Chvála Alláhovi, který z nás učinil muslimy

28.12.2019 21:48

Páteční kázání 28. 12. 2019, šejch Usama al-Deiri, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jen Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Jedním z největších požehnání Alláha, které dal svému služebníku muslimovi, je to, že si ho vyvolil, aby byl muslimem, a přivedl ho k víře. Alláh – chvála Mu – praví: „A domnívají se, že Tobě udělali milost, když přistoupili k islámu. Rci: ‚Netvrďte mi, že vaše přistoupení k islámu je nějakou milostí vůči mně! Naopak Alláh vám učinil milost tím, že vás přivedl k víře – jste-li pravdomluvní!‘“ (49:17) Je to opravdu milost! Všemohoucí Alláh vás vedl po správné cestě, vybral si vás a učinil z vás muslimy.

Kolik lidí je na tomto světě, kteří jsou chytřejší a lépe chápající, a přesto se odvrátili od Pravdy a nebyli k ní přivedeni, zajímají se jen o to, aby měli co jíst a pít, aby měli zábavu a hry, zajímají se jen o své potěšení a uspokojení svých tužeb a uskutečnění svých přání, pak zemřou a kdyby byl hrob posledním místem odpočinku a smrt koncem, bylo by všechno jedno a bylo by vše jednoduché, ale smrt je přechodem do jedné ze zahrad Ráje nebo do jedné z částí Pekla. Po ní přichází vzkříšení, zmrtvýchvstání, Soudný den a zúčtování, pak věčný život v Ráji a blaženosti, anebo v Ohni pekelném, který byl přichystán pro nevěřící. Chvála Alláhovi, který z nás učinil muslimy, vedl nás po správné cestě, na kterou bychom nebyli přivedeni nebýt Jeho. Muslimové, spokojte se s tím, že jste byli poctěni tím, že jste se stali muslimy vedenými po správné cestě. Toto správné vedené je velkou poctou, tuto poctu dal Alláh svým prorokům – Alláh – chvála Mu – praví: „A toto jsou důkazy Naše, jež dali jsme Ibráhímovi proti lidu jeho. My pak povyšujeme na stupních, koho chceme, a Pán tvůj je věru Moudrý a Vševědoucí.“ (6:83) Správným vedením projevil Všemohoucí Alláh Svému proroku Muhammadovi (sAs) velkorysost, když praví: „Bloudícím tě nalezl – a správnou cestu ti ukázal.“ (93:7)

Nedílnou součástí správného vedení je to, aby se muslim staral o to, aby byl správným služebníkem, aby stanul po boku těch, kdo jsou bezúhonní, aby se mu dostalo milosrdenství od Pána všech světů. Všemohoucí Alláh praví o Ježíši – mír s ním: „A bude mluvit s lidmi již v kolébce a jako dospělý a bude patřit mezi bezúhonné.“ (3:46) Muslimové, zbožnost a bezúhonnost je dobrá pro člověka, přináší mu ovoce na tomto i na Onom světě, získává u svého Pána vysoké a významné postavení. Zbožným a bezúhonným je přislíbeno, že se jich Alláh ujme, a koho se ujme Alláh, ten má to největší štěstí. Prorok (sAs) řekl: „Dobré vidění zbožného člověka je jednou ze čtyřiceti šesti součástí proroctví.“ Muslimové, zbožnost je požehnání, které se přenáší z otců na syny, a dobré skutky, které se přenášejí ze synů na otce. Všemohoucí Alláh praví o dvou chlapcích, kterým prorok Chidr – mír s ním – postavil zeď:  „A co se týká té zdi, ta patřila dvěma chlapcům sirotkům ve městě tom a byl pod ní poklad pro ně předurčený; a otec jejich muž bezúhonný byl a Pán tvůj si přál, aby oni nejdříve dospělosti své dosáhli a teprve pak poklad svůj odkryli z milosrdenství Pána tvého.“ (18:82)

hadísu, který tradoval imám Muslim a další, říká Prorok (sAs): „Když člověk zemře, jeho činy končí kromě tří: pokračující dobročinnosti, vědění, ze kterého mají ostatní prospěch, zbožných synů, kteří se za něho modlí.“ Díky zbožnosti se člověk dostane mezi ty, za něž se lidé modlí při každé modlitbě. Podle Abdulláha bin Masúda (rAa) se traduje, že když se modlil s Prorokem (sAs), na konci modlitby říkali: „Mír s Alláhem a s jeho služebníky, mír s Gabrielem, mír s Michaelem, mír s tím a s tím…“ A když Prorok (sAs) skončil, obrátil se na nás a řekl: „Alláh je mír. Když se modlíte, říkejte: ‚Veškerá chvála, modlitby a čistá slova patří Alláhovi. Mír s tebou, Proroku, a milost a požehnání Alláha, mír s námi a se zbožnými a bezúhonnými služebníky Alláha.‘ Když toto řeknete, dotkne se to každého zbožného a bezúhonného služebníka na zemi i na nebesích.“ (podle al-Buchárího a Muslima)

Poslední, co získává zbožný a bezúhonný služebník na tomto světě odměnou za svou zbožnost a bezúhonnost, je to, že je mu zvěstována dobrá zpráva, když zemře, a proto spěchá, aby byl pohřben. Podle an-Nisá’ího s úpravou al-Albáního se traduje, že Prorok (sAs) řekl: „Když je zbožný a bezúhonný člověk položen na máry, řekne: ‚Rychle mě vezměte, rychle mě vezměte.‘ Když je špatný člověk položen na máry, řekne: ‚Běda mi, kam mě to nesete?!‘“

Bratři a sestry, buďte zbožní a bezúhonní, opravdu zbožní a bezúhonní, pak se stanete zvěstovateli dobra, i kdybyste byli němí, vaše děti se od vás budou učit a budete jim dobrým příkladem.

Ó Alláhu, dej, ať se nám vede dobře a ať jsme správně vedeni.

—————

Zpět