Drž se Alláha a Alláh tě ochrání

14.01.2022 07:22

Datum: 14. leden 2022
Imám: Dr. Usama al-Deiri

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Jedním z nejvýznamnějších pravidel, kterým nás naučil náš Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – a které stojí za to, abychom se jej naučili a vštěpovali ho také svým dětem, je rada, kterou dal Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – synovi Abbáse – radija lláhu anhumá – když byl ještě chlapec. Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – se k němu připojil a řekl mu: „Chlapče, něco ti řeknu. Budeš-li se držet Alláha, ochrání tě, drž se Alláha a najdeš Ho před sebou, budeš-li prosit, pros Alláha, budeš-li žádat o pomoc, žádej o pomoc Alláha. Věz, že kdyby se celé muslimské společenství shodlo, že ti s něčím pomohou, nepomohou ti s ničím, pokud ti to nebylo předurčeno Alláhem. A kdyby se dohodli, že ti uškodí, uškodí ti jedině tím, co bylo předurčeno Alláhem. Takto to bylo psáno a dáno.“ (at-Tirmídhí)

Toto ctěné pravidlo a vznešené Prorokovy rady, které Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – shrnul do několika slov, má velký význam a kdo se jím řídí, ten vyhraje a vyvázne, dosáhne na nejvyšší stupně. Kdo ho nebude dbát, bude zklamán a utrpí ztrátu na tomto i na Onom světě. Avšak je povinností držet se Všemohoucího Alláha tím, že budeme dodržovat hranice, které stanovil, budeme plnit Jeho příkazy a zákazy, když bude člověk služebníkem Všemohoucího Alláha, jak si to On přeje – chvála Mu. Kdo se řídí radou Proroka – salla lláhu alajhi wa sallam – bude mít v duši klid a mír. Dostal od Všemohoucího Alláha na starost, aby opatroval svou víru a tento svět, a Alláh ho ochrání v životě i po smrti.

Držet se Všemohoucího Alláha znamená, že se bude muslim ohlížet na svého Mocného a Vznešeného Pána při jakékoli činnosti i v nečinnosti. Bude vykonávat zbožné skutky s upřímnou oddaností tak, aby je vykonával dobře, jak se praví v Prorokově hadísu: „Uctívej Alláha, jako bys Ho viděl. Protože i když ty Ho nevidíš, On vidí tebe.“ (všichni se na něm shodují) Kdo se ohlíží na Všemohoucího Alláha ve všem, co dělá a říká, neodváží se dopustit neposlušnosti vůči Němu, a bude se Ho držet ve všem, co přikázal a zakázal. Posel Alláhův – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Projevujte úctu Alláhovi, jak se sluší a patří.“ Odpověděli: „Posle Alláhův, projevujeme úctu, díkybohu.“ Řekl jim: „Tak to nebylo myšleno. Kdo ctí Alláha, musí hlídat hlavu a co je v ní, břicho a co je v něm, musí pamatovat na smrt a rozklad. Kdo chce život na Onom světě, opustí ozdoby tohoto světa. Kdo takto činí, projevuje skutečnou úctu Alláhovi.“ (at-Tirmídhí) Kdo chrání svou hlavu před našeptáváním Ďábla tím, že si často připomíná Alláha, svůj sluch před zapovězenými věcmi tím, že poslouchá dobré věci, svůj zrak před pohledem na zakázané věci, svůj jazyk před lží, pomluvami a nactiutrháním, falešnými tvrzeními a urážkami a raději ho zaměstná připomínáním si Všemohoucího Alláha a kdo chrání své břicho před zakázaným jídlem, je věřícím, kterého chválí Všemohoucí Alláh: „Šťastní jsou ti věřící, kteří v modlitbách svých jsou pokorní, kteří od planých řečí se odvracejí, kteří almužny rozdávají, kteří pohlaví svá ochraňují.“ (23:1-5)

Těmto opravdovým věřícím Všemohoucí Alláh splní Svůj slib, zhmotní pro ně to, čeho se jim dostane za to, že se Ho drželi, jejich duše budou klidné a pokojné, budou v klidu na tomto i na Onom světě.

V životě na tomto světě Všemohoucí Alláh ochrání jejich svět – jejich majetek, děti, požehná jim v tom, co je jejich živobytím, otevře pro ně brány dobra. Všemohoucí Alláh praví: „Kdyby byli obyvatelé měst těchto uvěřili a bohabojní byli, byli bychom pro ně zajisté požehnání nebes i země otevřeli.“ (7:96) Kdo dává Všemohoucímu Alláhovi, co Mu náleží, tomu Alláh ochrání jeho víru, stejně jako ochrání jeho pozemský svět. Úspěšné plnění činů zbožnosti a ochrana před padnutím do hříchu je díky Všemohoucímu Alláhovi, který nechává uspět Své služebníky, kteří jsou Mu upřímně oddáni. To je důkazem toho, že člověk je tím, na koho Mocný a Vznešený Alláh upíná Svůj zrak. Všemohoucí Alláh praví: „A tomu, kdo spoléhá se na Alláha, tomu On postačí.“ (65:3)

Ukazuje nám to na příkladu Josefa – alajhi as-salátu was-salám – když zachoval klid a s upřímnou oddaností se rozhodl uposlechnout Všemohoucího Alláha. A Alláh ho ochránil a nedal mu sklouznout k neposlušnosti a zabránil mu v ní. Všemohoucí Alláh praví: „A takto jsme od něho odvrátili špatnost a smilstvo, neboť on patřil k Našim služebníkům upřímným.“ (12:24)

Al-Hasan al-Basrí řekl o příčinách toho, že se člověk dopustí neposlušnosti: „Nestarali se o Něho a neuposlechli Ho. Kdyby pro Něj byli vzácní, ochránil by je. Nestará-li se služebník o Alláha, nebude mu nikdo prokazovat poctu, jak praví Všemohoucí Alláh: „… neboť kým Alláh opovrhl, tomu nebudou pocty prokazovány.“ (22:18) Všemohoucí Alláh ochrání skutečného věřícího také v okamžiku smrti před jejími svody, před kterými prosil o ochranu Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam. Skutečný věřící dostane před smrtí dobrá znamení, která ho upevní ve víře, v těch nejstrašlivějších a nejobávanějších chvílích jeho života k němu přijdou andělé, aby ho ochránili a předali mu dobrou zprávu o milosrdenství Všemohoucího Alláha a zahradách, jejichž šířka se rovná nebesům a zemi.

Všemohoucí Alláh, chvála Mu, bude Své věřící služebníky doprovázet a chránit až do Soudného dne, kdy nebudou mít žádnou starost, neovládne je bázeň ani strach: „Alláh povzbuzuje ty, kdož uvěřili slovem pevným v životě pozemském i budoucím…“ (14:27) Až dokud věřící nevkročí do bran Ráje: „Odměnou jejich u Pána jejich budou zahrady Edenu, pod nimiž řeky tekou a v nichž zůstanou navěky nesmrtelní. Alláh v nich nalezne zalíbení a i oni v Něm naleznou zalíbení, a toto údělem bude toho, kdo Pána svého se bojí.“ (98:8)

—————

Zpět