Dobré chování

20.06.2014 17:05

Pátešní kázání z 22.8.1435/20.6.2014, šejch Muhammad al-Masri, mešita v Praze

Ve jménu Alláha, Milostivého, Smilovného

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Ten, koho Alláh uvede na správnou cestu, toho z ní nikdo nesvede, a ten, komu Alláh dá zbloudit, toho už na správnou cestu nikdo neuvede. Dosvědčuji, že není Božstva kromě Alláha a že Muhammad (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Celou zem ozářilo světlo islámu, poselství nejlepšího z lidí, proroka Muhammada (nechť ho Alláh pochválí a ochrání). Toto poselství, které v sobě nosí milosrdenství pro všechny světy a čistotu a dobro pro všechny lidi. Každá věc, ke které lidská přirozenost a zdravý rozum vyzývají, je v islámu doporučovaná. A každá věc, kterou zdravý rozum a přirozená povaha odmítají, je v islámu zakázaná a varuje se před ní. Islám vyzývá k očištění duší, nápravě srdce i zevnějšku a nápravě mravů a chování. Alláh říká (ve významu) o nositeli tohoto poselství, proroku Muhammadovi (nechť ho Alláh pochválí a ochrání):„Vždyť vskutku povaha tvá je vznešená.“ (Pero:4).

Bratři a sestry v islámu. Dobré chování je jednou ze základních věcí, bez kterých víra nikdy nemůže být kompletní, a zároveň je to jeden ze způsobů, jak se islám navenek projevuje. Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) říká: „Nejúplnější víru mají ti lidé, kteří mají nejlepší chování. A nejlepší z vás jsou ti, kteří se chovají nejlépe ke svým ženám.“ (Autentický výrok podle Ibn Hibbána a Alhákima). A také řekl: „Dobro (albirr) je dobré chování.“ (Výrok ve sbírce Sahíh Muslim).

Věřící! Dobré chování je příčinou pro pozvednutí člověka do vysokých, vznešených stupňů. Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) řekl: „Já se zaručím domem na okraji ráje pro toho, kdo zanechá pří, i kdyby měl pravdu. A zaručím se domem uprostřed ráje pro toho, kdo zanechá lží, i kdyby jen z legrace. A zaručím se domem na nejvyšším místě v ráji pro toho, jehož chování bude vznešené.“ (Autentický výrok podle an-Nawawiho). Ve sbírce Sahíh al-Buchárí Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) řekl: „Ti z vás, kteří mají nejlepší chování, patří k nejlepším z vás.“ Věřící může svým dobrým chováním dosáhnout vysokých stupňů nejlepších věřících, pokud jeho dobré chování bude jeho praxí a bude se odrážet v jeho slovech i činech. Abú Hurajra vyprávěl: „Alláhův posel (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) byl tázán na věc, která bude nejčastější příčinou vstupu lidí do ráje. Odpověděl: ‚Bohabojnost a dobré chování.‘“(Autentický výrok podle Ibn Hibbána). A také řekl: „Věřící může svým dobrým chováním dosáhnout stupeň toho, kdo se hodně postí a modlí se v noci.“ (Autentický výrok podle Ibn Hibbána, což potvrzuje i podobné, autentické vyprávění i Hákima).

Dobré chování, má, služebníci Alláhovi, ve vašem náboženství vznešené postavení. Člověk dobrých mravů bude nejmilejší a nejbližší k proroku Muhammadovi (nechť ho Alláh pochválí a ochrání), člověku vznešených mravů. Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) řekl: „Ti z vás, kteří mají nejlepší chování, patří u mě k nejoblíbenějším a budou v Den zmrtvýchvstání mezi těmi, kdož budou ode mě nejblíže.“ (Výrok ve sbírce Sahíh al-Buchárí). A také říká: „K nejlepším z vás patří ti, kteří mají nejlepší chování.“ (Výrok ve sbírce Sahíh al-Buchárí). Dobré slovo je almužna (sadaqa) a úsměv do tváře tvého bratra je sadaqa. Zamyslete se nad těmito velkolepými verši z Alláhovy knihy (ve významu): „Což odměnou za dobré se něco jiného než dobré může stát?“ (ar-Rahmán:60), „Mluvte laskavě s lidmi“ (al-Baqara:83), „A nezapomínejte si vzájemně prokazovat velkomyslnost“ (al-Baqara:237).

Z velkolepých uctívání a pilířů islámu je jasně vidět úzký vztah mezi náboženstvím a dobrým chováním, mezi uctíváním a slušností. Například modlitba odrazuje od ohavností a špatností. Sadaqa očišťuje muslima, ohledně půstu se píše (ve výroku):„Kdo nezanechá lživých řečí a jednání podle nich a špatného chování k lidem, tak není třeba, aby se zdržoval jídla a pití (při půstu)“ a ohledně pouti Alláh říká (ve významu): „Pouť budiž konána v měsících známých. Ten, kdo se zavázal vykonat v nich pouť, nechť zdržuje se žen, prostopášnosti a hádek během pouti!“ (al-Baqara:197). Člověk, jehož uctívání mu nepomáhá očistit duši, zlepšit chování a vztah k Alláhu a k lidem, tak ať se zamyslí sám nad sebou, aby potom nepatřil mezi ty, kteří o vše přijdou. Ve výroku stojí: „Při Alláhu, nestane se věřícím! Při Alláhu, nestane se věřícím! Při Alláhu, nestane se věřícím ten, jehož soused není v bezpečí před jeho zlem!“ A v dalším výroku stojí: „Kdo věří v Alláha a v Poslední den, nechť poctí svého hosta! A kdo věří v Alláha a v Poslední den, nechť říká dobro, nebo nechť zmlkne!“ A v dalším výroku stojí: „Stud je jedna ze součástí víry.“

—————

Zpět