Dobré vedení a jeho vliv na povznesení společnosti

10.06.2022 00:29

Datum: 10. červen 2022 (11. dul qi´da 1443 H), imám: Dr. Usama al-Deiri, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Nejvznešenější Alláh – chvála Mu – vznesl do života člověka světlo víry a uhladil morálku věřících. Jejich mysl a srdce byla prozářena světlem vědění a správnými hodnotami. Do tohoto byla také zahrnuta praktická výchova prostřednictvím dobrého vedení, které má velký vliv jakožto živoucí ukázka následování cesty Nejvznešenějšího Alláha – chvála Mu. Vedení znamená následování ideálu v životě. Kdo si nevezme dobrý příklad v životě, komu nebude vzorem někdo zbožný, kdo se dobře chová, u toho najde úrodnou půdu ďábel, pohltí ho a svede ho na scestí. Všemohoucí Alláh praví: „Vidíš tohoto, jehož jsi poctil více než mne? Dáš-li mi odklad až do dne zmrtvýchvstání, já věru zkrotím potomstvo jeho všechno kromě několika málo!“ (17:62) Zkažení lidé ho povedou k chybování a následování tužeb, zlo a škoda z toho plynoucí se odrazí na společnosti zničením její konstrukce a pilířů, na rodině jejím rozdrobením a zpřetrháním jejích vztahů, stane se nebezpečným prvkem ve společnosti, který otřese jejím bezpečím a stabilitou.

Proto Všemohoucí Alláh poslal proroky a posly – alajhim as-salátu wa-s-salám – s tou nejlepší a nejdokonalejší morálkou, aby byli lidem vzorem a tím se zlepšila a povznesla společnosti a lidé v ní a zavládlo dobro a mír. Všemohoucí Alláh praví: „A toto jsou ti, jež Alláh správně vedl – jdi tedy po správné cestě jejich! Rci: ‚Nežádám za to od vás odměnu žádnou, vždyť toto je pouze připomenutí lidstvu veškerému!“ (6:90) Naším dobrým příkladem a nejvyšším ideálem je náš Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – jehož máme podle příkazu Nejvznešenějšího Alláha následovat a nechat se jím vést v tom, co říkal, co dělal, v jeho morálce, neboť je to ta nejdokonalejší, nejlepší a nejvznešenější morálka. Nejvznešenější Alláh praví: „A věru máte nyní v Poslu Alláhově příklad překrásný pro každého, kdo doufá v Alláha a v den poslední a kdo Alláha hojně vzpomíná.“ (33:21)

Kdo jde ve stopách Proroka – salla lláhu alajhi wa sallam – nechá se jím vést, řídí se jeho tradicí a morálkou, bude povznesen na nejvyšší stupně dokonalosti a díky němu se zlepší i společnost. Byl nejlepším vzorem pro lidstvo. Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Hvězdy jsou na nebi zdrojem bezpečí, a když zmizí, postihne nebesa osud, který byl přislíben (pohltí je temnota). Já jsem zdrojem bezpečí pro své druhy, a když odejdu, postihne mé druhy osud, který jim byl přislíben. Moji druhové jsou zdrojem bezpečí pro islámskou ummu, a když odejdou, postihne ji osud, který jí byl přislíben.“

Od člověka se žádá, aby byl dobrým příkladem slovem i činem pro ostatní lidi, aby se stal účinným a nápravným prvkem společnosti. Všemohoucí Alláh nám sděluje, že toto je jedna z vlastností věřících. Všemohoucí Alláh praví: „… a ti, kdož říkají: ‚Pane náš, dej nám v manželkách našich i potomcích našich oka ochlazení a učiň nás vzorem bohabojným,‘ takoví odměněni budou komnatami rajskými, neboť trpěliví byli – a setkají se tam s pozdravem i přivítáním a budou tam nesmrtelní. A jak krásné to bude místo přebývání a umístění.“ (25:74-76)

Je povinností a odpovědností každého otce a matky, každého vychovatele, aby byli svým dětem a těm, koho učí, dobrým příkladem a jedněmi z těch, kteří vedou naši společnost v dějinách – jako Abú Bakr as-Siddíq – radija lláhu anhu – svou milosrdností a laskavostí, Umar ibn al-Chattáb – radija lláhu anhu – spravedlností, Uthmán ibn Affán – radija lláhu anhu – dobrotou a štědrostí, Alí ibn Abí Tálib – radija lláhu anhu – odvahou a věděním a jako ostatní druhové svou vírou a správným vedením. V jejich čele stojí náš Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – v dokonalosti své zbožnosti, dobrých mravech, v jednání a vztazích se svými příbuznými, svou rodinou, svými druhy a všemi lidmi.

Je třeba, abychom svým dětem dávali za vzor zářné příklady z dějin naší islámské ummy, jakým je například Saláhuddín al-Ajjúbí, který přísahal, že se neusměje, dokud neosvobodí požehnanou mešitu al-Aksá. Dokázal to díky svému odhodlání a úsilí. K těmto skvělým vzorům by měla mládež vzhlížet, tím ochráníme jejich mysl před odkloněním se špatným směrem za fiktivními vzory, které nabízí film, nebo za pokleslými vzory v myšlení, kultuře a morálce, které rozsévají jed na sociálních sítích s cílem proslavit se a dosáhnout materiálních zisků. Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Všichni o někoho pečujete a každý jste za někoho zodpovědný. Imám pečuje o svou obec a je za ni zodpovědný, muž pečuje o svou rodinu a je za ni zodpovědný, žena pečuje o domácnost svého manžela a je za ni zodpovědná, sluha pečuje o majetek svého pána a je za něj zodpovědný.“

Výchova se správným vedením se projeví tak, že vštípí lidem ducha pospolitosti a spolupráce při vykonávání činností a plnění úkolů. Všichni se nechávají vést někým, kdo je živoucím příkladem a nejvyšším vzorem ve vynakládání prostředků, dávání, obětování a sebeobětování. Když se lidé nechali vést tím nejlepším vzorem, naším Prorokem – salla lláhu alajhi wa sallam – vznikla jedinečná islámská společnost, společnost vynakládající prostředky a obdarovávající, společnost, ve které každý jednotlivec tvoří celek, neboť byl vychován podle vznešených, vznosných pokynů a ctnostné vysoké morálky.

Kdo se odvrací od přímé cesty, odchyluje se, vydal se cestou neposlušnosti, cestou ďábla, kterým se nechávají vést na tomto světě, následují svůj chtíč, bude litovat a utrpí škodu na tomto i na onom světě, ponese své břímě i břímě toho, kdo ho následoval a konal podle něj. Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Kdo zavede dobrou praxi v islámu, dostane se mu za ni odměny a také odměny za ty, kdo se touto praxí řídili po něm, aniž by to jakkoli snížilo jejich odměnu. Kdo zavede špatnou praxi v islámu, ponese její břímě i břímě těch, kdo se podle ní řídí, aniž by to jakkoli zmenšilo jejich břímě.“ V Soudný den budou tyto hříchy a neposlušnost připsány k jeho činům a potká ho jeho osud. Všemohoucí Alláh praví: „Jsou mezi lidmi někteří, kdož berou si vedle Alláha jiné, jemu na úroveň postavené, a které milují, jako milují Alláha. Avšak ti, kdož uvěřili, ti v lásce své k Alláhovi jsou silnější. Kéž by viděli ti, kdož jsou nespravedliví, až spatří trest, že síla je jedině u Alláha a že Alláh strašný je ve Svém trestání! A až se zřeknou ti, kteří byli následováni, těch, kdož je následovali, a až spatří trest a svazky jejich vzájemné budou zpřetrhány, zvolají ti, kdož je následovali: ‚Kéž bychom se mohli navrátit a zříci se jich tak, jako oni se nyní zříkají nás!‘ A takto jim Alláh ukáže činy jejich k zármutku jejich. A nebude pro ně úniku z ohně pekelného!“ (2:165-167)

Prosím mocného Alláha, aby chránil Své služebníky, všechny země a aby chránil jejich obyvatele před sejitím na scestí.

—————

Zpět