Dobročinný dar

05.10.2018 07:35

Páteční kázání 5. 10. 2018, mešita v Praze, šejch Ahmad Rajab

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (sallalláhuʻalajhiwasallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Po té, co náš Pán, Požehnaný a Vznešený, zmínil Ráj, zmiňuje některé vlastnosti lidí, kteří v něm budou. Vznešený a Mocný Alláh praví v súře Rod Imránův: „Pospíchejte k milosti od Pána svého a k zahradě, jejíž šířka se rovná nebesům a zemi a jež připravena je pro bohabojné, kteří rozdávají almužny ve štěstí i v neštěstí…“ (3:133-134) To je v těžkostech i blahobytu, ve zdraví i nemoci, za jakýchkoli okolností, jak pravil Vznešený: „Ti, kdož rozdávají almužnu z majetku svého za noci i za dne, skrytě i veřejně, těm dostane se odměny u Pána jejich; takoví nemusí mít strach a nebudou zarmouceni.“ (Kráva, 2:274) To znamená, že nic je neodvádí od poslušnosti vůči Vznešenému Alláhovi a vynakládání majetku pro Jeho spokojenost, pěkného chování v jakékoli formě vůči těm, které stvořil, jejich příbuzným i jiným.

Vznešený a Mocný také pravil: „Ti, kdož vydávají jmění své na stezce Alláhově, jsou podobni zrnu, z něhož vyrůstá sedm klasů, z nichž každý má sto zrn. A Alláh mnohonásobně odplácí tomu, komu chce, neboť Alláh, je velkorysý, vševědoucí.“ (Kráva, 2:261)

Také pravil: „Těm, kdož vydávají jmění své na stezce Alláhově, aniž potom doprovázejí to, co vydali, výčitkami či špatností, těm dostane se odměny u Pána jejich a nemusí mít strach a nebudou zarmouceni.“ (Kráva, 2:262)

Alláh pravil: „Vy, kteří věříte! Nechť vás majetky vaše a děti vaše neodlákají od vzpomínání Alláha. A ti, kdož tak učiní, ti věru ztrátu utrpí. Rozdávejte z toho, co jsme vám uštědřili, dříve než každého z vás zastihne smrt a než vykřikne: ‚Pane můj, kdybys mi mohl dát odklad do lhůty blízké, abych mohl dávat almužny a stát se jedním z bezúhonných!‘ Ale Alláh nedá odklad duši žádné, když dostaví se lhůta její, a Alláh dobře je zpraven o všem, co děláte.“ (Pokrytci, 63:9-11)

Vznešený a Mocný také pravil: „Nikdy nedosáhnete pravé zbožnosti, dokud nebudete rozdávat z toho, co milujete – a cokoliv z věcí rozdáte, Alláh o tom dobře ví.“ (Rod cImránův, 3:92) Když byl seslán tento verš, Abú Talha řekl: „Proroku, Alláh praví ‚Nikdy nedosáhnete pravé zbožnosti, dokud nebudete rozdávat z toho, co milujete‘. Nejmilejší z mého majetku je mi zahrada Bajruhá‘ a tak jsem ji dal jako dobročinný dar pro Alláha a doufám, že mne za to odmění. Nalož s ní, jak tě k tomu Vznešený Alláh povede.“ Prorok (sAs) mu odpověděl: „Velmi dobře! Toto je majetek plodící zisk. Slyšel jsem, co jsi řekl, ale myslím, že bys měl tento majetek vynaložit na své nejbližší příbuzné.“ Abú Talha odpověděl: „Učiním tak, Posle Alláhův.“ A Abú Talha tento majetek rozdělil mezi své příbuzné a příbuzné z otcovy strany.

Abú Hurajra vyprávěl, že Posel Alláhův (sAs) řekl: „Pokaždé, když se Alláhův služebník probudí, sestoupí k němu dva andělé a jeden říká: ‚Ó Alláhu, odměň každého, kdo vynakládá svůj majetek kvůli tobě, a znič každého, kdo nedává.“ (všichni se na něm shodují)

Abú Kabša al-Anmárí (rAa) vyprávěl, že slyšel Proroka (sAs) říkat: „Přísahám při Alláhovi na tři kvality, o kterých vám řeknu, a pamatujte si je dobře: 1) Bohatství člověka se nezmenší dobročinným darem, 2) Alláh zvýší čest člověka, který trpělivě snášel útlak, 3) kdo začne žebrat, tomu Alláh otevře bránu chudoby.“ (či použil podobné slovo) Podle Abú Ísá je to dobrý a správný hadís.

Dobročinný dar a vynakládání majetku na cestě Alláhově je velmi prospěšné a přináší řadu výhod:

1) Znamená to očištění majetku i těla, jak pravil Vznešený Alláh: „Ber za jmění jejich almužnu, kterou je očišťuješ a ospravedlňuješ! Modli se za ně, neboť modlitba tvá bude pro ně uklidněním – a Alláh je slyšící, vševědoucí.“ (Pokání, 9:103)

2) Chrání člověka před neštěstím a nemocemi, a proto Prorok (sAs) říká: „Lečte své neduhy dobročinným darem.“

3) Dobročinný dar chrání člověka před neštěstím. Vypráví se, že Prorok (sAs) řekl: „Kdo koná, jak se patří, bude ochráněn před neštěstím. Dobročinný dar daný potají tiší Alláhovu zlobu. Dobré vztahy s příbuznými prodlužují věk.“

4) Dobročinný dar daný potají tiší Alláhovu zlobu

5) Dobročinný dar chrání člověka před horkem a ohněm. Prorok (sAs) říká: „Každý člověk se v Soudný den schová do stínu svého dobročinného daru, dokud nebudou rozsouzeni.“ Také říká: „Ke každému z vás promluví Alláh a nebude mezi vámi žádný přímluvce, pohlédne vpravo a uvidí jen to, co vykonal, pohlédne vlevo a uvidí jen to, co vykonal, podívá se před něho a uvidí jen Oheň pekelný před jeho tváří. Chraňte se tedy před Ohněm pekelným, i kdybyste měli dát jen půl datle jako dobročinný dar. Kdo nemá ani to, tak alespoň dobrým slovem.“ (všichni se na něm shodují)

Žádný muslim by se neměl ochuzovat o tuto velkou odměnu, každý podle svých možností, kdo nic nemá, tak alespoň dobrým slovem. Nezapomínejte, bratři a sestry, abyste vždy, když konáte nějaký zbožný čin, upřímně pojali úmysl s tím, že to vykonáváte pro Alláha. Nechť Alláh od nás všech přijme naše zbožné činy.

 

 

—————

Zpět