Důležitost jednoty muslimského společenství

17.07.2020 16:42

Páteční kázání 17. 7. 2020, Dr. Usama al-Deiri, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Islám přišel k uskutečnění vznešených cílů, z nichž nejdůležitější jsou dva mocné základy, na kterých Prorok (sAs) postavil pilíře islámské obce. Prvním základem je prohlášení víry v jedinost Alláha. Sjednotil lid pod prohlášením, že není boha kromě Alláha a Muhammad je Jeho Prorok. Odmítl jejich uctívání model a idolů. Druhým základem je jednota slova. Učinil z věřících bratry, sjednotil jejich řady i slova, neboť jednota muslimů a tajemství jejich úspěchu spočívá v jejich jednotě, pospolitosti a následování Mocného a Vznešeného Alláha. Všemohoucí Alláh přikázal muslimům, aby spolupracovali ve zbožnosti a bohabojnosti, aby se navzájem podporovali. Odmítl spory, aby bylo toto společenství mocným vůdcem schopným šířit své poselství, poselství tolerance, spolupráce, správného vedení a milosrdenství po celém světě. Všemohoucí Alláh praví: „Přidržujte se pevně provazu Alláhova všichni a nerozdělujte se!“ (3:103) A dále praví: „Hle, tato vaše obec je obcí jedinou a Já Pánem jsem vaším, uctívejte Mne tedy!“ (21:92) Muslimská komunita v Evropě i islámských zemích se musí držet Alláhovy Knihy, následovat správné vedení Proroka (sAs). Musí zanechat sporů, nebýt rozdělení, neboť to narušuje jejich řady, snižuje jejich vážnost, zmenšuje jejich cenu mezi národy. Spory mezi lidmi vedou k rozdělení společnosti a zničení její civilizace. Všemohoucí Alláh praví: „… a nehádejte se, abyste neztratili odvahu a neodvrátil se od vás vítr příznivý!“ (8:46) Rozdrobená společnost je slabá společnost, neschopná produkce nebo řízení kormidla civilizace, je stále zaneprázdněná svými vnitřními i vnějšími problémy. Alláh zahrnul tuto společnost svou přízní tím, že ji sjednotil po té, co byla nejednotná, sjednotil ji po té, co ji ovládly spory, vzájemně lidi sblížil. Všemohoucí Alláh praví: „Pomněte dobrodiní Alláhova k vám, když byli jste nepřáteli a On opět sblížil srdce vaše a stali jste se – díky milosti Jeho – bratry; a byli jste již na okraji propasti ohnivé a On vás před ní spasil. A takto vám Alláh objasňuje Svá znamení – snad budete správně vedeni.“ (3:103) Umar ibn al-Chattáb (rAa) vyprávěl, že Prorok (sAs) řekl: „Musíte jednat společně. Mějte se na pozoru před rozštěpením. Ďábel je s tím, kdo je sám. Ale od dvou se drží dál. Kdo chce mít to nejlepší místo v Ráji, nechť se drží pospolitosti.“ (at-Tirmízí) Prorok (sAs) přirovnal věřící ke konstrukci, kde jedna součást drží druhou, což potvrzuje, že Prorok (sAs) dbal na prohlubování jednoty společnosti věřících. Al-Buchárí a Muslim tradovali podle Abú Músá al-Ašaarího (rAa), který vyprávěl, že Prorok (sAs) řekl: „Věřící je k druhému věřícímu jako stavba, jejíž součásti podporují jedna druhou.“ (všichni se na něm shodují) Podobně také řekl (sAs): „Věřící se k sobě chovají přátelsky, soucítí spolu a jsou soucitní. Jsou jako jedno tělo. Onemocní-li jedna jeho část, onemocní celé tělo. Zachvátí ho nespavost a horečka.“ (Muslim) Abú Dáwúd traduje podle Abú Zarra (rAa), že Prorok (sAs) řekl: „Kdo se vzdálí od společenství jen o píď, sundá ohlávku islámu ze svého krku.“ (podle Abú Dáwúda) Prorok (sAs) řekl: „Společenství více lidí je jako Alláhův provaz, kterého se držte pevně.“ To vše dokládá, že toto společenství je jednou jednotkou, má jednoho Proroka (sAs), jednu Knihu, historii, poslání, jazyk, kulturu a má společný osud. Prorok (sAs) založil stát v Medině teprve po té, když sbratřil muhádžiry s ansáry, sblížil kmen Aus a Chazradž, aby se všichni vydali pod jedním praporem. Přidržujte se tedy pevně provazu Alláhova všichni a nerozdělujte se. Zanechte na světě poselství tolerance a vzájemné náklonnosti. Přineste lidstvu zásady svobody, spravedlnosti a rovnosti. Prorok (sAs) nechtěl, aby byla tato jednota mezi muslimy a jejich bratrství něčím zasaženo. Proto se Prorok (sAs) rozzlobil, když slyšel výzvy k době předislámské mezi Ausovci a Chazradžovci. Shromáždil (sAs) je na jednom místě a důrazně se jich zeptal: „K čemu je volání po době předislámské? Nechte ji být, je odporná.“ (všichni se na něm shodují)

Nyní vidíme důležitost jednoty mezi muslimy.

Ó Alláhu, sbliž muslimy v této zemi i ve všech ostatních.

 

 

—————

Zpět