Čistota patří k víře

13.10.2017 14:20

Páteční kázání 13.10.2017 (23.1.1439), šejch Ahmad Rajab, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Ten, koho Alláh uvede na správnou cestu, toho z ní nikdo nesvede, a ten, komu Alláh dá zbloudit, toho už na správnou cestu nikdo neuvede. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (sallalláhuʻalajhiwasallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Islám učinil čistotu základem uctívání a klíčem k němu, učinil úplnou čistotu těla nezbytným základem pro každou modlitbu, modlitbu učinil povinností pětkrát za den, uložil každému muslimovi, aby před modlitbou vykonal rituální očistu, pokud není rituálně očištěn, ocitne-li se ve stavu velkého znečištění, tak aby provedl celkovou povinnou rituální očistu. Kromě tohoto jsou ještě další případy rituálního omytí, které jsou doporučeny (např. před účastí na pátečním shromáždění). Toto vše, aby každý muslim přivyknul rituální čistotě a čistotě obecně. Vznešený a Všemohoucí Alláh pravil: „Vy, kteří věříte! Když se chystáte k modlitbě, umyjte si obličeje své i ruce své až k loktům a otřete si hlavy své a nohy své až ke kotníkům! A jste-li potřísněni, očistěte se!“ (Prostřený stůl, 5:6)

Abú Málik al-Ašcarí (rAa) vyprávěl, že Prorok (sAs) řekl: „Čistota je polovina víry.“ Prorok (sAs) nás často nabádá k rituální očistě, protože je to cesta k modlitbě, která byla uložena za povinnost a bylo předepsáno, abychom stanuli před Vznešeným Alláhem očištění.

Imám Muslim vyprávěl podle Uthmána (rAa), který tradoval, že Prorok (sAs) řekl: „Kdo provede rituální očistu a provede ji dobře, jeho menší hříchy odejdou z jeho těla, dokonce i zpod nehtů u nohou.“ (podle Muslima)

Vedl nás k tomu, že rituální očista je něco více než čistota obecně. Je jednou z příčin odčinění hříchů, smazání menších hříchů a dosažení vyššího stupně. Traduje se, že Prorok (sAs) řekl: „Mám vám ukázat, díky čemu Alláh maže vaše menší hříchy a pozvedá vás na vyšší stupně?“ Odpověděli mu: „Ano, Posle Alláhův.“ Řekl: „Řádné provedení očisty, i když je to spojeno s obtížemi, časté chození do mešity, posečkání do další modlitby po modlitbě. Toto je spojení (ribát). Toto je spojení (ribát).“

Prorok (sAs) prohlásil, že jeho lid se bude mezi ostatními národy vyznačovat tím, že často vykonává tento druh očisty a bude vidět stopa, kterou tato očista po sobě zanechává. Prorok (sAs) řekl: „V Soudný den bude můj lid nazván těmi, jimž září obličeje, ruce i nohy od rituální očisty – a kdo z vás dokáže zesílit svůj jas, nechť tak učiní.“

Islám nabádá také k ústní hygieně, aby se člověk zbavil zbytků jídla a zápachu z něj, čímž se stává člověk bohabojnějším a lepším. Traduje se, že Prorok (sAs) řekl: „Miswák očisťuje ústa a uspokojuje Pána.“ Abú Hurajra (rAa) vyprávěl, že Prorok (sAs) řekl: „Kdybych tím nepřetěžoval svůj lid, přikázal bych jim, aby použili miswák před každou modlitbou.“ (Ve verzi podle al-Buchárího: „při každé rituální očistě“.)

Islám se stará o čistotu muslimské společnosti také v tom ohledu, aby žádný muslim neobtěžoval své okolí nepříjemným zápachem. Není radno, aby člověk, který jedl česnek nebo cibuli, nebo kdo nepříjemně zapáchá, šel do mešity. O takovém člověku Prorok (sAs) říká: „Kdo pojedl česnek nebo cibuli, nechť se drží stranou od mešity.“ Je to proto, aby svým nepříjemným zápachem neškodil lidem.

Islám radí, aby člověk nosil čisté oblečení, kterým si zakryje tělo. Tuto mravní zásadu spojil s pravidly týkajícími se modlitby. Vznešený a Všemohoucí Alláh pravil: „Synové Adamovi! Odívejte se do šatů ozdobných v modlitebně každé!“ (Rozpoznání, 7:31)

Toto Všemohoucí Alláh radil svému váženému Poslu, když pravil: „Ty rouchem přikrytý! Vstaň a varuj, Pána svého oslavuj, svůj oděv očišťuj.“ (Rouchem přikrytý, 74:1-4)

Islám se stará dokonce i o pěkný zevnějšek, aniž by se přitom člověk dopouštěl neposlušnosti vůči Alláhovi. Džábir bin Abdulláh vyprávěl, že za nimi přišel Prorok (sAs) a uviděl neupraveného, neučesaného člověka. Řekl: „Nenašel nic, čím by si urovnal vlasy?“ Pak uviděl dalšího, který měl špinavé oblečení a řekl: „Nenašel vodu, aby si vypral své oblečení?“

Cílem islámu je muslim, který k vnitřní čistotě přidá čistotu těla a pěkné oblečení, řídí se jeho pravidly a dodržuje jeho morální zásady. Abdulláh bin Mascúd vyprávěl, že Prorok (sAs) řekl: „Do Ráje nepřijde nikdo, kdo má v srdci třeba jen zrnko pýchy.“ Na to mu kdosi odpověděl: „Člověk rád nosí pěkné oblečení a boty.“ Prorok mu řekl: „Alláh je krásný. Má rád krásu. Pýchou se zde rozumí zesměšňování a odmítání Pravdy a pohrdání lidmi.“ (podle Muslima)

Náš Pán pravil o Sobě samém: „A Alláh věru miluje ty, kdož se kají, a miluje ty, kdož se očišťují!“ (Kráva, 2:222)

Zkrášlování a čistota se rozšířila z muslimů na jejich domy a ulice. K tomuto se traduje, že Prorok (sAs) řekl: „Odstranění věci, která by mohla někomu uškodit, z cesty, je dobročinností.“ Pečujme o svou vnitřní i vnější čistotu, pečujme o čistotu svého oblečení, obydlí, mešit, ulic, společnosti a tím pečujme o své zdraví, neboť naše náboženství je náboženstvím čistoty obecně, včetně rituální čistoty. Chvála Alláhu, Pánu všech světů.

—————

Zpět