Důvěryhodnost

05.10.2012 17:24

Páteční kázání 5. 10. 2012 (19. dzu l-qi‘da 1433), Hussam al-Hashlamoun, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a jen Jeho o pomoc a odpuštění prosíme. Dosvědčuji, že není Božstva kromě Alláha a že Muhammad (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) je Jeho služebník a posel.

Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Tématem dnešního kázání je amána. Amána má velice široké chápání a patří k základním vlastnostem každého správného muslima. Kdo tuto vlastnost ztratil, pak je v jeho víře obrovský nedostatek a potřebuje nutně nápravu. Ve výroku se píše: „Člověk, který nemá amána, nemá víru.“

Amána je jednou z nejdůležitějších vlastností, kterou se vyznačoval Prorok (sAs). Lidé jeho národa mu důvěřovali v obchodování a nechávali ho rozhodovat v jejich sporech. Alláh přikázal všem muslimům, aby dbali na tuto vlastnost (amána) a varoval je před zradou. Alláh říká ve významu:

„Alláh vám přikazuje, abyste vraceli svěřené majetky jejich vlastníkům, a když soudíte mezi lidmi, abyste soudili spravedlivě.“ [Korán 4:58]

a také řekl ve významu:

„Vy, kteří věříte! Nezrazujete Alláha ani posla a nezrazujte vědomě důvěru, která je vám dána.“ [Korán 8:27]

Ve výroku stojí: „Vrať svěřenou věc tomu, kdo ti ji svěřil a nezraď toho, kdo tě zradil.“

 

Důležité typy amána

1. Dbát na povinnosti a vyhýbat se zákazům, které nám Alláh dal, je ta největší amána. Např. modlitba, zakát, šátek pro ženu a další. Je toamána, kterou nám Alláh svěřil. Alláh říká ve významu: „Nabídli jsme břemeno víry (amána) nebesům, zemi i horám, ale ony odmítly je nésti a zalekly se toho, a vzal je na sebe člověk.“ [Korán 33:72]

2. Peníze a svěřené majetky, ať už jsou v malém nebo velkém množství, jsou amána a muslim má za povinnost je vrátit jejich majitelům, bez ohledu na to, zda jsou to muslimové nebo ne. Prorok (sAs) nám v tomto dal praktickou lekci, a když chtěl emigrovat z Mekky do Medíny, pověřil Alího (rAa), aby vrátil všechny věci, které byly svěřeny Prorokovi (sAs), jejich majitelům, přesto, že to nebyli muslimové a byli mezi nimi dokonce i jeho nepřátelé, kteří mu ubližovali a vyhnali ho z jeho rodné Mekky.

3. Amána v obchodování – např. pokud dostane zákazník nebo prodejce více peněz než má, musí to hned napravit a naopak; nebo pokud zákazník zapomene zaplatit za určité zboží, je povinen na to prodejce upozornit a zaplatit, apod.

4. Manželka je pro svého manžela amána a děti jsou amána pro své rodiče. Mají za povinnost je vychovat k islámským způsobům a mravům, i kdyby žili v neislámské společnosti. Pokud děti vyrostou jako nemuslimové, budou jejich rodiče souzeni v Soudný den za špatnou výchovu.

5. Lidské tělo je pro člověka amána – jeho smysly, ruce, nohy a vše, co mu bylo svěřeno. Kdo toto nepoužije v poslušnosti k Alláhu, pak zradil amána, kterou mu Alláh svěřil. Člověk by si měl uvědomit, že jeho tělo bude svědčit proti němu v Soudný den. Alláh říká ve významu:

       „A v den, kdy nepřátelé Alláha budou o Ohně pekelného shromážděni, budou na skupiny rozděleni, a když pak k němu přijdou, bude proti nim svědčit sluch a zrak i kůže jejich o tom, co činili. A zeptají se kůží svých: „Proč proti nám svědčíte?“ I odvětí: „Alláh, jenž věci každé promluvit dává, nám slovo udělil a On poprvé vás stvořil a k Němu budete navráceni.“ [Korán 41:9-21]

      Stejně tak by člověk měl dbát na své zdraví a vyvarovat se všeho, co mu škodí, jako jsou drogy, alkohol, kouření apod. Neboť i jeho zdraví je amána.

6. Peníze – pokud je člověk použije k hříchům nebo k utrácení, pak zradil amána. Ve výroku se píše, že každý člověk bude v Soudný den tázaný na své peníze – jak je získal a jak je použil.

7. Práce, zaměstnání nebo jakákoliv role ve společnosti je také amána a člověk musí dbát na to, aby ji plnil správně a poctivě. Ve výroku stojí: „Alláh má rád, aby ten z vás, kdo něco dělá, to udělal dokonale.“ A člověk, který svou práci nedělá přesně a poctivě, pak zradil svou společnost.

Když bude muslim dbát na dodržování všech těchto typů amána, dosáhne radosti a spokojenosti v tomto i posmrtném životě.

—————

Zpět