Co po ramadánu

06.05.2022 00:13

Datum: 6. květen 2022 (5. šawwál 1443 h), imám: Dr. Usama al-Deiri, mešita v Teplicích

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Ten, koho Alláh uvede na správnou cestu, toho z ní nikdo nesvede, a ten, komu Alláh dá zbloudit, toho už na správnou cestu nikdo neuvede. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla Alláhu alajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Kdo koná dobro v ramadánu a po jeho skončení se vrátí k tomu, co dělal dříve, ten uctívá ramadán a ne Pána ramadánu. Kdo uctíval ramadán, měl by vědět, že skončí a po něm přijde další měsíc, ale Alláh je věčný. Sufján bin Abdulláh ath-Thaqafí přišel za Poslem Alláhovým – salla lláhu alajhi wa sallam – a řekl: „Posle Alláhův, řekni mi něco z islámu, na co se pak už nebudu muset nikoho ptát.“ Prorok odpověděl: „Řekni: ‚Uvěřil jsem v Alláha‘, a pak vytrvej na stezce přímé.“

Vytrvejte na stezce přímé v ramadánu… Vytrvejte na stezce přímé v šawwálu i v šacbánu… Vytrvejte v tom, co stanovil Alláh, dokud se s Ním nesetkáte a bude s vámi spokojen. Al-Hassan al-Basrí – nechť je k němu Alláh milostivý – řekl: „Alláh nestanovil pro činy věřícího konečný termín kromě smrti.“ Pak zarecitoval slova Mocného a Vznešeného Alláha: „… a Pánu svému služ do chvíle, kdy k tobě nepochybné přijde!“ (15:99) Kdo okusí opravdovou chuť poslušnosti, nikdy se jí nenasytí. Poslyšte slova Všemohoucího Alláh: „Kdokoliv zbožné skutky koná, ať muž či žena, a je věřící, toho vzkřísíme k životu překrásnému a věru je odměníme odměnou podle toho nejlepšího, co učinili.“ (16:97) Dobrý život spočívá v důvěrném spojení s Alláhem, síle tohoto spojení, v důvěře v Alláha, spoléhání se na Něho, v poslušnosti vůči Alláhovi, uspokojení z toho, že člověk vykonává to, co mu Alláh uložil za povinnost. Život se nestane dobrým díky získanému majetku nebo společenskému postavení, ani díky dětem či dlouhověkosti, ale díky spojení s Mocným a Vznešeným Alláhem.

Služebníci Alláhovi, dostalo se nám lekce z ramadánu, který jsme prožívali po třicet dní, ve dne jsme se postili, v noci jsme bděli, vykonávali jsme během něj řadu zbožných skutků, skončili jsme s neposlušností, do které možná někteří upadli. Toto roční období zaručuje, že v člověku zanechá velkou stopu, přiblíží ho více k jeho Pánu, člověk zatouží více po Ráji, a co nejvíce ho vzdálí od Alláhovy nespokojenosti.

Muslimové, chce-li se něco od člověka, dokáže dávat, dokáže být trpělivý, aby získal odměnu, když k tomu přistupuje se vší vážností. Není podmínkou, abychom po ramadánu dělali všechno to, co jsme dělali během něj. Víme, že je to významné období, kterému se pak žádné nevyrovná, dokud nepřijde další ramadán. Není žádný měsíc, v kterém by bylo tolik dobra, odpuštění, milosti a záchrany před zatracením jako v tomto měsíci, který právě skončil. Neříkáme, abyste vynakládali tolik úsilí jako v ramadánu. Člověk to není schopen vydržet, ale nepřestávejte s konáním dobrých skutků. Dodržování toho, co bylo uloženo za povinnost, a vyhýbání se tomu, co bylo zakázáno, a vykonávání co nejvíce skutků navíc, je minimum, o které by se měl každý muslim snažit po ramadánu. Služebníci Alláhovi, přivykněme si na to, co nás nejvíce přibližuje k Alláhovi a vytrvejme v tom. Drazí bratři a sestry, přivykněte si postit se ve dny, které byly zmíněny v tradici jako dny, ve které je dobré se postit. Patří mezi ně šest dní v měsíci šawwálu, bílé dny (13., 14. a 15. den lunárního měsíce) nebo pondělí a čtvrtek. Vytrvejte v tomto uctívání a udělejte něco, co je pro vás nezbytné, co je pro vás dobrým zvykem, za který se vám dostane odměny, a i kdyby se vám to nepodařilo splnit, Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Je-li služebník Alláhův nemocný nebo na cestě, počítá se mu to jako to, co obvykle dělal, když byl doma, zdravý.“ Stanovte si určitou část Vznešeného Koránu, kterou budete číst každý den, abyste přečetli celý Korán alespoň jednou za dva měsíce. A podobně s noční modlitbou. Stanovte si denní nepovinnou modlitbu, i kdyby to měla být jen jedna rakca. A podobně i s ostatními zbožnými činy, které zvyšují vaši hodnotu u Všemohoucího Alláha, staví vás u Něho na vyšší pozici a zůstáváte s Ním stále ve spojení a v Jeho blízkosti. Ramadán zasel do našich duší velké dobro, vybrousil je, probudil svědomí, očistil duše, kdo využil ramadánu ke svému užitku, je na tom po ramadánu lépe než před ním. Mezi znamení, která ukazují na to, že byl dobrý skutek přijat, patří následující dobrý skutek. Pokud nebyl skutek přijat, člověk se vrátí k neposlušnosti po té, co by poslušný vůči Alláhovi. Učiňte ze zářící aury ramadánu klíč ke zbytku roku, cestu života za každých okolností.

Prosíme Alláha, aby nás zahrnul mezi ty, jejichž činy v ramadánu byly přijaty. Ó Alláhu, přijmi, co bylo vykonáno, a odpusť nám naše chyby, nedostatky a klopýtnutí.

—————

Zpět