Dodržujte své závazky

19.01.2018 09:04

Páteční kázání 19. 1. 2018 (2. džumádá l-úlá 1439), šejch Ahmad Rajab, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jen Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (sallalláhuʻalajhiwasallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.

Vznešený Alláh – chvála Mu – zmínil mezi vlastnostmi věřících v súře Věřící: „…kteří svěřené opatrují a úmluvy své pevně dodržují…“ (Věřící, 23:9) To znamená: je-li jim něco svěřeno, nezradí, anebo vrátí věci jejímu majiteli, a jestliže uzavřou dohodu nebo smlouvu, dodrží ji. Nechovají se jako pokrytci, o kterých Prorok (sAs) řekl: „Jsou tři znaky pokrytců: když mluví, lže, když slíbí, nesplní, je-li mu něco svěřeno, zradí.“ Al-Qurtubí k tomu vysvětluje: „Svěřená věc zahrnuje všechny funkce víry podle správného tvrzení a je to tvrzení většiny.“ Al-Kafawí řekl: „Svěřená věc je vše, co Alláh uložil svým služebníkům za povinnost. Svěřenou věcí je: modlitba, almužna, půst, vykonávání víry a zcela jistě uložené věci.“

Každý muslim musí plnit, co komu právem náleží, převzít uložené věci, opatrovat je, vrátit a dát každou svěřenou věc tomu, komu patří, dát každému, co mu po právu náleží, splnit, co právem náleží Alláhovi, co právem náleží služebníkům Alláhovým, člověku samému, opatrovat svěřené věci a vrátit je těm, komu patří, protože Alláh nám přikázal, abychom vraceli svěřené věci, a zakázal nám, abychom zradili. Všemohoucí Alláh pravil: „Alláh vám přikazuje, abyste vraceli svěřené majetky jejich vlastníkům…“ (Ženy, 4:58) A také: „Vy, kteří věříte! Nezrazujte Alláha ani Posla, vždyť byste zradili vědomě důvěru, která je vám dána.“ (Kořist, 8:27) Každá věc, které se muslim ujme a stane se za ni zodpovědným, je svěřenou věcí, u které musí ten, kdo ji má, splnit, co k ní právem náleží. Proto Abdulláh bin Umar (rAa) vyprávěl o Prorokovi (sAs), že řekl: „Všichni jste opatrovníci, všichni jste odpovědní za toho, kdo vám byl svěřen. Kníže, který je opatrovníkem svého lidu, je odpovědný za ty, kteří mu byli svěřeni. Muž je opatrovníkem členů své domácnosti a je za ně odpovědný. Žena je opatrovnicí domu svého manžela a jeho dětí a je za ně odpovědná. Služebník je opatrovníkem majetku svého pána a je za něj odpovědný. Všichni jste opatrovníci a všichni odpovídáte za to, co vám bylo svěřeno.“ (všichni se na něm shodují)

Ve verši je také zmíněno dodržování úmluvy jako jedna z vlastností věřících. Je to jedna z chvályhodných vlastností, u které nám Všemohoucí Alláh přikázal, abychom se podle ní chovali. Všemohoucí Alláh ve Své Knize pravil: „Dodržujte věrně úmluvu Alláhovu, když jste ji jednou uzavřeli, a nenarušujte přísahy, když jste je potvrdili a Alláha si jako jejich ručitele vzali – vždyť Alláh dobře ví, co děláte.“ (Včely, 16:91) To znamená, plňte každou dohodu, kterou jste se zavázali a kterou jste uzavřeli mezi sebou a Všemocným Alláhem, anebo mezi sebou a jinými lidmi, a která se týká něčeho, co není v rozporu s Knihou Alláhovou a Prorokovou tradicí. Neberte zpět svou přísahu, když jste ji potvrdili, neboť Alláh je vaším ručitelem a zárukou, když jste dohodu uzavřeli. Alláh je ví, co činíte a odmění vás za to. Všemohoucí Alláh pravil: „Dodržujte věrně závazky své, neboť žádáno bude zúčtování o závazku!“ (Noční cesta, 17:34) Všemohoucí Alláh také pravil: „Vy, kteří věříte! Dodržujte své závazky!“ (Prostřený stůl, 5:1) Prorok (sAs) proslul mezi svým lidem upřímností a spolehlivostí do té míry, že si u něho ukládali věci, přestože byli jeho nepřáteli, neboť věděli, že plní, co je dohodnuto, a je spolehlivý. Prorok (sAs) byl tím nejlepším z těch, kdo plnili své závazky. Důkazů o jeho spolehlivosti je nepočítaně. Nebylo úmluvy, slibu, svěřené věci nebo práva, které by zcela nesplnil (sAs). Toto se od Proroka (sAs) naučili i jeho druhové a byli také těmi nejlepšími předky pro ty nejlepší potomky.

Je třeba, aby se muslimové vyznačovali těmito vlastnostmi, aby dodržovali tuto morálku, kterou nám přikazuje dodržovat islám vůči všem lidem.

 

—————

Zpět