Dobré a špatné zakončení

03.05.2013 23:57

Páteční kázání  3. 5. 2013 (23. džumádá th-thání 1434), šejch Samer Shehadeh, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a jen Jeho o pomoc a odpuštění prosíme. Dosvědčuji, že není Božstva kromě Alláha a že Muhammad (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Alláh nám přikázal konat dobro a vyhýbat se hříchům, což platí obecně po celý náš život. Zvláštní důraz je však v Koránu i v sunně kladen na poslední okamžiky života. Skutky i celé životy lidí jsou hodnoceny podle toho, jak byly zakončeny. Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) řekl: „Skutky závisí za zakončení.“ Toto objasnil v jiném výroku, ve kterém říká: „Přísahám při tom, v jehož ruce je má duše, že člověk může (celý život) konat dobré skutky a až když je mezi ním a rájem jen krok, předběhne ho osud a on udělá skutek, který patří do pekla, a tak do něj vstoupí; a člověk může (celý život) dělat špatné skutky a až když je mezi ním a peklem jen krok, předběhne ho osud a on udělá skutek, který patří do ráje, a tak do něj vstoupí.“

Co tím Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) myslel? Znamená to snad, že člověk se může celý život upřímně snažit, ale pokud je mu souzeno peklo, tak stejně půjde do pekla? Samozřejmě že ne! Alláh nikomu nekřivdí. Alláh říká ve svatém výroku, který o něm vypráví Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání): „Ten, kdo se ke Mně přiblíží jen o píď, přiblížím se Já k němu o loket; a ten, kdo se ke Mně přiblíží o loket, přiblížím se Já k němu o sáh; a k tomu, který ke Mně půjde, k tomu Já poběžím!“ Alláh tedy neodmítne nikoho, kdo se k Němu přiblíží s čistým srdcem. Řeč je zde o člověku, který sice koná dobré skutky, ale v srdci skrývá mnoho špatného. Takový člověk, ani žádný jiný, neobelstí Alláha. Alláh vidí do srdce každého člověka a ví, kdo z nich má špinavé a nemocné srdce, a to má napsané u Sebe v osudu, který takového člověka předběhne těsně před smrtí a projeví to, co skrýval v srdci.

Snaha o získání dobrého zakončení je starostí všech zbožných. Alláh říká v Koránu (ve významu): „A odkázal víru tuto Abraham synům svým, a také Jakub pravil: ,Synové moji, Alláh pro vás věru vyvolil náboženství, a proto nesmíte zemřít, aniž se do vůle Jeho odevzdáte!‘“ (2:132). A Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) často prosil Alláha slovy: „Bože, ty převracíš a navádíš srdce, jak chceš, naveď naše srdce k Tvé poslušnosti!“

Špatné zakončení má své důvody. Pokud se jim chceme vyhnout, je třeba je znát. Jde především o tyto věci:

·  Neupřímnost víry a další nemoci srdce: Když člověk dělá dobré skutky nikoliv pro Alláhovu spokojenost, ale pro jiné cíle, a má v srdci pokrytectví, pýchu, závist a další nemoci, nemůže zpravidla dostat jiné než špatné zakončení. Nemocné srdce je ve skutečnosti podstata všech příčin, které vedou ke špatnému zakončení. Jaké je řešení pro takového člověka? Takové srdce může vyléčit jen Alláh, a proto je na člověku, který chce vyléčit své srdce, aby si napravil úmysl a uvědomil si, co vlastně ze svého života chce. Musí pochopit, že nejvznešenějším cílem je získat si Alláhovu spokojenost. Poté mu nezbývá nic jiného než neustále poníženě prosit Alláha o odpuštění a vyčistění srdce.

·  Hlásání dobra a konání zla: Další příčinou špatného zakončení je, když člověk hlásá něco, co sám nedělá. Doporučuje lidem konat dobro, ale sám koná zlo. Takovéto pokrytecké chování má většinou za následek špatné zakončení. Uvědom si, že vše dobré, co se naučíš, máš povinnost praktikovat, jinak to bude důkaz proti tobě v Soudný den.

·  Doručování pomluv a pomlouvání zbožných: Již dávno se potvrdilo, že člověk, který pomlouvá a uráží proroky, Prorokovy společníky a učence, mívá špatné zakončení. Stejně tak dopadá i člověk, který doručuje pomluvy. Někdo někoho pomluví v jeho nepřítomnosti a nějaká třetí osoba tuto pomluvu doručí člověku, kterého se to týká. Takový člověk dokáže napáchat takové zlo, že si zasloužil, aby jeho trestem bylo špatné zakončení. Pokud chceš, aby tvůj život byl zakončen dobře, nikdy nedoručuj pomluvy a nikdy neposlouchej ty, kteří urážejí někoho z proroků, z Prorokových společníků nebo z učenců.

· Křivda a zpřetrhání příbuzenských svazků: Alláh říká (ve významu): „Obrátíte-li se zády, pak zajisté budete šířit pohoršení na zemi a zpřetrháte své příbuzenské svazky. Toto jsou ti, jež Alláh proklel, hluchými je učinil a zraky jejich oslepil.“ (47:22-23). A Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) řekl: „Žádný hřích si nezaslouží tak rychlý trest jako křivda a zpřetrhání příbuzenských svazků.“ Pokud tedy chceš dobré zakončení, nechovej se ke svým příbuzným, jako by byli cizí a nekřivdi lidem. Jednej se všemi tak, jak bys chtěl, aby jednali oni s tebou. Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) řekl: „Prokazování laskavosti chrání před špatným zakončením.“

—————

Zpět