Děkování Alláhovi za jeho dary

04.05.2018 17:56

Páteční kázání 4.5.2018, šejch Ahmad Rajab, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Ten, koho Alláh uvede na správnou cestu, toho z ní nikdo nesvede, a ten, komu Alláh dá zbloudit, toho už na správnou cestu nikdo neuvede. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (sallalláhuʻalajhiwasallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

K významným činům uctívání, jehož požehnáním je člověk obdařen nyní i později, patří děkování Vznešenému Alláhovi za dary, které nám věnoval. Alláh nám dává nespočet darů, jsou tak velkolepé a je jich tolik, že je nelze spočítat. Alláhovi patří chvála a dík.

Poděkování je definováno jako pokorné uznání milosti Toho, kdo ji dává.

Ibn al-Qajjim řekl: „Poděkování je stopa po milosti Alláhově, která zůstane na jazyku Jeho služebníka v podobě chvály a uznání, na srdci jako dosvědčení a náklonnost, na ostatních částech těla jako podvolení se vedení a poslušnost.

To dokazuje, že poděkování je postaveno na třech pilířích a těmi jsou:

1) uznání milosti srdcem

2) jeho vyslovení a chvála Toho, kdo dává, tedy Všemohoucího

3) jeho využití k poslušnosti vůči Tomu, kdo dává milost a prokazuje nám milost.

Vznešený Alláh pravil: „Buďte rodu Davidovu vděčni! Jak málo je však vděčných mezi služebníky Mými!“ (Sabá, 34:13) Tento verš znamená: „Rode Davidův, buďte vděční Alláhovi za to, čím vás obdaroval, tím, že budete poslušní a budete se řídit Jeho příkazy. Říká se, že služebníkem Alláhovým je ten, kdo vyjadřuje svůj vděk.

Abú Abdurrahmán Al-Hubalí řekl: „Modlitba je poděkování, půst je poděkování, všechno dobré, co vykonáš pro Alláha, je poděkování. Nejlepší poděkování je velebení.“ (podle ibn al-Džaríra)

Přikázání poděkování: Korán je plný příkazů poděkování, např. tato slova Vznešeného Alláha: „Buďte Mne pamětlivi a Já budu pamětliv vás, děkujte Mi a nebuďte nevděční!“ (Kráva, 2:152)

Pravil: „A uložili jsme člověku laskavost k rodičům jeho – neb nosila je matka jeho se samými nesnázemi a odstavila jej po dvou letech – řkouce: ‚Buď vděčný Mně i rodičům svým – neb u Mne je cíl konečný!‘“ (Luqmán, 31:14) Takto nás islám učí být vděčnými tomu, kdo pro nás udělal něco dobrého a prokazuje nám dobrou službu, a to v prvé řadě rodičům. Prorok (sAs) řekl: „Kdo není vděčný lidem, není vděčný Alláhovi.“

Alláh to přikázal i našemu Prorokovi (sAs) v jednom z veršů Koránu: „Naopak, Alláha uctívej a buď jedním z vděčných!“ (Skupiny, 39:66)

Přikázal to i věřícím. Alláh pravil: „Vy, kteří věříte, jezte z výtečných pokrmů, jež jsme vám uštědřili, a děkujte Alláhovi, jste-li Jeho služebníky!“ (Kráva, 2:172)

Jaké jsou plody vděku:

Je jednou z vlastností věřících:

Ve sbírce správných hadísů Muslima se traduje podle Suhajba (rAa), který vyprávěl, že Prorok (sAs) řekl: „Jak úžasné je být věřícím. Ve všem je pro něj dobro. To se týká jedině věřícího. Když se má dobře, vyjadřuje svůj vděk Alláhovi a to je pro něho dobré. Když se mu přihodí něco nemilého, je trpělivý a to je pro něho ještě lepší.“

Důvod spokojenosti Alláha se Svým služebníkem:

Vznešený Alláh pravil: „Jste-li vděční, pak ve vás (Alláh) nalezne zalíbení.“ (Skupiny, 39:7)

Bezpečí před trestem:

Vznešený Alláh pravil: „Co by dělal Alláh s vaším trestem, budete-li vděční a uvěříte-li?“ (Ženy, 4:147)

Více dobra:

Vznešený Alláh pravil: „A pomněte, když Pán váš prohlásil: ‚Budete-li vděční, rozmnožíme pro vás dobré.‘“ (Abraham, 14:7)

Velká odměna na Onom světě:

Vznešený Alláh pravil: „… a My odměníme vděčné.“ (Rod cImránův, 3:145)

Varování před nevděkem:

K tomu nám postačí zmínit se o jednom příběhu ze Vznešeného Koránu o trestu pro nevděčné a popření milosti. Vznešený Alláh pravil: „A věru měli obyvatelé Sabá‘ v sídlech svých znamení: dvě zahrady – zprava i zleva. Živte se z přídělu obživy Pána svého a buďte vděčni! A je to země výtečná a Pán váš je odpouštějící. Avšak odvrátili se od Nás a poslali jsme na ně záplavu hráze a vyměnili jsme jejich dvě zahrady za jiné dvě s plody hořkými, tamaryšky a s několika málo stromy lotosovými. Takto jsme je odměnili za to, že byli nevděční – což takto odměňujeme někoho jiného než nevděčníky?“ (Sabá‘, 34:15 – 17)

Každý muslim by měl za každých okolností velebit Alláha, děkovat Mu za Jeho dobrodiní a při využívání tohoto dobrodiní být vůči Němu, Vznešenému Alláhovi, poslušný.

—————

Zpět