Den zmrtvýchvstání a největší soud

04.05.2012 21:21

Páteční kázání 4. 5. 2012 (13. džumádá th-thání 1433), šejch Samer Shehadeh, Mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a jen Jeho o pomoc a odpuštění prosíme. Dosvědčuji, že není Božstva kromě Alláha a že Muhammad (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Alláh říká (ve významu): „Každá duše okusí smrti, avšak vaše odměny vám budou předány úplné v Den zmrtvýchvstání. Ten, kdo bude oddálen od ohně a vpuštěn do ráje, ten zvítězí.“ (3:185). Budeš jedním z těch, kteří zvítězí, nebo budeš patřit k těm ostatním? Tato otázka by měla trápit každého věřícího muslima a nutit ho dělat maximum pro to, aby neprohrál svůj život. Pojďme v rychlosti nahlédnout do některých událostí Soudného dne!

Začátku vzkříšení předchází dvě zatroubení na roh. První zabije vše živé až na výjimky. Po druhém začnou lidé vstávat z mrtvých. Tehdy se nevěřící a pokrytci vyděšeně zeptají: „Běda nám! Kdo nás to probudil z našich loží?“ Věřící nebo andělé jim odpoví: „To je to, co Milostivý slíbil, a vyslaní (poslové) říkali pravdu!“ (36:52).

Po vzkříšení Alláh přikáže andělům, aby shromáždili veškeré lidstvo na jednom místě, které Alláh určil pro největší soud. Všichni budou shromážděni tak, jak je Alláh stvořil – bosí, nazí a neobřezaní. V místě shromáždění budou lidé čekat na začátek soudu, avšak za nesnesitelných podmínek. Slunce bude jen jednu míli nad hlavami a nebude jediné místo, kam se schovat. Jen jedna skupina lidí bude ve stínu, který Alláh stvoří pod Svým trůnem. Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) řekl: „Sedm lidí (tj. typů lidí) Alláh zahalí Svým stínem v den, kdy nebude žádného jiného stínu: Spravedlivý vůdce, mladík, který vyrostl v uctívání Alláha, muž, jehož srdce je pověšeno v mešitách, dva lidé, kteří se měli rádi pro Alláha, na tom se sešli i rozešli (tj. měli se rádi pro Alláha, dokud je smrt nebo něco jiného nerozdělilo), muž, kterého vyzvala vysoce postavená a krásná žena (tj. k cizoložství) a on řekl: ,Já se bojím Alláha‘, člověk, který dal almužnu (sadaqa) a ukryl ji tak, aby jeho levice nevěděla, co rozdává jeho pravice, a člověk, který si připomněl Alláha o samotě, a oči se mu naplnily slzami.“ Tento den bude nesnesitelný pro nevěřící a snadný pro bohabojné věřící. Alláh říká v Koránu, že Soudný den bude trvat padesát tisíc let – celou tu dobu budou nevěřící a jim podobní čekat na rozhodnutí nejvyššího soudu! Z tohoto důvodu budou nevěřící v Soudný den přísahat, že na Zemi strávili jen hodinu. Když jednou Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) připomněl, že Soudný den bude trvat padesát tisíc let, řekli někteří: „Jak dlouhý je to den!“ Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) na to řekl: „Přísahám při Tom, v Jehož ruce je má duše: Tento den bude ulehčen věřícímu tak, že pro něj bude snazší než jedna povinná modlitba!“ Nevěřící, pokrytci a hříšníci však budou čekat nesnesitelně dlouho a nebudou se moct schovat do žádného stínu, až nakonec začnou žádat posly, aby se přimluvili u Alláha za to, aby už začal soud. Každý z poslů se omluví ze strachu z hněvu Alláha v ten den, až dojdou k proroku Muhammadovi (nechť ho Alláh pochválí a ochrání), kterému bude dovoleno se přimluvit, a poté začne soud.

Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) řekl: „Není z vás jediný, se kterým jeho Pán v Den zmrtvýchvstání nebude mluvit bez žádného překladatele. Podívá se napravo a uvidí jen to, co vykonal. Podívá se nalevo a uvidí jen to, co vykonal. A podívá se před sebe a uvidí jen oheň před svou tváří. Chraňte se tedy před ohněm, i kdyby jen půlkou datle (tj. nakrmením chudého muslima půlkou datle)!“ Tento spravedlivý soud se řídí pravidlem, které Alláh zmínil v Koránu (ve významu): „Kdo přijde s dobrým skutkem, tak tomu náleží ještě lepší odměna a takoví budou v ten den v bezpečí před hrůzou. Ti však, kteří přijdou se špatným skutkem, budou vrženi po tvářích do ohně (a bude jim řečeno): ,Jste odměňováni za něco jiného, než co jste konali?‘“

Začne soud a první věc, na kterou bude člověk tázán, je konání povinné modlitby. Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) řekl: „První věcí, na kterou bude služebník v Den zmrtvýchvstání ze svých činů tázán, je jeho modlitba. Pokud ta bude dobrá, pak zvítězil a uspěl, a pokud bude špatná, pak prodělal a prohrál. A pokud z jeho modlitby něco ubyde, řekne svrchovaný a velkolepý Pán: ,Podívejte se, zda má Můj služebník něco dobrovolného (tj. nepovinnou modlitbu), aby se jí doplnilo to, co ubylo z povinnosti (tj. z povinné modlitby)!‘ A pak budou jeho ostatní činy podle toho.“ V tomto výroku jasně vidíme, proč je modlitba na prvním místě a proč je její zanedbávání hodnoceno jinak než zanedbání čehokoliv jiného. Poté bude člověk tázán na další čtyři věci. Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) řekl: „Nohy jediného služebníka se v Den zmrtvýchvstání nepohnou z místa, dokud nebude tázán na čtyři věci: Na svůj život, v čem ho strávil; na své vědomosti, co s nimi udělal; na svůj majetek a peníze, odkud je získal a na co je vynaložil a na své tělo, v čem ho opotřeboval.“ Máš připravené odpovědi? Pokud ne, tak na co čekáš?

 

 

—————

Zpět