Co dobrého přináší posvátný měsíc radžab

28.02.2020 20:05

Páteční kázání 28. 2. 2020, šejch Usama al-Deiri, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jen Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

V těchto požehnaných dnech se nacházíme pod ochranou významného měsíce, který začal pro všechny muslimy, kdy nejvíce potřebují pocítit závan Alláhova milosrdenství. Tímto požehnaným měsícem je měsíc radžab, během kterého začínají povívat závany milosrdenství a požehnání. Blížíme se jím k nejvýznamnějšímu měsíci roku, a proto je třeba, aby muslimové rychle začali využívat tento čas a nechali ho na sebe působit. Podle Abú Ad-Dardá’a (rAa) se traduje: „Proste o dobro po celou dobu, nechte na sebe působit milosrdenství Alláhovo, neboť Alláh nechává působit svou milostí, na koho chce ze Svých služebníků. Proste Alláha, aby ochránil vše, co má zůstat skryto, a zabezpečí, co je krásné.“ (sbírka at-Tabarího)

Všemohoucí Alláh vyhradil požehnaný měsíc radžab jako jeden z posvátných měsíců, které Arabové ctili před islámem, a uzavírali během nich smlouvy a zastavovali válečné konflikty z úcty k nim. Mocný a Vznešený Alláh praví: „Zajisté počet měsíců u Alláha je dvanáct měsíců, stanovený v Knize Alláhově v den, kdy stvořil nebesa a zemi. A z nich jsou čtyři měsíce posvátné – a to je náboženství neměnitelné. Proto si v nich nečiňte vzájemně zlé.“ (9:36)

Prorok (sAs) řekl: „Rok má dvanáct měsíců. Z nich jsou čtyři posvátné. Tři z nich jdou po sobě: dhú al-qaada, dhú al-hidždža a al-muharram. Čtvrtým je radžab (kmene Mudar, který ho uctíval), který je mezi džumádá a šaabánem.“ (sbírka správných hadísů al-Buchárího)

Pro radžab není předepsán žádný speciální náboženský rituál, ani modlitba, ale každý muslim by měl vědět, jak je tento měsíc vážený a měl by ho vyplnit konáním různých skutků uctívání, poslušností, prosbami k Alláhovi, Mocnému a Vznešenému, aby se mohl dočkat požehnaného měsíce ramadánu. Měl by konat více skutků uctívání během tohoto požehnaného měsíce a měl by si dávat pozor na neposlušnost. Neposlušnost během posvátných měsíců se liší od neposlušnosti v ostatních měsících. Neposlušnost v posvátných měsících je závažnější, jak praví Alláh – chvála Mu: „Dotazují se tě na posvátný měsíc a na bojování v jeho průběhu. Rci: ‚Bojovat v něm je hřích těžký.‘“ (2:217)

Ibn Abbás řekl: „Alláh vyhradil ze všech měsíců v roce čtyři měsíce, které jsou posvátné, a velebil jejich posvátnost. Jak hříchy, tak i zbožné činy a odměna je v nich větší.“

Al-Qatáda řekl: „Za zbožné činy je větší odměna v posvátných měsících. Křivda je v nich větší, než v jiných měsících, i když křivda je v každém případě velmi závažným činem.“

Služebníci Alláhovi, měsíc radžab muslimům přináší vznešené činy Všemohoucího Alláha, přináší vůni zářivých stránek naší historie, abychom si vždy připomněli, že naše společenství Všemohoucí Alláh poslal, aby šířilo dobro, milosrdenství a mír mezi národy, že jsme společenstvím, které neumírá, jakkoli by bylo slabé, protože jsme společenstvím nejlepšího z proroků a poslů. Všemohoucí Alláh praví: „A takovýmto způsobem jsme vás učinili obcí vzdálenou krajností, abyste byli svědky o lidech a aby posel byl svědkem o vás.“ (2:143)

V měsíci radžabu došlo k bitvě u Tabúku, při které se ukázalo úsilí věřících o vítězství jejich Proroka (sAs). Tato bitva byla nazvána bitvou „nesnází“ kvůli těžkostem a překážkám, kterým muslimové čelili vedle těžkých přírodních podmínek, kdy bylo velké horko, a země byla vyprahlá, měli málo prostředků, až Prorok (sAs) řekl: „Kdo vybaví vojsko bitvy ‚nesnází‘, ten přijde do Ráje.“ Abú Bakr (rAa) poskytl veškeré své jmění, Umar ibn Al-Chattáb polovinu svého jmění a Uthman bin Affán sám vybavil třetinu vojska (rAa). Všemohoucí Alláh na toto pravil: „A Alláh již věru odpustil Prorokovi, vystěhovalcům i pomocníkům, kteří jej následovali v hodině nesnází, poté, co srdce jedné části z nich se málem odklonila; a potom přijal pokání jejich a byl vůči nim shovívavý, slitovný.“ (9:117) Jedním z nejdůležitějších následků této události bylo to, že Všemohoucí Alláh odhalil a ukázal lež pokrytců.

Závěrem si, bratři a sestry, řekněme, když vidíme epidemii, která postihla svět, že napravíme svůj vztah k Alláhovi, k sobě samým i ke svým bratrům a sestrám. Kdo má své záznamy plné hříchů, nechť je odčiní pokáním během tohoto měsíce. Kdo ztrácel svůj čas nečinností, nechť využije času, který mu zbývá.

Ó Alláhu, ochraňuj nás a všechny muslimy před epidemií, nemocemi a ochraňuj tuto zemi a země, kde žijí muslimové.

 

—————

Zpět