Důvěra v Alláha

10.07.2020 11:47

Páteční kázání 10. 7. 2020, Dr. Usama al-Deiri, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Islám je velkolepé náboženství, které vychovává své stoupence k důvěře v Alláha – chvála Mu, držení se pevných islámských principů, protože důvěra ve Všemohoucího Alláha upevňuje správné přesvědčení v srdci, motivuje člověka k vyvíjení úsilí a snažení ve všech oblastech života. Věřící, mající důvěru ve svého Pána, dodržující tyto hodnoty, se stává vnitřně silným, je ubezpečený o příslibu svého Pána, neodradí ho překážky ani změny, ke kterým dochází v různých dobách. Má pevnou vůli, je vnitřně silný, pracuje a snaží se s upřímnou oddaností Všemohoucímu Alláhovi. Pak může být klidný, že Mocný a Vznešený Alláh vezme v potaz všechny jeho činy: „Ti však, kdož uvěřili a zbožné skutky konali, budou odměněni, a nedopustíme, aby se ztratila odměna těch, kdož dobré činili.“ (18:30) Důvěra ve Všemohoucího Alláha je jedním z největších požehnání muslimům. Čerpá z příslibu Všemohoucího Alláha věřícím, že budou těmi, kdo budou obydlovat Zemi, budou bránit hodnoty Pravdy a spravedlnosti. Všemohoucí Alláh praví: „Alláh přislíbil těm z vás, kdož uvěřili a zbožné skutky konali, že z nich učiní nástupce na zemi, tak jako již učinil nástupci ty, kdož byli před nimi.“ (24:55)

Vznešené verše vystavěly pevný vztah mezi vírou člověka a důvěrou v jeho Pána. Dosáhnou-li všechny tyto pilíře dokonalosti v srdci muslima i v jeho ostatních orgánech, připravil mu Alláh cestu k velkému vítězství. Tato důvěra není pouhým slovem, které nepřesáhne hranice jazyka. Důvěra je práce a činy, připravenost čelit překážkám a překonávat je. Životním heslem věřících jsou slova, která neustále opakuje při každé úkloně při modlitbě: „Tebe uctíváme a Tebe o pomoc žádáme.“ Toto je cesta každého, komu Všemohoucí Alláh požehnal, a vedl ho cestou přímou. Proto musí důvěra v příslib Všemohoucího Alláha a Jeho podporu, věřícího neustále za každých okolností doprovázet, v těžké situaci a i když se mu daří dobře, když je silný a i když je slabý, protože kdo má plnou důvěru ve Všemohoucího Alláha, tím nemůže nic otřást v jeho přesvědčení, nic nemůže otřást jeho vírou, i kdyby se mu vedlo sebehůř a ocitl se v té nejtěžší situaci. Nejzřetelněji se ukázal význam důvěry ve Všemohoucího Alláha v našem vznešeném Prorokovi (sAs), když byl v jeskyni obklopen nevěřícími. Abú Bakr se o Proroka (sAs) bál proto, jak strašně ta situace vypadala. Řekl: „Kdyby se mu někdo podíval na nohy, tak nás uvidí pod jeho nohama.“ Prorok (sAs) měl však plnou důvěru ve svého Pána a řekl svému druhovi: „Abú Bakře, co si myslíš o dvou, z nichž Alláh je ten třetí?“ (všichni se na něm shodují)

A když vzpomeneme na Bitvu příkopu, která byla kdysi dávno v měsíci šawwálu, kdy zaútočili na Medínu ze všech stran a chtěli ji obléhat, plenit a zlikvidovat muslimy, kteří v ní byli, a pokrytci začali zrazovat lidi a prohlašovat Prorokova (sAs) znamení za lživá. Zasévali do srdcí lidí porážku, strach, podceňování. Mocný a Vznešený Alláh popsal tuto velkou událost: „… když proti vám táhli zdola i shora, když zraky vaše se strachem zakalily a srdce vám stoupala do hrdel, a když jste měli o Alláhovi domněnky různé. A byli tam tehdy věřící podrobeni zkoušce a byli otřeseni silným otřesem.“ (33:10-11) Přes veškeré tyto těžkosti, kterým Prorok (sAs) a jeho vznešení druhové čelili, byla důvěra Proroka (sAs) a jeho druhů ve Všemohoucího Alláha neotřesitelná. Toto je příslib Všemohoucího Alláha svým věřícím služebníkům. Pověřil nás důvěrou v našeho Mocného a Vznešeného Pána: „Konáte-li dobro, sami pro sebe tak činíte, a konáte-li špatné, proti sobě tak činíte.“

Naše důvěra v našeho Mocného a Vznešeného Pána je vždy svázána s prosebnými modlitbami a pokorou vůči Všemohoucímu Alláhovi – chvála Mu – aby naši komunitu a všechny lidi zbavil epidemií, nemocí, aby vyléčil nemocné a byl milosrdný k zesnulým, a proto ho prosíme jako Toho, ke komu mají být směřovány prosebné modlitby, a toho, kdo je Odpouštějící.

—————

Zpět