Co nám přináší měsíc ramadán

24.03.2023 14:11

Datum: 24. 3. 2023 (2. ramadán 1444), dr. Usama al-Deiri, Mešita v Teplicích

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Měsíc ramadán je měsícem půstu a nočních modliteb. Alláh zaručuje tomu, kdo toto plní s vírou a v očekávání odměny, odpuštění předešlých hříchů. Je to také měsíc oddanosti a dobročinnosti, dobroty a pomoci. Alláh miluje ty, kdo dobře konají. Není lepší odměny, není vznešenější motivace pro lid víry a dobrého konání.

Alláh projevuje Svou laskavost vůči Svým služebníkům během tohoto vznešeného měsíce tím, že se všechny jejich činy násobí. Kdo vykoná jednu náboženskou povinnost během tohoto měsíce, vyrovná se to sedmdesáti povinnostem vykonaným jindy. Stejně jako se násobí činy během tohoto měsíce, násobí se i odměna a to z laskavosti Vznešeného, Velkorysého, Mocného, Soucitného, Milostivého Alláha. Kdo podá jídlo postícímu se člověku, jsou mu odpuštěny jeho hříchy, uchrání se tím před Ohněm pekelným. Ve sbírce správných hadísů se traduje, že Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Malá pouť v ramadánu se vyrovná velké pouti.“ V jiné verzi: „… velké pouti se mnou.“ Není velkolepější odměny. Alláh odměňuje, koho chce, aniž počítá.

Jedním z dobře známých velkých darů tohoto měsíce je to, že Všemohoucí Alláh právě v tomto měsíci seslal Korán, jako milosrdenství pro lidstvo veškeré, jako světlo pro ty, kteří se jím nechají vést, poučení pro ty, kteří si vezmou ponaučení, jako správné vedení pro bohabojné, vedoucí k tomu, co je správné, připomínající Mocného a Nejvznešenějšího Alláha, jako důkaz pro nevěřící, jako varování pro neposlušné, kterým se dostalo zvěstování, vede k dobru a probouzí touhu po dobru, varuje před zlem a zadržuje toho, kdo by k němu měl sklony, Alláh jej učinil lékem pro duši, důkazem pro lid víry v případě nejistoty. „Alif lám rá! Toto je Písmo, jehož verše byly potvrzeny a potom srozumitelnými učiněny od moudrého, vševědoucího…“ (11:1) „… a nic falešného se do něj ni zpředu ni zezadu neodstane, vždyť seslání od moudrého, chvályhodného to je!“ (41:42)

Kdo se jej bude držet, ten zvítězí. Kdo se bude chtít nechat vést správnou cestou, ten bude veden po správné cestě. Kdo se od něj odvrátí, upadne v zatracení a bude zničen. Proto jej recitujte a držte se jej, neboť v Soudný den povede ty, kdo se ho drželi, bude za ně argumentovat a brát se za ně, přimlouvat se za ně, dokud je nedostane do Ráje, ale srazí ty, kdo se od něj odvrátili, do Ohně pekelného. „Přidržuj se tedy toho, co bylo ti vnuknuto, a tehdy zajisté půjdeš po cestě přímé. A je to věru připomenutí pro tebe i lid tvůj, a budete ohledně toho dotazováni.“ (43:43-44)

Jednou z věcí, které nám přinesl tento vznešený měsíc, jedním z nejctihodnějších darů, kterými nás Alláh obdaroval během tohoto významného období, je to, že v něm zvítězili služebníci Milostivého nad těmi, kdo stranili ďáblovi, tedy nad polyteisty a modloslužebníky, neboť v tomto měsíci došlo k velké bitvě u Badru. Byl to první krvavý boj v dějinách islámu, kdy byli poraženi nevěřící, kdy padli, a tehdy Alláh projevil Svou velkorysost vůči Svým služebníkům: „Alláh vám již vskutku pomohl u Badru, když jste byli ještě nepatrní. Bojte se Alláha, snad Mu budete vděčni.“ (3:123)

Požehnání, které Alláh vkládá do tohoto měsíce pro Své služebníky je nezměrné, množství dobra, které pro ně v tomto měsíci a kvůli němu připravil, je hojné. Projevujte tedy Alláhovi svou vděčnost za to, jak dobře ho uspořádal, děkujte Mu za to, co vás k Němu přivedlo, soupeřte během tohoto měsíce navzájem v různých podobách projevů oddanosti a dobra. Dejte si pozor, abyste nepromarnili žádnou příležitost během dní a nocí tohoto měsíce. Když skutečně pochopíte, co vám Alláh v tomto měsíci nachystal, budete si přát, aby byl pořád ramadán. „Rci: ‚Nechť radují se z dobrodiní a milosrdenství Alláhova a z toho všeho – a to lepší je než to, co shromažďují.‘“ (10:58)

Vězte, že půst byl ustanoven proto, aby se člověk ozdobil bohabojností, aby jednotlivým částem těla upřel to, co Alláh zakázal, aby zanechal hříšných slov, zakázaných činů, jako jsou pomluva a nactiutrhání, prolhanosti a lži, pomluvy, měl se na pozoru před podváděním a zradou, křivděním a šizením na váze, lichvou a úplatkářstvím a dalšími zakázanými věcmi, kvůli nimž nemůže být přijat dobročinný dar ani vyslyšena prosebná modlitba.

Postící se člověk by měl odvracet zrak od zakázaných věcí, neposlouchat špatné věci, neboť poslouchání takových věcí ubírá na odměně za půst a svádí k různým nepravostem. I kdyby mu to pouze zabránilo v tom, aby si vychutnal recitaci Koránu, tak to úplně stačí.

Během tohoto měsíce se snažte zvýšit své úsilí ve čtyřech věcech. Dvěma z nich uspokojíte svého Pána – a to vyznáním, že není boha kromě Alláha, a prosbami o odpuštění. Druhé dvě jsou pro vás nezbytné – a to prosba k Všemohoucímu Alláhovi, abyste se dostali do Ráje a aby vás uchránil před Peklem.

Dbejte na to, abyste během přerušení půstu pronášeli co nejvíce prosebných modliteb, neboť postícímu se člověku není prosba při přerušení půstu odmítnuta. Alláhu chraň nás před kamenovaným ďáblem. „Když se tě zeptají služebníci Moji na Mne, věz, že jsem blízko a že odpovím na prosbu prosícího, když mne poprosí. Nechť však na výzvu Mou odpoví a nechť ve Mne věří – snad půjdou cestou správnou!“ (2:186)

—————

Zpět