospěchu z nich, jak to objasnil Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – ve svém výroku: „Alláh proklel alkohol i toho, kdo jej pije, kdo jej nalévá, kdo jej prodává, kupuje, lisuje i ten, kdo o lisování požádá, kdo jej nese, i ten, ke komu je odnesen, a ten, kdo má prospěch z ceny za něj zaplacené.“ Je tedy zakázáno drogy prodávat, kupovat, obchodovat s nimi, přepravovat a podobně také další způsoby nakládání s nimi nebo získávání prospěchu z nich, neboť se tím ve společnosti šíří špatnost a zakázané věci. Všemohoucí Alláh praví: „Těm, kdož si přejí, aby se rozšířila nestoudnost mezi věřícími, těm dostane se trestu bolestného na tomto i na onom světě; a Alláh dobře zná, zatímco vy neznáte.“ (24:19) Prostředky získané z takového obchodu jsou špatné a zakázané a vedou k devastaci hospodářství a potomstva, na zemi se šíří zkaženost a nepravosti a ti, kdo je páchají, na to budou v Soudný den dotázáni.

Jedním z největších rizik hrozby drog je jejich působení na mentální i fyzické zdraví člověka. Mějte se na pozoru, buďte ve střehu před voláním zvědavosti, neboť je to jen síť hozená satanem, podvod od ďábla vůči člověku, svedení člověka mezi špatné lidi. Tyto omamné látky vedou také k srdečním poruchám, vysokému tlaku, který někdy může vést k prasknutí cév, k záchvatům epilepsie, zánětům mozku, který vede k pocitům halucinací a někdy ke ztrátě paměti, dále vedou ke zkažení jater a zvýšené toxicitě těla a řadě dalších vážných rizik. Spousta mladých lidí přišlo o život kvůli předávkování omamnými látkami a byli posuzováni jako někdo, kdo se zničil sebevraždou, která je Alláhem zakázána, tedy se zabil neoprávněně. Všemohoucí Alláh praví: „… a nepřivozujte si smrt! A věru Alláh je vůči vám slitovný.“ (4:29)

Z hlediska duševního ovlivňují charakter člověka. Kdo přijde o rozum, vzdá se své lidské přirozenosti, ovládnou ho pudy, které nerozlišují mezi tím, co je povolené a co zakázané, co zapovězené a co uznávané, ztratí pojem o míře, buzola se odchýlí od správného směru, člověk žije ve falešných představách, které ho zabíjejí, v pouhých snech, myslí si, že jejich požíváním se vyřeší jeho společenské i psychické problémy, že jsou lékem na jeho psychická utrpení, ale tato falešná představa je pouhou fata morgánou, kterou žíznivý považuje za vodu. Hořkou pravdou je, že je to zcela jinak. Kdo se dá na takovou cestu a pokračuje v ní, potká ho zcela jistě utrpení, trvalá deprese, melancholie, zničené zdraví a dokonce zničení, smrt a špatný konec. Bylo potvrzeno jako správný výrok Proroka – salla lláhu alajhi wa sallam – že byl dotázán na alkohol, který je vyráběn jako lék, a odpověděl: „Je to nemoc a ne lék.“ Podle Ibn Masúda tradovali al-Buchárí a další, že řekl: „Alláh neudělal lékem pro můj lid něco, co zakázal.“

Služebníci Alláhovi, zničující vliv drog a omamných látek není jen v jejich požívání, které začíná být ve společnosti odmítáno, ale přenáší se na rodinu a společnost. Vede k šíření kriminality a rozvoji pocitu zloby a nesnášenlivosti ve společnosti. Je to, jak bylo řečeno: „otrávená přítomnost a nulová budoucnost“. Všemohoucí Alláh praví: „Satan chce mezi vámi podnítit pomocí vína a hry majsiru nepřátelství a nenávist a odvést vás od vzývání Alláha a od modlitby. Přestanete tedy?“ (5:91) Toto je vliv, který to má na tomto světě. Co se týče Onoho světa, je to mnohem zásadnější a vážnější. Džábir – radija lláhu anhu – tradoval, že Posel – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Jakákoliv omamná látka je zakázána. Alláh udělal dohodu ohledně těch, kdo požívají omamné látky, že jim dá ,tínat al-chabál´.“ Zeptali se ho, co to znamená. Odpověděl jim, že je to pot těch, kdo byli uvrženi do Pekla, anebo jejich výkaly.

Služebníci Alláhovi, je třeba, aby mladí lidé dbali na čistotu duše, aby s upřímnou oddaností uctívali Alláha, Mocného a Vznešeného, snažili se k Němu přiblížit a udržovat s Ním pouto, neboť On je tou pevnou ochrannou hrází, která ochraňuje jedince i společnost před škodlivostí drog. Měli by se mít na pozoru, aby nenásledovali ty, kdo vyzývají ke špatnostem, kteří se snaží otřást bezpečím společnosti, zničit její pilíře tím, že ovlivní rozum mladých lidí a jejich morálku a budou přikrášlovat skutečnost zkaženostmi a zakázanými věcmi a propagovat požívání tohoto zla.

—————

Zpět