Dobrá srdce

18.11.2022 17:37

Datum: 18. listopadu 2022 (24. rabí´ath-thání 1444 H), imám: dr. Usáma al-Deiri, Mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.

S tím, jak je člověk zaneprázdněn tímto světem a jak ubíhají dny, člověk vnímá a zkoumá, co všechno má, napravuje, co zkazil, uchovává to, co je správné, ovšem to první, o co by se měl člověk zajímat a co by měl zkoumat, je jeho srdce, které je uprostřed. Tento orgán, který je nejčestnějším orgánem člověka, pánem všech jeho orgánů. Je-li v pořádku, je v pořádku i mluva, jsou v pořádku i jeho ostatní orgány. Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „V těle je kus masa a je-li v pořádku, je v pořádku celé tělo, ale není-li v pořádku, zkazí se celé tělo. Je to srdce.“

Nejlepšími z těchto srdcí jsou taková, která jsou upřímná a která se upokojují připomínáním si svého Pána. Všemohoucí Alláh praví: „… v den, kdy nikomu ani majetek, ani synové neprospějí – kromě těch, kdož se srdcem upřímným k Alláhovi přijdou…“ (26:88)

Upřímné srdce je srdce, které zůstalo nedotčeno chtíčem, zůstalo ušetřeno pochybností, uctívání něčeho jiného, lásky k něčemu jinému než k Všemohoucímu Alláhovi, strachu z něčeho jiného a naděje upínající se k něčemu jinému než k Alláhovi, spoléhání se na něco jiného než na Alláha, je to srdce prosté hříchů a poskvrny. Ve sbírce správných hadísů imáma Muslima se traduje podle Abú Hurajry – radija lláhu anhu – že Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Lidé, jejichž srdce jsou jako srdce ptáků, vejdou do Ráje.“ Jsou tím míněna upřímná, čistá srdce, bez hříchu, bez chyby, dbající na správné vedení a oddanost, následování a dobré zacházení, žijící na tomto světě v míru, užívající si na Onom světě zahrad Ráje.

Upřímné srdce prochází různými fázemi:

1) srdce bez zášti, nenávisti, závisti, přeje druhým to dobré, brání lidi před zlem, s těmito vlastnostmi dosahuje jeho víra dokonalosti; Prorok – alajhi as-salátu wa-s-salám – řekl: „Věřícím je teprve ten, kdo druhému přeje to, co přeje i sobě.“

2) přiblížení se k Onomu světu a oproštění se od tohoto světa pomocí askeze podle toho, jak je v moci člověka, jakmile věřící dosáhne této fáze, stane se díky Všemohoucímu Alláhovi jeho jedinou starostí starost o Onen svět, jeho bohatstvím je jeho srdce, dostane se mu obživy, ani neví jak. Jak je řečeno v hadísu: „Komu se stane Onen svět jediným cílem, tomu Alláh uspořádá všechny záležitosti, učiní jeho srdce bohatým a tento svět k němu přijde, ať chce či ne.“

3) poslední fází je fáze předcházející oběma zmíněným, kdy se srdce věřícího naplní láskou k Všemohoucímu Alláhovi, zcela prosákne touto láskou, až se stane láska k Všemohoucímu Alláhovi mocnější než jakákoli jiná láska. Všemohoucí Alláh praví: „Avšak ti, kdož uvěřili, ti v lásce své k Alláhovi jsou silnější.“ (2:165)

Upřímné srdce vykazuje znaky, podle kterých se rozpozná a odliší od ostatních. Podívejme se všichni na tyto znaky, abychom zjistili, kde se nacházejí naše srdce. Pokud se naše srdce vyznačují těmito vlastnostmi, pak můžeme chválit Alláha, pokud ne, tak můžeme zpytovat své svědomí, hledat důvody odloučení.

Jedním z těchto znaků je, aby se člověk oprostil od tohoto světa, aby se usadil na Onom světě, našel tam své místo, aby byl jako jeden z těch, kdo tam jsou, jako by přišel na tento svět jako cizí člověk, který si jen vezme, co potřebuje, a zase se vrátí, odkud přišel, jak řekl Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – Abdulláhovi ibn Umar: „Buď na tomto světě jako cizí člověk nebo jako někdo, kdo jen prochází.“

Dalším z těchto znaků je, že takový člověk touží po poslušnosti jako hladový po pokrmu, žíznivý po vodě, nemocný po léku, protože v poslušnosti vidí klid duše, naplnění její prázdnoty. Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – se uchýlil k modlitbě vždy, když se něco stalo: „Zavolej k modlitbě a upokoj nás s její pomocí, Bilále.“

Dalším znakem upřímného srdce je to, že se neustále připomíná, aby se člověk obracel k Alláhovi. Jak řekl jeden moudrý: „Největšími ubožáky jsou ti, kteří opustili tento svět, aniž by okusili to nejlepší v něm.“ Zeptali se ho: „A co je na něm to nejlepší?“ Odpověděl: „Láska k Alláhovi, Jeho společnost, touha po setkání s Ním, těšení se z toho, že si Ho připomínáme a posloucháme Ho.“

Dalším znakem upřímného srdce je to, že si člověk nepřestává připomínat svého Pána, neúnavně Mu slouží, pobývá kromě Něho pouze ve společnosti těch, kdo ho k Němu vedou a kdo mu Ho připomínají.

K dosažení takového srdce vedou různé způsoby, kterými se může člověk řídit, aby toho dosáhl, např.:

Vše, co dělá, dělá pro Všemohoucího Alláha a nikoho a nic k Němu nepřidružuje. Zajd ibn Thábit vyprávěl, že Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Jsou tři věci, kvůli kterým zloba nikdy nevstoupí do srdce muslima: upřímná oddanost Alláhovi v konání, upřímná rada vládnoucím a dodržování páteční modlitby. Budete-li se modlit prosebné modlitby, budou vyslyšeny.“

Dalším prostředkem, jedním z nejdůležitějších, jsou prosebné modlitby. Věřící prosí o to, aby měl upřímné srdce. Všemohoucí Alláh praví: „Když se tě zeptají služebníci Moji na Mne, věz, že jsem blízko a že odpovím na prosbu prosícího, když mne poprosí. Nechť však na výzvu Mou odpoví a nechť ve Mne věří – snad půjdou cestou správnou!“ (2:186)

Recitace Koránu je skvělým prostředkem k dosažení upřímného srdce. Je nejvýznamnějším lékem k vyléčení neduhů srdce. Všemohoucí Alláh praví: „Ó lidé, nyní vám přišlo od Pána vašeho varování a uzdravení toho, co v hrudích je skryto, i správné vedení a milosrdenství pro věřící.“ (10:57)

Dalším je zdravení, které spojuje jednotlivá srdce, šíří lásku a odstraňuje nenávist a zlobu mezi muslimy. Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Do Ráje nevstoupíte, když nejste věřící, a nebudete věřícími, nebudete-li se mít navzájem rádi. Mám vám říct, co máte dělat, abyste se měli navzájem rádi? Zdravte se navzájem.“ (podle Muslima)

Toto jsou způsoby jak dosáhnout upřímného srdce. Kdo chce mít upřímné srdce, nechť se jich drží a jedná podle nich. Lidé upřímného srdce jsou úspěšní a oblíbení, jsou blízcí Alláhovi. Abdulláh ibn Amr – radija lláhu anhu – vyprávěl, že se někdo Proroka – salla lláhu alajhi wa sallam – zeptal, kdo z lidí je nejlepší, a on odpověděl: „Každý, kdo má čisté srdce a je upřímný.“ Řekli mu: „Víme, co znamená být upřímný, ale co znamená mít čisté srdce?“ „Znamená to být čistý, bohabojný, bez hříchu, bez křivdy, bez zloby a závisti.“

—————

Zpět