Buďte klíčem k dobru

11.12.2015 11:12

Páteční kázání 11. 12. 2015, šejch Ahmad Rajab, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Ten, koho Alláh uvede na správnou cestu, toho z ní nikdo nesvede, a ten, komu Alláh dá zbloudit, toho už na správnou cestu nikdo neuvede. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.

Bratři a sestry, snažit se o uspokojení potřeb lidí a působit jim radost patří ke vznešeným islámským zásadám, ke kterým islám vyzývá a nabádá k nim muslimy. Jejich prostřednictvím se společně podílí na konání zbožných činů a bohabojnosti, ke kterým vyzývá Vznešený Alláh: „Pomáhejte si vzájemně ke zbožnosti a bohabojnosti a nepomáhejte si k hříchu a nenávisti. Buďte bohabojní, vždyť Alláh je přísný v trestání svém.“ (Prostřený stůl, 5:2)

Podle Ibn Umara (rAa) se traduje, že Prorok (sAs) řekl: „Nejmilejšími lidmi pro Alláha jsou ti neužitečnější a nejmilejšími činy pro Vznešeného a Všemohoucího Alláha je působení radosti jinému muslimovi nebo ulehčení mu od starostí, anebo uhrazení jeho dluhu, nasycení hladového, neboť je pro mne milejší pomoci svému bratru muslimovi než setrvávat v mešitě celý měsíc. Kdo ovládne svou zlobu, tomu Alláh skryje jeho chyby, kdo potlačí zlost, a kdyby si přál dát jí volný průchod, dal by jí volný průchod, tomu Alláh naplní duši spokojeností v Soudný den, kdo pomůže svému bratru muslimovi, když něco potřebuje, dokud toho nedosáhne, toho krok učiní Alláh pevným v den, kdy budou jiní klopýtat. Stanou-li se lidé špatnými, budou špatné i činy, jako ocet zkazí med.“ (upraveno al-Albáním)

Imáma Málika se ptali, jaké činy má rád. Odpověděl: „Působení radosti muslimům. Já sám jsem se zavázal zbavovat muslimy trápení a starostí.“

Podle Abú Hurajry se traduje, že Prorok (sAs) řekl: „Kdo pomůže vdově nebo potřebnému, je bojovníkem na cestě Alláhově, je jako člověk, který se modlí a nikdy se neunaví, který se postí a nepřeruší půst.“ (podle al-Buchárího a Muslima)

Uspokojování potřeb lidí se neomezuje jen na to být jim prospěšnými nebo na materiální pomoc. I to je samozřejmě potřebné a velmi důležité. Znamená to však také být jim prospěšnými a nápomocnými ve vědění, pomůžeme jim také tím, že jim řekneme svůj názor, dáme jim radu, poradíme jim a další způsoby pomoci, které jsou možné a povolené.

Bratři a sestry, jedním z darů od Vznešeného a Všemohoucího Alláha je, když učiní Svého služebníka klíčem k dobru a zámkem, který chrání před zlem. Podle Sahla bin Sacda se traduje, že Prorok (sAs) řekl: „Alláh má pokladnice, ve kterých je ukryto dobro, a jiné, ve kterých je ukryto zlo. Klíčem k nim jsou lidé. Požehnaný je ten, koho učiní klíčem k dobru a zámkem chránícím před zlem. Běda tomu, koho učiní klíčem ke zlu a zámkem chránícím před dobrem.“(upraveno al-Albáním)

Podle Ibn Umara se traduje, že Prorok (sAs) řekl: „Alláh vyhradil určité lidi, kterým požehnal, aby byli k užitku ostatním věřícím. Odměnou za své úsilí o toto požehnání nepřijdou. Pokud ho však upřou jiným, odebere jim je a předá někomu jinému.“

Bratři a sestry, musíte se snažit vykonávat tyto činy a nezapomínat na to, že tak činíte kvůli Alláhovi. A na závěr bychchtěl připomenout, že není dovoleno, aby se muslim účastnil oslav svátků nemuslimů, jako jsou Vánoce, Nový rok a jiné svátky, neboť patří k jejich činům, které patří k jejich přesvědčení nebo rituálům jejich náboženství, které my nesdílíme. Je to považováno za způsob připodobňování se k nim nebo potvrzování jejich cesty a neplatného přesvědčení, což nám bylo zakázáno.

Svátky patří k rituálům, o kterých Alláh říká: „A každému z vás jsme určili pravidla a dráhu vyšlapanou.“(Prostřený stůl, 5:48)

Anas bin Málik (rAa) vyprávěl, že když Prorok (sAs) přišel do Medíny, měli tam dva dny, které slavili. Zeptal se: „Co to je za dny?“ Odpověděli mu: „V tyto dny jsme v době před islámem slavili.“ Prorok (sAs) jim řekl: „Alláh vám dal místo toho něco lepšího a to svátek obětování a svátek přerušení půstu.“ (podle Abú Dáwúda, Ahmeda, an-Nisá’ího kromě Muslima)

Důkazem je, že Prorok (sAs) tyto předislámské svátky nepotvrdil a nenechal je, aby je slavili, jak byli zvyklí, ba naopak řekl: „Alláh vám dal místo nich něco lepšího.“

—————

Zpět