Buďte nejlepšími lidmi

21.06.2019 09:57

Páteční kázání 21. 6. 2019, šejch Ahmad Rajab, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Islámské učení přišlo, aby posílilo chvályhodné hodnoty a mravy lidí, aby je k nim vychovávalo, aby bylo jejich dobře známé chování a víra poznat v jejich chování ke každému, kdo se ocitne v jejich blízkosti za jakékoli situace. Minulý pátek jsme hovořili o některých charakteristikách a morálce těch, které Prorok (sAs) popsal jako nejlepší z lidí. Dnes toto téma dokončíme – se svolením Alláha, Požehnaného, Všemohoucího. Prosím Alláha, aby naše chování bylo utvářeno těmito skvělými zásadami a abychom jednali pole nich.

Služebníci Alláhovi, o příležitosti, kterou nám dává dlouhý život, Prorok (sAs) řekl: „Nejlepšími lidmi jsou ti, kdo žijí dlouho a dobře se chovají. Nejhoršími lidmi jsou ti, kdo žijí dlouho a špatně se chovají.“ Každý muslim by měl využít příležitosti, která mu byla dána v jeho životě, měl by ho prožít tak, že se bude chovat správně, bude prospěšný a bude konat dobro pro druhé, a proto nás Prorok (sAs) nabádal k tomu, abychom využívali svůj čas: „Využij především těchto pěti věcí: svého mládí, než zestárneš, svého zdraví, než onemocníš, svého bohatství, než zchudneš, svého volného času, než budeš zaneprázdněn, svého života, než zemřeš.“ Naši zbožní předkové byli těmi, kdo budovali svůj život na zbožných činech. Příkladem toho je výrok, který se zachoval od bin Masúda (rAa): „Ničeho jsem nelitoval kromě dne, kdy zapadlo slunce, můj čas se zkrátil a žádným činem jsem nepřispěl.“

Co se týče rodinného života a manželského svazku, připomíná nám Prorok (sAs), jak dobří jsou příbuzní ke svým příbuzným, manželé ke svým manželkám, manželky ke svým manželům a říká: „Nejlepší z vás je ten, kdo se nejlépe chová k členům své rodiny. A já se z vás chovám nejlépe ke své rodině.“ Prorok (sAs) rovněž řekl: „Nejlepší z vás jsou ti, kdo se chovají nejlépe ke svým manželkám.“Tedy s nimi pěkně jednají, dělají pro ně vše, co je třeba, jejich soužití je dobré, ctí je, jsou shovívaví k jejich chybám, radí jim a vedou je k tomu, co je dobré a správné, pomáhají jim v tom a ulehčují jim od břemene života.

Prorok (sAs) říká o nejlepších ženách – podle Abú Hurajry (rAa): „Zeptali se Proroka (sAs): ‚Která žena je nejlepší?‘ Odpověděl: ‚Taková, která ho potěší, když se na ni podívá, která poslechne, když se jí něco řekne, která mu neodporuje ve věcech, které se jí týkají, ani co se týče majetku.‘“ (podle imáma Ahmeda, upraveno al-Albáním)

Ohledně majetkových práv člověka Prorok (sAs) říká: „Nejlepší z vás jsou ti, kdo splácejí své dluhy tím nejlepším způsobem.“ Kdo si něco půjčí, měl by to vrátit majiteli rychle, ve stanoveném termínu, bez otálení, ve stejné podobě, aniž by něco chybělo nebo bylo změněno, a má poděkovat tomu, komu věc náleží nebo kdo je věřitelem, za to, že mu půjčil.

Nejlepšími z lidí jsou ti, kdo si pamatují jiné lidi podle toho, co udělali dobrého díky své morálce a dobrým činům, jejich charakter je vidět, jejich vlastnosti jsou zjevné, a když je vidíme, připomeneme si Alláha. Asmá‘ bint Jazíd vyprávěla, že Prorok (sAs) řekl: „Mám vám říct o tom, kdo je z vás nejlepší?“ Odpověděli: „Ano!“ Řekl: „Ti, které když vidíme, připomeneme si Alláha. Mám vám říct, kdo je z vás nejhorší?“ Odpověděli: „Ano!“ Řekl: „Ti, kdo chodí kolem a pomlouvají, kdo dělají rozepře mezi přáteli, kdo chtějí vést nevinné ke špatnosti.“

Nejlepší jsou ti, kdo odpouštějí těm, kdo jsou k nim shovívaví. Prorok řekl: „Není správné, aby muslim nemluvil se svým bratrem více než tři dny, a když se potkají, tak se jeden odvrátí od druhého. Lepší z nich je ten, kdo první pozdraví.“ (podle al-Buchárího)

Nejlepší postavení mají učenci a z nich ti, kdo znají Korán a řídí se jím. Islám povýšil učence, zvýšil jejich hodnotu. Všemohoucí Alláh praví: „A Alláh pak povýší ty z vás, kdož uvěřili, a ty, jimž dostalo se vědění, na stupně různé.“ (58:11) Prorok (sAs) řekl: „Nadřazenost učence nad služebníkem Alláhovým je jako moje nadřazenost nad tím nejnepatrnějším z vás.“ Pak Prorok (sAs) řekl: „Alláh, Jeho andělé a obyvatelé nebes a Země, dokonce i mravenec ve své díře, i ryba (ve vodě), ti všichni se modlí za toho, kdo učí lidi dobrému.“

Co se týče učení Koránu, jeho vyučování, k tomu Prorok (sAs) říká: „Nejlepší z vás je ten, kdo se naučí Korán a vyučuje mu.“ Jsou to lidé znalí Koránu, kteří podle něj jednají. Měli bychom ocenit a stavět vysoko ty, kdo jsou učení, a měli bychom dbát na to, abychom své děti naučili Koránu.

—————

Zpět