Dobré způsoby při jednání s lidmi

20.12.2019 15:28

Páteční kázání 20. 12. 2019, šejch Usama al-Deiri, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jen Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Muslim je člověk, se kterým se dobře jedná, je laskavý a přátelský, je lidem nablízku, mají ho rádi a on má rád je. Na nás je, abychom se snažili získat tyto vlastnosti. Prorok (sAs) řekl: „Mám vám říct, koho se nesmí dotknout oheň pekelný?“ Odpověděli: „Ale ano, Posle Alláhův.“ Řekl: „Oheň pekelný se nesmí dotknout toho, kdo je laskavý a přátelský, je vždy k dosažení a dobře se s ním jedná.“

Komu byla odepřena láska lidí a soužití s nimi, tomu bylo odepřeno dobro. Prorok (sAs) řekl: „Věřící chová náklonnost k lidem. Kdo nechová náklonnost k nikomu a náklonnost není chována k němu, ten není dobrý.“ Kdo chce žít společně s lidmi, musí se vynasnažit být k nim dobrý. Být trpělivý, když něco nedělají dobře, neprozrazovat jejich chyby, být shovívavý k jejich pochybením, nehledat na nich chyby, nenadávat a neklít. Věřící se vyjadřuje slušně, má čistou duši. Prorok (sAs) řekl: „Opravdový věřící se neposmívá a nekleje, není neslušný a neuráží.“

Služebníci Alláhovi, když se zeptali Proroka (sAs) na opravdovou víru, vysvětlil, že spočívá v dobrém jednání s lidmi. Amr bin Abasa (rAa) vyprávěl, že přišel za Prorokem (sAa) a zeptal se ho: „Posle Alláhův, co je to islám?“ Odpověděl: „Islám znamená dobře mluvit a dát najíst.“ Zeptal se: „Co je to víra?“ Odpověděl: „Víra znamená trpělivost a tolerantnost.“ Zeptal se, jaký islám je lepší? Odpověděl: „Islám takového člověka, u něhož se ostatní nemusí bát jeho jazyka ani ruky.“ Zeptal se, jaká víra je lepší? Odpověděl: „Dobré mravy.“ Zeptal se, jaký odchod je lepší? Odpověděl: „Když opustíte to, co nemá rád váš Pán, Mocný a Vznešený.“ Podívejte se, služebníci Alláhovi, na islám na nejvyšší úrovni a na víru v té nejlepší podobě, jak se usadila v takovém člověku, který má co nejlepší vztah se Všemohoucím Alláhem a který se dobře chová k lidem. Dávejte si pozor, abyste mluvili s lidmi přátelsky, volte laskavá slova, co nejpříjemnější. Všemohoucí Alláh praví: „Mluvte laskavě s lidmi“, tedy buďte laskaví, přátelští.

Kdo chce dosáhnout dokonalosti ve víře, musí přát lidem to dobré, musí jim přát to, co by si sám přál. Prorok (sAs) řekl: „Věřícím se člověk stává tehdy, když svému bratru ve víře přeje to, co by si sám přál.“

Když muslim jedná s lidmi, jedná moudře, když radí, sleduje tím poučení. Takto Všemohoucí Alláh radí svému Prorokovi (sAs): „Vyzývej k cestě Pána svého moudrostí a kázáním krásným a veď s nimi spor slovy nejlepšími! Pán tvůj zná nejlépe ty, kdož z cesty Jeho zbloudili, a zná dobře i ty, kdož správně jsou vedeni.“ (16:125)

Islám přikazuje utvářet člověka, osidlovat země, zakazuje vzájemné boje a spory. Žádná stavba není vztyčena, žádné základy položeny, pokud existují spory a špatné smýšlení. Prorok (sAs) řekl: „Dávejte si pozor na to, jak smýšlíte, neboť smýšlení je ošidnější než řeč.“ Jednání s lidmi znamená být spravedliví, když jsou spravedliví, chválit je, když udělají něco dobře. Všemohoucí Alláh praví: „Vy, kteří věříte! Buďte přímí před Alláhem a buďte svědky spravedlivými. Nechť nenávist k lidu nevěřících vás neuvede do hříchu tím, že budete nespravedliví. Buďte spravedliví – a to je blíže k bohabojnosti – a bojte se Alláha, neboť Alláh je dobře zpraven o všem, co děláte.“ (5:8) Naše víra nás učí, abychom zvážili názor druhého člověka, který s námi v něčem nesouhlasí, abychom mu neupírali jeho právo. Všemohoucí Alláh praví: „… nepoškozujte v ničem lidi…“ (11:85)

Vězte, že toto jsou zásady naší víry, kterou nám dal náš Vznešený prorok Muhammad (sAs), přičemž Všemohoucí Alláh praví: „A neposlali jsme tě leč jako znamení milosrdenství pro lidstvo veškeré.“ (21:107) Prorok (sAs) byl milosrdenstvím ve své duši, svými mravy, svým jednáním se všemi lidmi, těmi, kdo v něho uvěřili, i těmi, kdo mu oponovali. A když mu řekli: „Posle Alláhův, proklej modloslužebníky“, tak řekl: „Nebyl jsem poslán jako ten, kdo provolává kletby, byl jsem poslán jako milosrdenství.“ Tedy byl jsem poslán, abych přiblížil lidi Alláhovi a Jeho milosrdenství, a nebyl jsem poslán, abych je od něj vzdálil.

Je třeba, aby byl muslim k lidem milosrdný, aby je miloval, aby se snažil jim vyhovět, když něco potřebují, aby šířil dobro, náklonnost a přátelství ve své společnosti, aby pracoval na tom, aby se tato jeho společnost zlepšovala a byla silnější.

Ó Alláhu, dej, ať je naše víra dobrá, dej nám dobré mravy a dobré jednání, které Tě učiní spokojeným.

 

—————

Zpět