Hidžáb muslimky

18.11.2016 21:24

Páteční kázání, 18.2.1438/18.11.2016, šejch Ahmad Rajab, mešita v Praze

Ve jménu Alláha, Milostivého, Smilovného

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Ten, koho Alláh uvede na správnou cestu, toho z ní nikdo nesvede, a ten, komu Alláh dá zbloudit, toho už na správnou cestu nikdo neuvede. Dosvědčuji, že není Božstva kromě Alláha a že Muhammad (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláhovým a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Správný islámský hidžáb znamená, že žena musí před každým mužem, který není jejímmahramem skrýt ze svého těla vše, co cizí muž nesmí vidět. Tyto cizí muže Alláh vyjmenoval v následujícím verši:

A řekni věřícím ženám, aby cudně klopily zraky své a střežily svá pohlaví a nedávaly na odiv své ozdoby kromě těch, jež jsou viditelné. A nechť spustí závoje své na ňadra svá. A nechť neukazují své ozdoby nikomu, jedině svým manželům nebo otcům nebo tchánům nebo synům nebo synům svých manželů nebo bratřím nebo synům svých bratří či sester anebo blízkým ženám anebo těm, jimž vládne jejich pravice, nebo služebníkům, kteří nemají chtíče, anebo chlapcům, kteří nemají pojem o nahotě žen. A nechť nedupou nohama, aby lidé postřehli ozdoby, které skrývají. A navraťte se všichni kajícně k Alláhu, věřící, snad budete úspěšní!“(Světlo, 24:31).

A v jiném verši říká: „Proroku, řekni svým ženám, dcerám a ženám věřících, nechť se zahalí šaty svými.“ (Spojenci, 33:59).

Hidžáb je v islámu povinný, Alláh ho uložil každé dospělé muslimské ženě. O jeho povinnosti v islámu svědčí Korán, sunna i shoda učenců celé ummy – nikdo z učenců v obecné otázce povinnosti hidžábu nehájí jiný názor. Některé důkazy z Koránu jsme si již uvedli, což pro tentokrát stačí, protože v tomto kázání se chci zaměřit na podmínky, které hidžáb musí splňovat, aby byl skutečně islámský. K těmto podmínkám patří:

  1. Musí zahalit celé tělo kromě obličeje a dlaní (dle názoru skupiny učenců). Vše mimo tyto partie musí žena před cizími muži (kteří nejsou jejími mahramy) skrýt.

  2. Nesmí být průhledný, musí zahalit to, co je pod ním. Nesmí jít přes oblečení poznat např. barva pleti.

  3. Nesmí být těsný takovým způsobem, že tělo obepíná a zviditelňuje ho nebo jeho část. Ve sbírce Sahíh Muslim se o Prorokovi (sallalláhu ’alajhi wa sallam) vypráví, že řekl: „Dvě skupiny lidí z obyvatel pekla jsem nikdy nespatřil: Muže s biči jako ocasy krav, kterými bijí lidi; a ženy, které jsou oděné a nahé zároveň, odkloněné od správné cesty a svádějící z ní ostatní, jejichž hlavy vypadají jako křivé velbloudí hrby – ty nevstoupí do ráje ani neucítí jeho vůni, i když je jeho vůně cítit na takovou a takovou vzdálenost…“.Šejchu l-islám Ibnu Tajmíja řekl v sbírce fatew: „Prorokova slova ‚oděné a nahé zároveň’ znamenají, jak učenci řekli, že žena má na sobě oblečení, které ji nezahalí, takže je na jednu stranu oblečená, ale na druhou stranu je ve skutečnosti nahá, jako když si žena oblékne průhledné šaty, přes které je vidět pokožka, nebo těsný oděv, který ukazuje tvary jejího těla. Správné oblečení ženy je takové oblečení, které ji zahalí a není přes něj vidět její tělo ani velikost jednotlivých partií, protože je dostatečně silné a široké.“

  4. Nesmí jít o typicky mužské oblečení, protože Prorok (sallalláhu ’alajhi wa sallam) řekl:„Alláh proklel muže, kteří se připodobňují ženám, a ženy, které se připodobňují mužům.“Sbírka Sahíh al-Buchárí.

  5. Nesmí být zdobené takovým způsobem, že žena bude na veřejnosti přitahovat pozornost ostatních, protože jinak by patřila k ženám, které ukazují na veřejnosti své ozdoby. Žena proto nesmí vyjít z bytu odhalená, ozdobená ani navoněná, protože to vše je v islámu zakázané a šíří ve společnosti pohoršení a fitnu (pokušení).

Muslimka se musí držet správného islámského hidžábu a dbát na splnění jeho podmínek, jinak je její hidžáb neúplný. Nenech se, sestro, oklamat hříchy, kterých se mnozí lidé dopouštějí, Alláh v Koránu říká: „A každý z nich před Něj v Den zmrtvýchvstání předstoupí jednotlivě.“ (19:95). Ty jsi, chvála Alláhu, muslimka, tak nenapodobuj nemuslimské ženy ani hříšné muslimky, ale naopak: Buď trpělivá a drž se toho, za co s tebou bude tvůj Pán spokojený, abys v tomto i na onom světě patřila k úspěšným a šťastným. Prosíme Alláha za všechny muslimky, aby byly věrné svému přesvědčení, aby byly správně vedené a cudné.

Dále je povinností manžela a příbuzných, aby muslimce správně radili a připomínali jí to, co jí Alláh přikázal, včetně dodržování správného hidžábu, protože jinak za to budou také souzeni. Alláh říká: „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte sebe i své rodiny před ohněm, jehož palivem jsou lidé a kamení! Tam střeží andělé, silní a hrubí, již neporuší žádný rozkaz, který jim Alláh dal, a konají vše, co jim bylo přikázáno.“ (66:6). A Prorok (sallalláhu ’alajhi wa sallam) říká: „Každý z vás je za někoho či za něco zodpovědný, a každý bude souzený za to, co mu bylo svěřeno: Vůdce má zodpovědnost, a za svou zodpovědnost vůči lidem (které vede), bude souzený; a muž je zodpovědný za svou rodinu, a bude za svou zodpovědnost souzený; a žena je zodpovědná za domácnost svého manžela, a za svou zodpovědnost bude souzená; a sluha je zodpovědný za peníze a majetek svého pána, a bude za svou zodpovědnost souzený.“ Sbírky Sahíh al-Buchárí a Sahíh Muslim.

Prosím Alláha, aby nám vždy napomohl ke všemu správnému a vše nám usnadnil a aby vedl po správné cestě mladé muslimy a muslimky, naše dcery a naše muže a ženy.

—————

Zpět