Dobrovolný půst a den ‘ášúrá

02.12.2011 23:41

Páteční kázání 2. 12. 2011 (7. muharram 1433), šejch Samer Shehadeh, mešita v Praze.

BismiLLÁHirrahmánirrahím,

chvála Alláhu. Jeho chválíme a jen Jeho o pomoc a odpuštění prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (s.A.s.) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Bratři a sestry v islámu,

jedno z nejlepších uctívání v islámu je půst. Ten není pouze v ramadánu, ale může být i při různých dalších příležitostech po celý rok, jak za chvíli objasníme.

Půst, ať už povinný nebo dobrovolný, má mnoho výhod. K těm patří:

 • Muslim má při půstu vyslyšenou prosbu: Ve výroku stojí: „Tři prosby jsou vyslyšené: prosba postícího, prosba ukřivděného a prosba cestujícího (tj. na dalekých cestách).“
 • Postící má radost z půstu: Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) řekl: „Postící má dvě radosti: radost při přerušení půstu (tj. z dokončeného uctívání) a radost při setkání se svým Pánem (tj. v Soudný den, když spatří tu nesmírnou odměnu).“
 • Postící má právo doufat v přijetí svého půstu, protože při něm je těžké být neupřímný. Neupřímný člověk totiž může snadno přerušit půst skrytě, když ho ostatní nevidí.
 • Půstu se v odměně nic nevyrovná: K Prorokovi (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) přišel jeden muž a požádal ho, aby mu poradil nějaký dobrý skutek, který ho dostane do ráje. On mu odpověděl: „Drž se půstu, protože tomu se nic nevyrovná!“
 • Půst chrání před peklem: Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) řekl: „Půst je clona, kterou se služebník chrání před peklem.“
 • Jedna z bran ráje je určena pouze pro postící: Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) řekl: „V ráji je brána, které se říká arrajján, do které vstoupí postící v Soudný den a nevstoupí do ní nikdo jiný.“ V dalším výroku říká: „Až vstoupí poslední z nich (tj. z postících), bude brána uzavřena. Ten, kdo vstoupí, ten se napije, a kdo se napije, ten už nikdy nedostane žízeň.“

Půst je pro věřícího velice užitečný, a to z několika hledisek:

 • Půstem věřící získá bohabojnost, a to skrz následující věci:
 • Trpělivostí při půstu: Při půstu musí být věřící více trpělivý než jindy. Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) řekl: „Nenadávej, když se postíš. Pokud ti někdo bude nadávat, řekni: Já se postím! A pokud (v té chvíli) stojíš, tak si sedni.“
 • Zanecháním hříchů při půstu: Při půstu má věřící o důvod více hřích zanechat než jindy, protože hřích při půstu by pro něj navíc znamenal i příčinu odmítnutí jeho půstu. Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) řekl: „Ten, kdo nezanechá (tj. při půstu) křivých řečí a jednání podle nich, pak Alláh nemá zapotřebí, aby tento zanechal svého jídla a pití!“ (Pozn.: Frází „Alláh nemá zapotřebí“, není myšleno to, že Alláh může někdy něco potřebovat, ale jde jen o způsob vyjádření toho, že Alláh půst takového člověka nepřijme). Proto je v jiném výroku: „Někteří postící mají ze svého půstu jen hlad!“ (Tj. žádnou odměnu).
 • Půst je ochranou před cizoložstvím: Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) řekl: „Mladí muži! Ti z vás, kteří jsou schopni manželství, tak ať se ožení! Je to lepší pro klopení zraku a ochranu pohlaví. Ti z vás, kteří toho nejsou schopni, tak ať drží půst, protože ten je pro ně jako kastrace.“

Dobrovolný půst je doporučený zejména v těchto dnech: pondělí a čtvrtek, 13., 14. a 15. den z každého islámského měsíce, den ‘arafa, den ‘ášúrá, půst obden a další. Jsou však i dny, kdy je půst zakázán, a těmito dny jsou svátky a tzv. jaumu š-šakk, což je poslední den před ramadánem, kdy není jasné, zda jde o 30. den ša’bánu nebo 1. den ramadánu.

Půst je také velice doporučený během tohoto měsíce, měsíce muharramu, jak již bylo řečeno. Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) o tom řekl: „Nejlepší půst po půstu v ramadánu je půst v měsíci muharram.“

Zejména je pak doporučeno držet půst desátý den tohoto měsíce, což bude toto pondělí, protože Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) řekl, že Alláh odpustí za půst tohoto dne hříchy posledního roku. S tímto dnem je dobré se postit i den předtím.

Novoty prováděné v den ‘ášúrá:

 • Den ‘ašúrá není v islámu považovaný za svátek. Toto je svátek židů, nám bylo pouze doporučeno v tento den držet půst, nikoliv ho slavit. Neexistuje tedy pro tento den žádná speciální oslava či obřad.
 • Islám se zcela distancuje od všech novot, které v den ‘ášúrá praktikují některé zbloudilé sekty, hlásící se k islámu. Šijité v tento den oplakávají tragickou smrt Prorokova vnuka Husajna, a přitom se dopouštějí nejrůznějších zavrženíhodných věcí: Bijí se a jinak si fyzicky ubližují, až jim teče krev, a někdy do toho zapojí i své děti, zpívají smutné písně o Husajnově smrti, vyprávějí o něm lživé příběhy a říkají a dělají různé další věci, které islám jasně zakázal a které patří do doby předislámské, tzv. džáhilijja. Problém je v tom, že tito lidé pošpiňují obraz islámu. Nemuslimové totiž nerozlišují mezi těmi, kdo následují skutečný islám a těmi, kdo se k němu jen lživě hlásí, ale řeknou jen: „Podívejte se na muslimy, co dělají!“ Je tedy třeba si na toto dát pozor a lidi před těmito novotami varovat a nenechat tyto zbloudilce, aby pošpinili obraz islámu.

—————

Zpět