Chování k manželce po vzoru Proroka (sAs)

23.11.2018 16:30

Páteční kázání 23. 11. 2018, šejch Ahmad Rajab, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (sallalláhuʻalajhiwasallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Prorok (sAs) měl nejlepší morálku ze všech lidí a to ve všech mravních zásadách, nejlépe se choval ke všem lidem. Dnes – se svolením Alláha – budeme hovořit o některých aspektech jednání Proroka (sAs) se členy jeho domácnosti. Kdo se podívá do životopisu Proroka (sAs), zjistí, že jeho soužití a jednání se členy jeho domácnosti bylo pěkné. Věnoval jim zvýšenou péči a patřičnou lásku. K manželkám byl něžný a přátelský. Jasně se u něho ukázaly city v tom nejlepším slova smyslu a pocity v té nejvznešenější podobě. Ctil a neurážel, směroval a radil, nepoužíval násilí, ani nikoho nezraňoval, ba naopak Prorok (sAs) ustanovil pěkné chování a soužití s manželkou standardem pro ty nejlepší z mužů. cÁ’iša (rAa) vyprávěla, že Prorok (sAs) řekl: „Nejlepší z vás je ten, kdo se chová pěkně ke své rodině. A já jsem z vás nejlepší, kdo se chová pěkně ke své rodině.“ (podle at-Trimídhího)Ibn al-Kathír řekl: „K mravům Proroka (sAs) patřilo to, že soužití s ním bylo krásné, byl stále poslem dobrých zpráv, žertoval se svou rodinou, byl k nim laskavý, štědrý, žertoval se svými manželkami.“ Prorok (sAs) se nad nikoho nepovyšoval. Přes veškerou svou mužnost pomáhal svým manželkám s domácími pracemi. Když se cÁ’iši zeptali, co dělal Prorok (sAs) doma, odpověděla: „Byl k službám své rodině, a když nastal čas modlitby, šel na modlitbu.“ V jiném hadísu je vysvětleno, co Prorok (sAs) dělal, kdy je popisováno, že si opravoval obuv, zašíval oděv, pracoval doma, jako pracuje kdokoli z vás. To ukazuje na dokonalost jeho mravů (sAs). Prorok (sAs) svým manželkám naslouchal, je možné, že ho i káraly, oponovaly mu, a on to trpělivě přijímal a choval se přitom laskavě. Umar bin al-Chattáb (rAa) vyprávěl: „My, příslušníci Qurajšovců, jsme byli zvyklí mít hlavní slovo. Když jsme přišli do Medíny, zjistili jsme, že tam vládnou ženy. Naše ženy začaly přijímat zvyky jejich žen. Jednou jsem se zlobil na svou manželku a ta mi oponovala, což se mi nelíbilo, ale ona řekla: ‚Co se ti nelíbí, že ti oponuji? Při Alláhovi! Manželky Proroka (sAs) mu oponují. Jedna z nich ho dokonce opustí na celý den až do večera.‘“ (podle al-Buchárího) O laskavosti Proroka (sAs) svědčí vyprávění cÁ’iši (rAa): „Měla jsem menstruaci a pila jsem. Pak jsem pití podala Prorokovi (sAs) a on přiložil svá ústa na místo, ze kterého jsem pila, a napil se. Okusovala jsem maso z kostí a přitom jsem měla menstruaci, a podala jsem pak (kosti) Prorokovi a on přiložil svá ústa na místo, kde jsem já jedla.“(podle Muslima) Prorok (sAs) řekl jednomu svému příteli: „Dostane se ti odměny za vše, co uděláš kvůli Alláhovi, i když vložíš sousto své manželce do úst.“ (podle al-Buchárího)

O pěkném chování a soužití Proroka (sAs) s jeho manželkami svědčí, že pamatoval na jejich přátelství a uznával jimi prokazovanou laskavost a to i po jejich smrti. Také se choval pěkně k rodině své manželky a jejím blízkým. cÁ’iša (rAa) vyprávěla: „Nežárlila jsem na ženy Proroka (sAs) kromě Chadídži, i když jsem ji neviděla. Když Prorok (sAs) zabil ovci, přikázal, aby ji odnesli přátelům Chadídži.“

Dalším dokladem laskavosti a milosrdenství a pěkného jednání Proroka (sAs) je vyprávění Anase (rAa): „Vydali jsme se do Medíny a přicházeli jsme z Chajbaru. A uviděl jsem Proroka (sAs), jak složil svůj plášť za sebe, aby udělal místo pro svou manželku Safíji. Pak si sedl tak, aby pomohl Safíji nasednout.“

Náš Prorok (sAs) byl milujícím manželem, byl průvodcem a rádcem, společníkem, žertoval a vtipkoval se svými manželkami, soucítil s nimi a otíral jim slzy svou rukou, nezraňoval je slovem ani činem, trpělivě je snášel, jako trpělivě snášíme členy své rodiny, nikdy na žádnou ženu nevztáhl svou ruku. Takto pěkně se choval ke všem svým manželkám (sAs). Existuje mnoho příkladů takových situací a bohužel na ně není dost času. Radil také svým druhům, aby se chovali dobře ke svým manželkám. Al-Buchárí – nechť je k němu Alláh milostivý – cituje z Prorokova (sAs) kázání: „Chovejte se laskavě k ženám.“

Nechť Alláh žehná a dá mír našemu Prorokovi Muhammadovi, jeho rodu a druhům.

 

—————

Zpět