Co Alláh na to, co se teď děje

24.11.2023 07:38

Páteční kázání 24. 11. 2023 (10. džumádá l-úlá 1445 H), Mešita v Praze 

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Někteří se dnes při pohledu na hrůzu masakrů ptají, co na to Alláh. Co Alláh na krveprolití a zabíjení nevinných? Je třeba, abychom na tyto otázky odpověděli.

Za prvé, Všemohoucí Alláh je mimo čas a prostor, to On – chvála Mu – dává čas a prostor. Všemohoucí Alláh praví: „… a ať se obrátíte kamkoli, všude je tvář Alláhova.“ (2:115) To Všemohoucí Alláh je tvůrcem času a prostoru, vše je v Jeho moci. Všemohoucí Alláh praví: On klíče k nebesům i zemi má…“ (42:12) Není nikdy nepřítomný – Všemohoucí Alláh praví: „… a ať jste kdekoliv, On s vámi je…“ (57:4) A také: „… a věru jim sdělíme se znalostí vše, vždyť My jsme nebyli nepřítomni.“ (7:7)

Za druhé, Alláh všechno zná, ví o všem, co se děje, je vševědoucí. Věřící se má na Alláha spoléhat: A Alláhovi patří konečné rozhodnutí o věcech všech.“ (22:41) Všemohoucí Alláh také praví: Což nezná On ty, které stvořil, On, jenž prozíravý je a dobře zpravený?“ (67:14) Jestliže tedy Alláh všechno ví, znamená to, že Všemohoucí Alláh napraví všechny věci na tomto i na Onom světě. Kdyby mohl člověk dohlédnout na to, co je skryté, vybral by si realitu. Všemohoucí Alláh praví: „… jedině Alláh to zná, zatímco vy to neznáte.“ (2:216)

Za třetí, Alláh je vládce království a říká se, že kdo vládne moudře ve svém království, nekřivdí. Jak by tedy mohl Alláh ve Svém království křivdit? Všemohoucí Alláh praví: Rci: Alláhu veliký, vládce království! Ty dáváš vládu, komu chceš, a odebíráš ji, komu chceš; Ty povyšuješ, koho chceš, a ponižuješ, koho chceš, v ruce Tvé je dobro a Tys věci každé mocen.“ (3:26) Všemohoucí Alláh – chvála Mu – se nezodpovídá z toho, co činí, ale všichni ostatní budou dotázáni.

Za čtvrté, podrobování zkouškám neznamená, že je Alláh nepřítomný, ba naopak, podrobování zkouškám je samo o sobě důkazem z Vznešeného Koránu, neboť Alláh ve Vznešeném Koránu přislíbil věřícím, že je bude podrobovat zkouškám. Všemohoucí Alláh praví: Budeme vás zkoušet trochu strachem a hladem a ztrátou na majetku i lidech a plodech – avšak oznam zvěst radostnou trpělivým…“ (2:155) Podrobování zkouškám je znakem lásky. Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam řekl: „Velikost odměny jde ruku v ruce s velikostí zkoušky. Když si Všemohoucí Alláh nějaký národ oblíbí, podrobuje ho zkouškám. Kdo to přijímá s uspokojením, dostane se mu Alláhova uspokojení. Kdo jsou s tím nespokojeni, s těmi nebude Alláh spokojen.“

Tento svět a veškeré bohatství a hojnost, která je v něm, je pro nepřátele lidstva, nebo Všemohoucí Alláh – chválu Mu – je nemiluje. Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Alláh dává tento svět těm, které miluje, i těm, které nemiluje. Ale víru dává jen těm, které miluje.“

Za páté, pokud jde o mučedníky, ty si Alláh vybírá jako Své blízké a jsou na tom nejlepším místě. Všemohoucí Alláh praví: A nepokládejte ty, kdož na stezce Alláhově byli zabiti, za mrtvé! Naopak, oni jsou živí a u Pána svého odměnu svou užívají…“ (3:169) Zraněným a těm, které něco postihlo, náleží velká odměna. Všemohoucí Alláh praví: A to proto, že je nepostihla ani žízeň, ani únava, ani hlad na cestě Alláhově; neučinili jediný krok, který by rozhněval nevěřící, a neutrpěli z rukou nepřítele nic, aniž jim to bylo připsáno jako zbožný skutek – vždyť Alláh nedopustí, aby ztratila se odměna těch, kdož dobré činí.“ (9:120)

Za šesté, služebníci Alláhovi mají předurčenu smrt z různých příčin, ale smrt je jen jedna. Služebník Alláhův se může stát mučedníkem, nebo může zemřít normální smrtí. Když zemře jako mučedník, je to pro něho lepší. Smrt je však nevyhnutelná. Všemohoucí Alláh praví: Ať kdekoli budete, smrt vás zastihne, i kdybyste byli ve věžích opevněných.“ (4:78)

Za sedmé, co se týče těch, kdo páchají křivdu, tak ti trpí, jako my trpíme, a doufáme od Alláha v to, v co oni doufat nemohou. Všemohoucí Alláh praví: A jestliže vy strádáte, strádají i oni, a stejně jako vy strádáte, avšak vy doufáte od Alláha v to, v co ni nemohou doufat. A Alláh je vševědoucí, moudrý.“ (4:104)

Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl v bitvě u Uhudu Umarovi – radija lláhu anhu – v odpověď na nevěřící Qurajšovce: „Povstaň, Umare, odpověz jim. Řekni: ‚Alláh je nejvyšší, nejvznešenější, není Mu nikdo roven! Nejsme si rovni. Naši mrtví budou v Ráji, vaši mrtví budou v Pekle.‘“ Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – také řekl: „Mocný a Vznešený Alláh dává nespravedlivému dočasný odklad, ale jakmile se ho zmocní, už ho nepustí.“

Za osmé, musíme nabýt přesvědčení, že Všemohoucí Alláh – chvála Mu – přislíbil věřícím jednu z dobrých věcí: vítězství nebo mučednictví a obojí znamená vítězství. Všemohoucí Alláh praví: A rci: ‚Co můžete pro nás očekávat jiného než jednu ze dvou odměn překrásných, zatímco my pro vás očekáváme jedině to, že Alláh vás zasáhne trestem, jenž vás od Něho postihne rukama našima? Jen čekejte, my s vámi budeme také čekat.‘“ (9:52)

Přes všechny ztráty, kterým jsou dnes muslimové vystaveni, oběti, které podstupují, tak islám se vzmáhá a na celém světě stoupá počet muslimů bez ohledu na to, jak proti němu lidé útočí. Islám je náboženstvím, ke kterému lidé nejvíce konvertují v celých zástupech. Jeho stoupenců je více než čtvrtina obyvatelstva světa. Jeho věřící nevíce dodržují pravidla. Islám je správnou cestou, světlem v časech, kdy někteří nevědí, jestli jsou muži či ženami. Na světě není jiné knihy, která by byla tak uchovávána jako Vznešený Korán. Více než dvacet miliónů muslimů zná Knihu Všemohoucího Alláha zpaměti. I kdyby muslimové prohráli nějakou bitvu, islám nakonec zvítězí. Všemohoucí Alláh praví: „… a ponížil slova těch, kdož nevěřili, zatímco slovo Alláhovo je nejvyšší…“ (9:40) Alláh vše ovládá, ale mnozí to nevědí.

Ó Alláhu, obracíme se na tebe s prosbou za palestinský lid, dopřej jim klidu a pokoje. Uzdrav zraněné a ty, které postihlo neštěstí. Ulehči jim, nechť jsou trpěliví.

—————

Zpět