Co nejvíce si v těchto dnech připomínejte Alláha

01.09.2017 17:44

Páteční kázání 1.9.2017 (10. 12. 1438), šejch Ahmad Rajab, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Ten, koho Alláh uvede na správnou cestu, toho z ní nikdo nesvede, a ten, komu Alláh dá zbloudit, toho už na správnou cestu nikdo neuvede. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (sallalláhuʻalajhiwasallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Připomínání si Všemohoucího Alláha je jedním z nejlepších a nejvznešenějších způsobů uctívání a pro Všemohoucího Alláha nejvýznamnější. Připomínání si Alláha je žádoucí v kteroukoli dobu a zejména v těchto dnech. Dnes je svátek obětování a po něm následují tři dny (ajjám at-tašríq) (jedenáctý, dvanáctý a třináctý den měsíce dzú l-hidždža). Jsou to dny určené pro připomínání si Vznešeného Alláha, děkování Mu. Je-li připomínání si Vznešeného Alláha žádoucí v kterýkoli den či okamžik, je to jistě v těchto požehnaných dnech. Traduje se, že Prorok (sAs) řekl: „Tři dny následující po velkém svátku (ajjám at-tašríq) jsou dny jídla, pití a připomínání si Alláha.“ (podle Muslima) Ve verzi podle imáma Ahmada je: „Kdo se postil, nechť přeruší svůj půst, neboť jsou to dny jídla a pití.“ (sbírka Muslima) V těchto dnech se pro věřící spojuje blaženost těla v jídle a pití a blaženost duše v připomínání si Alláha a děkování Mu. Tím je dosaženo vrcholu milosti.

Al-Háfiz bin Radžab – nechť je k němu Vznešený Alláh milostivý – řekl: „Prorokova (sAs) slova ‚jsou to dny jídla, pití a připomínání si Všemohoucího a Vznešeného Alláha‘ dokazují to, že jídlem a pitím v den svátku si pomáháme k tomu, abychom si připomínali Vznešeného Alláha a byli poslušni jeho přikázání a to ze samé milosti, která napomáhá k poslušnosti. Vznešený Alláh ve Své Knize přikazuje dobré jídlo a děkování Mu. Kdo si milostí, která mu byla dána od Alláha, pomáhá k neposlušnosti, dopouští se nevěry vůči Alláhově milosti, vyměňuje ji za bezvěrectví a zaslouží si, aby mu byla tato milost odebrána.“

Jde o konkrétní dny, ke kterým Všemohoucí a Vznešený Alláh říká: „Vzpomínejte Alláha ve stanovených dnech!“ (Kráva, 2:203) Abdulláh bin Qarat vyprávěl, že Prorok (sAs) řekl: „Nejvýznamnějším dnem pro Alláha je den svátku obětování a následující den odpočinku.“ (podle imáma Ahmada)

Tyto dny jsou posledními dny významného období, kdy poutníci dokončují svou velkou pouť. Ti, kdo nejsou poutníky, zakončují toto období přiblížením se k Vznešenému Alláhovi obětováním po konání zbožných skutků v předcházejících deseti dnech. Je vhodné, aby poutníci i ostatní zakončili toto období připomínáním si Vznešeného Alláha. Je to jedna z norem stanovených Vznešeným Alláhem při zakončení řady způsobů uctívání, kdy věřící nabádá, aby si Ho často připomínali. Bylo potvrzeno, že během těchto požehnaných dnů je pronášení takbíru (Alláhu akbar) spojeno s dodržováním předepsaných modliteb. Je možné ho pronášet kdykoli až do západu slunce třináctého dne měsíce dzú l-hidždža. Je třeba, aby ten, kdo si připomíná Alláha, přemýšlel o tom, co říká, rozuměl významu těchto slov, což ho povede k pokoře a zapůsobí to na něho, což bude dobré pro jeho duši. Ibn al-Qajjim – nechť je k němu Vznešený Alláh milostivý – řekl: „Nejlepším způsobem připomínání si Alláha a tím nejužitečnějším je, když je pokorná duše i jazyk, když se pronášejí formulace, které pronášel Prorok (sAs) a když člověk vnímá význam a dopad těchto slov.“

—————

Zpět