„(Což jsme) pověst tvou do výše nezvedli?“ (94:4)

17.06.2022 00:32

Datum: 17. červen 2022 (18. dul qi´da 1443 H), imám: Dr. Usama al-Deiri, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Všemohoucí Alláh vyzdvihl proroka Muhammada – salla lláhu alajhi wa sallam – jako nejvýznamnějšího tvora vůbec a jeho jméno postavil vedle jména samotného nejvznešenějšího Stvořitele – sláva Mu – ve vyznání víry: „Vyznávám, že není boha kromě Alláha, a vyznávám, že Muhammad je posel Alláhův.“ Vyznává se jím jedinost Nejvznešenějšího Alláha a poslání Alláhova Posla – salla lláhu alajhi wa sallam.

Proto byl z milosti Alláhovy vůči lidstvu seslán Jeho důvěryhodný posel, který vede správnou cestou a zvěstuje dobrou zprávu, jakožto svědek, zvěstovatel a varovatel, poslal ho s velkorysou výzvou, která upokojí duše v poslušnosti k Tomu, jenž je dobře obeznámen s tím, co je skryto. Všemohoucí Alláh praví: „Proroku, vyslali jsme tě jako svědka a hlasatele zvěsti radostné i jako varovatele vyzývajícího k Alláhovi, s dovolením Jeho, a jako svítilnu zářící.“ (33:45)Anas ibn Málik – radija lláhu anhu – řekl: „V den, kdy vešel Posel Alláhův – salla lláhu alajhi wa sallam – do Medíny, světlo z ní vycházející vše osvítilo. Když zemřel, vše bylo zahaleno tmou. A sotva jsme si očistili ruce, když jsme ho – salla lláhu alajhi wa sallam – pohřbili, pocítili jsme změnu ve svých srdcích.“ (podle imáma Ahmada)

Prorokovi druhové – radija lláhu anhum – mu – salla lláhu alajhi wa sallam – byli zcela oddáni, nechávali se jím vést ve svých slovech i činech a vůbec ve všech věcech, proto vyslovil Anas – radija lláhu anhu – tato slova („pocítili jsme změnu ve svých srdcích“).

Není pochyby o tom, že nikdo, od Adama – alajhi as-salátu wa-s-salám – otce lidstva, až do Soudného dne nedosáhne úrovně proroka Muhammada – salla lláhu alajhi wa sallam – který má zcela zvláštní postavení, které nemá nikdo jiný, jak praví Nejvznešenější Alláh: „(Což jsme) pověst tvou do výše nezvedli?“ (94:4) Toto je důkazem toho, že toto privilegium má pouze Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – a nikdo jiný se mu v tom nevyrovná.

Všemohoucí Alláh nám toto připomíná při každém svolávání k modlitbě a při každé modlitbě. Nejvznešenější Alláh praví: „(Což jsme) pověst tvou do výše nezvedli?“ (94:4) a připomínáme si ho – salla lláhu alajhi wa sallam – v každém okamžiku, při každém mrknutí oka.

Pravda je, že podpora Prorokovi – salla lláhu alajhi wa sallam – se prokáže tím, že se ukáže láska k němu, hrdost na jeho život, neustálé připomínání si ho a modlitby a přání míru Prorokovi, dále velebením jeho tradice a uposlechnutím jeho příkazům a zákazům, vynakládáním úsilí na všech úrovních, aby se mohli lidé seznámit s jeho životem a vznešenými mravy. Nejvznešenější Alláh prokázal milost veškerému lidstvu tím, že poslal tohoto Posla všech poslů. Nejvznešenější Alláh praví: „A neposlali jsme tě leč jako znamení milosrdenství pro lidstvo veškeré.“ (21:107) Jeho poselství – salla lláhu alajhi wa sallam – je poselství konečné, ve kterém je dobro, pravda a mír, spravedlnost a rovnováha ve všech oblastech života.

K přesvědčení patří také to, že Posel Alláhův – salla lláhu alajhi wa sallam – byl podpořen zázraky, zvítězil při všech příležitostech a bude vždy vítězit za všech okolností, neboť je milosrdenstvím pro vše, co je na světě.

Ve dne v noci mu věnujeme modlitbu a přejeme mír – salla lláhu alajhi wa sallam. A jak by ne! Vždyť ho také vyzdvihl jeho Nejvznešenější Pán – Sláva Mu – v Koránu slovy: „Vždyť vskutku povaha tvá je vznešená.“ (68:4) Jeho postavení – salla lláhu alajhi wa sallam – je jisté a bude ho mít, dokud se bude střídat den a noc.

A abychom podpořili svého Proroka – salla lláhu alajhi wa sallam – je naší povinností dnes ukazovat svou lásku k němu – salla lláhu alajhi wa sallam – hrdost na jeho tradici a učit tomu své děti. Měli bychom mu věnovat více modliteb a přát mu míru – salla lláhu alajhi wa sallam – abychom se tak přiblížili k Nejvznešenějšímu Alláhovi. Ti, kdo tak činí, budou vítězi, a kdo neřekne „salla lláhu alajhi“, při zmínce o něm, je lakomec. Připomínejme si ho tedy – salla lláhu alajhi wa sallam – co nejvíce. Nejvznešenější Alláh praví: „Alláh i andělé Jeho věru svolávají požehnání na Proroka; vy, kteří věříte, modlete se také za něj a svolávejte na něj mír!“ (33:56) Posel Alláhův – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Lakomec je ten, kdo se za mě nemodlí, když je o mně zmínka.“ Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – vystoupil na minbar a řekl: „Ámen. Ámen. Ámen.“ A když sešel dolů, zeptali se ho, co to znamenalo. Odpověděl jim: „Přišel za mnou Gabriel.“ A citoval ho: „Hanba tomu, kdo se za mě nemodlí, když je o mně zmínka. Řekni: ‚Ámen.‘“

Druhové Proroka – salla lláhu alajhi wa sallam – se velice snažili ukazovat jeho postavení – salla láhu alajhi wa sallam. V den, kdy byl uzavřen smír u Hudajbíje, za ním přišel Urwa ibn Masúd a vždy, když Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – promluvil, začal se dotýkat jeho vousů. Al-Mughíra ibn Šu’ba stál u Proroka – salla lláhu alajhi wa sallam – ho vždy udeřil opačnou stranou meče a řekl mu: „Dej ruku pryč od vousů Alláhova Posla – salla lláhu alajhi wa sallam.“ Pak Urwa ibn Masúd pohlédl na druhy Proroka – salla lláhu alajhi wa sallam – a vrátil se ke svým druhům a řekl: „To je národ! Byl jsem u různých králů, byl jsem u císaře, byl jsem u perského i etiopského krále, ale přísahám při Alláhovi, nikdy jsem neviděl krále, kterému by prokazovali takovou úctu, jako prokazují Muhammadovi – salla lláhu alajhi wa sallam – jeho druhové.“ (podle al-Buchárího)

Služebníci Alláhovi,

důkazem naší lásky k Prorokovi – salla lláhu alajhi wa sallam – je to, že se jím necháme vést za všech situací. Je třeba, aby každý vynakládal úsilí na všech úrovních, aby seznamoval ostatní s jeho životem, vznešenými mravy, jeho milostí, která zahrnula celý svět, aby jeho světlo – salla lláhu alajhi wa sallam – zalilo celý svět.

Ti, kdo se k našemu Prorokovi – salla lláhu alajhi wa sallam – zachovali špatně, ho dobře nepoznali, kdyby znali jeho ctěný život a jeho chvályhodné vlastnosti, zjistili by, že je dobrým vzorem hodným následování, a díky tomu by si ho vážili a ctili by ho – salla lláhu alajhi wa sallam.

—————

Zpět