Dávejme pozor na svá slova

29.07.2016 15:51

Páteční kázání 29. 7. 2016 (24. šawwál 1437), šejch Ahmad Rajab, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Ten, koho Alláh uvede na správnou cestu, toho z ní nikdo nesvede, a ten, komu Alláh dá zbloudit, toho už na správnou cestu nikdo neuvede. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Dávat si pozor na jazyk znamená, že má člověk mluvit jen dobře, nemá mluvit hrubě a nemá pomlouvat a urážet, mluvit neslušně atp.

Bratři a sestry, všechno, co člověk vysloví, se mu zapisuje. Alláh praví: „A člověk nevyřkne slovo jediné, aniž je vedle něho připraven dohližitel.“ (Qáf, 50:18)

Prorok (sAs) napomínal Mucáze bin Džabal, odmlčel se a pak ukázal na jazyk a řekl: „Drž toto pod kontrolou.“Mucáz se zeptal: „Proroku Alláhův, budeme souzeni za to, co říkáme?“ Prorok (sAs) odpověděl: „Kéž by tě tvá matka nenašla, Mucázi, jsou snad lidé uvrženi do Pekla na obličej nebo na nos za něco jiného více než za to, co řekli?“

Mucáz bin Džabal (rAa) vyprávěl, že Posel Alláhův (sAs) řekl: „Dokud mlčíš, jsi v bezpečí, jakmile promluvíš, bude to započítáno v tvůj prospěch nebo proti tobě.“

Prorok (sAs) řekl: „Když člověk vstane, všechny části jeho těla se skloní před jazykem a řeknou: ‚Buď bohabojný kvůli nám, protože jsme tvou součástí (tj. budeme odměněni nebo potrestáni podle tebe). Budeš-li rovný, budeme taky rovní, budeš-li pokřivený, budeme také pokřivení.‘“ (at-Tirmídhí)

Posel Alláhův (sAs) řekl: „Víra věřícího je správná, je-li správná jeho duše. Jeho duše je správná, pouze pokud je správný jeho jazyk.“ (Ahmed)

Ibn Mascúd řekl: „Přísahám při Jediném, není na světě nic jiného, co by potřebovalo dlouhé věznění, než jazyk.“

Další přednosti toho, když si člověk dává pozor na jazyk:

Je to cestou do Ráje, neboť Prorok (sAs) řekl: „Kdo mi zaručí, že si bude dávat pozor na to, co je mezi jeho čelistmi a jeho nohama, tomu zaručím Ráj.“ (al-Buchárí)

Zeptali se Proroka (sAs): „Jaký islám je lepší?“ Prorok (sAs) odpověděl: „Islám takového člověka, před jehož jazykem i rukama jsou ostatní muslimové v bezpečí.“ (všichni se na něm shodují) Také se od Proroka (sAs) traduje:„Muslimem je ten, před jehož jazykem a rukama jsou lidé v bezpečí, a emigrantem je ten, kdo emigruje od toho, co Alláh zakázal.“ cUqba bin cÁmer se zeptal: „Posle Alláhův, co je záchrana?“ Posel Alláhův (sAs) odpověděl: „Dávej si pozor na jazyk, drž se svého domova a lituj svých hříchů.“ (at-Tirmídhí)

K vlastnostem věřících patří, že si dávají pozor, aby mnoho nemluvili o záležitostech jiných lidí, aby nemluvili zbytečně, neříkali nesmysly. Vznešený a Všemohoucí Alláh pravil: „… a když kolem řečí hnusných jdou, míjejí je důstojně…“ (Spásné zjevení, 25:72) Posel Alláhův (sAs) řekl: „Kdo věří v Alláha a v Soudný den, nechť mluví dobře, nebo ať mlčí.“ (všichni se na něm shodují)

Islám nabádá muslimy, aby nemluvili o všem, co slyší. Prorok (sAs) řekl: „Je dostatečným hříchem pro člověka, když mluví o všem, co zaslechne.“ Muslim by neměl být příliš upovídaný, domýšlivý a arogantní. Džábir (rAa) vyprávěl, že Prorok (sAs) řekl: „Ten, kdo je mi z vás nejmilejší a bude sedět v mé blízkosti v Soudný den, je ten, kdo se nejlépe chová. Nejméně oblíbeným a tím, kdo bude sedět nejdále ode mne v Soudný den, je příliš upovídaný člověk, domýšlivý a arogantní.“ (podle at-Tirmídhího, upraveno al-Albáním).

Za upovídaného člověka je považován ten, kdo moc mluví z přetvářky, domýšlivý je ten, kdo mluví dlouho, zaníceně, nabubřele a výstředním způsobem.

—————

Zpět