Hledejte pomoc v trpělivosti a v modlitbě

04.12.2020 14:09

Páteční kázání 4. 12. 2020 (19. rabí´II. 1442 H), Dr. Usama al-Deiri, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Všemohoucí Alláh stvořil tento svět jako místo pokušení a zkoušek. Na všechno, co člověk na tomto světě vykoná, ať je to dobré či zlé, bude Všemohoucím Alláhem dotázán v Soudný den. Všemohoucí Alláh praví: „… a zkoušíme vás zlým i dobrým co pokušením, a k Nám budete navráceni.“ (21:35) Všemohoucí Alláh – chvála Mu – připravil každému muslimovi způsoby prevence, které ho zachrání před pokušením a zkouškami. Nejvýznamnějším z těchto způsobů je vytrvání v modlitbě, kterou se člověk přibližuje k Všemohoucímu Alláhovi, upevňuje svůj vztah ke Všemohoucímu, chvála Mu, pokud ho postihne nějaká zkouška, a trpělivě snáší osud, který mu byl předurčen Všemohoucím Alláhem. Všemohoucí Alláh praví: „Vy, kteří věříte, hledejte pomoc v trpělivosti a v modlitbě, vždyť Alláh je věru s trpělivými.“ (2:153) Toto Alláhovo provolání ke všem věřícím, jejichž víra je upřímná, aby se uchýlili ke dvěma silným pilířům, které je provedou úskalími života, který provázejí jako vlny valící se jedna přes druhou starosti a zkoušky, až na bezpečný břeh, k dosažení Alláhovy spokojenosti. První pilíř je praktický, je jím vykonávání modlitby a její dodržování. Druhým pilíř je duchovní, znamená obrnit se trpělivostí a být neochvějný, ať přinese doba cokoli.

Modlitba a trpělivost jsou společně zmiňovány v nejednom verši Koránu. Modlitba je spojením s Všemohoucím Alláhem, je to světlo, které svítí v srdci muslima a vede ho k tomu, aby se pevně držel Alláha, a tak ho nepřemůže zoufalství díky milosrdenství Všemohoucího Alláha. Trpělivost je světlo, které muslima vede. Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) řekl: „Modlitba je světlo, dobročinný dar je důkaz, trpělivost je světlo.“ Trpělivost je opravdová oddanost, důkaz víry muslima a jeho důvěry ve Všemohoucího Alláha. Proto Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) řekl: „Jak úžasné je, že cokoli věřící udělá, je to vždy dobré. Týká se to jen věřícího. Je vděčný za vše dobré i zlé a v obou případech je to pro něho dobré.“

V našem Prorokovi (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) máme příklad toho, jak trpělivost pomáhá překonávat vše, co doba přináší. Je nám příkladem v těžkých chvílích, když se na nás valí jedna pohroma za druhou. Nejvíce zkoušeni byli proroci, pak další a další. Když prorok Jakub – mír s ním - ztratil své syny, své nejmilejší, nejbližší svému srdci, nezbývalo mu než být trpělivý a vytrvat a spoléhat se na Všemohoucího Alláha Jediného. Řekl: „… leč trpělivost je překrásná a snad Alláh mi je vrátí všechny, vždyť On Vševědoucí je a Moudrý.“ (12:83) Proroka Ajjúba – mír s ním – Všemohoucí Alláh chválil za jeho trpělivost, když ho postihla pohroma. Byl trpělivý a spoléhal se na Všemohoucího Alláha a díky tomu byl vysvobozen. Všemohoucí Alláh praví: „A shledali jsme jej trpělivým; služebníkem byl on výtečným.“ (38:44)

Na příběhu Proroka Jonáše – mír s ním – nám Všemohoucí Alláh ukazuje, jak je důležité obrnit se trpělivostí. Všemohoucí Alláh praví: „Trpělivě tedy vyčkávej rozsudek Pána svého a nebuď jako onen s rybou, jenž pomoc volal, když cítil úzkost tísnivou. A kdyby ho nebylo dostihlo Pána jeho dobrodiní, na holou zemi býval by byl vyvržen pln zahanbení. Však Pán jeho si jej vyvolil a jedním z bezúhonných jej učinil.“ (68:48) Následující provolání je jedinečnou prosbou o odpuštění, díky které jej Všemohoucí Alláh zachránil. Všemohoucí Alláh praví: „A volal nás v temnotách říkaje: ‚Není božstva kromě Tebe, sláva budiž Tobě! Věru jsem patřil k nespravedlivým!“ (21:87) Při každé modlitbě musí každý muslim recitovat: „Tebe uctíváme a Tebe o pomoc žádáme.“ Tím posiluje svou důvěru ve Všemohoucího Alláha – chvála Mu – při každé modlitbě a při každém sklonění se.

Vedle trpělivosti s tím, co nám bylo předurčeno, se musíme také snažit, abychom to využili v praxi. Modlitba a trpělivost jsou cestou, která nám pomáhá usilovně pracovat, abychom dosáhli cíle. V dnešním světě pandemie se musíme držet této dobré morálky, abychom sebe i ostatní ochránili před touto epidemií, pomocí trpělivosti s dodržováním pokynů, které chrání společnost před šířením nemoci mezi lidmi. Trpělivostí v poslušnosti vůči Alláhovi, Všemohoucímu, chvála Mu, chráníme životy lidí. Trpělivost spočívá také v tom, že nebudeme neposlušní, abychom nezpůsobili škodu druhému, když dodržujeme karanténu, jak je to jen možné.

Prosíme Všemohoucího Alláha, aby naše země, naši komunitu a všechny lidi zbavil zla této pohromy a této epidemie, neboť on je Slyšící a prosby vyslyší.

—————

Zpět